Tio innovationsidéer för jordbruket gick vidare i samband med idéefterlysningen för landsbygdens innovationsgrupper

Till idéefterlysningen för landsbygdens innovationsgrupper, dvs. EIP-grupper, lämnades sammanlagt 32 projektidéer in före utgången av januari. Av dem valdes tio idéer ut till den egentliga ansökningsomgången.

De tio utvalda idéerna kan delta i den egentliga ansökningsomgången som avslutas 31.5.2019. Ansökningsomgångens bästa ansökningar väljs ut att få finansiering.

EIP – innovationer för jordbruket

Inom ramen för projektet Landsbygdens innovationsgrupp löser företagare och sakkunniga inom jord- eller skogsbrukssektorn gemensamt ett problem eller tar fram en lösning som, om den lyckas, kan förbättra primärproduktionens lönsamhet och effektivitet. En betydande del av gruppens verksamhet består av omfattande kommunikation kring verksamheten och dess resultat, så att alla intresserade kan börja använda den nya lösningen.

I samband med idéefterlysningen var det viktigt att presentera ett konkret behov eller problem som EIP-gruppen löser tillsammans under projektets gång. Betydelsefullt var också att jordbrukarna och/eller skogsägarna deltar i genomförandet av projektet.

EIP-idéer som valdes ut till den egentliga ansökningsomgången:

 • Ekologiska kompensationer – nya möjligheter för jord- och skogsbruksföretagare

Finlands skogscentral

 • Kalvgårdarna i skick

Savonia ammattikorkeakoulu

 • Koncept med färsk flis på nivån för en gårds värmecentral

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

 • Tillvaratagande av näringsämnen i eutrofierade naturliga vatten

Kajaanin ammattikorkeakoulu KAMK

 • Framtagande av en maskin för jordgubbsplockning

Naturresursinstitutet LUKE

 • Mer lönsamhet i växthusproduktionen med optimerad artificiell belysning (OpTeKa)

Naturresursinstitutet LUKE

 • Bra för boskapen: kvalitet på ensilaget med sensoruppföljning och ladugårdens mikrober under kontroll med naturliga peptider

Uleåborgs universitet Universitetscentret i Kajana

 • EFFEKTIVITETSKEDJA – Effektivare bärgning och odling av vall genom kartläggning av skördens mängd och kvalitet

Naturresursinstitutet LUKE

 • DigiTomkku: Big data -testbäddar för trådlösa givare vid produktion av tomat och gurka

Österbottens Svenska Producentförbund ÖSP

 • Odlingsteknik som binder kol i marken

Biowide

Ytterligare information:

 • Leena Anttila, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 240, fornamn.efternamn@mmm.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.