1. Välj tema(n) för innehållet som du söker


2. Vilken typ av information söker du?
Välj sökkriterier

Sök i innehållet (t.ex. med sökordet 'kommunikationsanvisning'):

Allt du vill veta om Hyrrä!

Landsbygdsprogrammet; Projekt; Företagande; Gårdsbruksenheter
elektronisk kommunikation

8.1.2015​

Den här våren kan man börja ansöka om stöd inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Under den här programperioden kan man i allt större utsträckning ansöka om stöd elektroniskt.

Odlarstöden söks på våren via webbtjänsten Vipu, som redan är bekant för jordbrukare. Men vad är Hyrrä och hur ändrar denna tjänst ansökan om stöd? Överinspektör Sari Honkala vid Landsbygdsverket ansvarar för den intensiva frågesektionen på tjänsten Landsbygd.fi.  

– Vad är Hyrrä?
Hyrrä är en ny elektronisk tjänst genom vilken man kan ansöka om stöd för utveckling av landsbygden. Hyrrä tas i bruk under detta år.

– Vilka stöd kan man söka via Hyrrä?
Via Hyrrä kan man i enlighet med programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland ansöka om investeringsstöd för jordbruk samt startstöd till unga jordbrukare, projektstöd i anslutning till utveckling av landsbygden, stöd för etablering av företag och för investeringar samt ersättning för rådgivning och stöd för icke-produktiva investeringar.

– Kan man skicka in även bilagor till ansökningar via Hyrrä?
Man skickar också in bilagor som en del av ansökan via Hyrrä. Hyrrä informerar sökanden om vilka bilagor som bör bifogas ansökan. Det går också att lämna in andra bilagor via Hyrrä, såvida att sökanden anser dem behövas i behandlingen av ärendet. 

– Vad ska man göra om ansökan måste kompletteras?
Om ansökan måste kompletteras får sökanden ett meddelande om detta via Hyrrä samt till ansvarspersonens e-post. Handläggaren vid NTM-centralen eller inom Leader-gruppen specificerar vilka punkter i ansökan som bör kompletteras.

I begäran om komplettering berättas utförligare vilka kompletteringar som behövs och när de senast ska skickas in via Hyrrä.

Sari Honkola och Hyrrä-tjänsten.

– Hur ansöker man om utbetalning?
Ansökan om utbetalning görs på liknande sätt som ansökan om stöd via Hyrrä.  När stödmottagaren har fått ett beslut om stöd kan personen ansöka om utbetalning. Ansökan om utbetalning görs i Hyrrä och de dokument som behövs bifogas ansökan. Den färdiga ansökan om utbetalning undertecknas och skickas in och överförs därmed elektroniskt till NTM-centralen för behandling. 

– Behöver man koder för att kunna använda Hyrrä och hur får man dem?
Man loggar in i Hyrrä med bankkoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett ID-kort (HST-kort). Om man ansöker om stöd för en organisation, bör organisationen befullmäktiga personen tillräckliga rättigheter innan denne loggar in i Hyrrä. Fullmakten görs i Skatteförvaltningens tjänst Katso. 

– Kan till exempel byföreningar ansöka om stöd elektroniskt? Hur undertecknas ansökan om sökanden är en förening?
Även föreningar kan ansöka om stöd elektroniskt, precis som andra sökanden som är berättigade att söka stöd. Om sökanden är en förening eller en annan organisation måste den person som fyller i ansökan få en fullmakt via skattemyndighetens tjänst Katso för att kunna representera organisationen i Hyrrä. Sökanden får de anvisningar som behövs för Katso-inloggning. Undertecknandet sker elektroniskt i Hyrrä och man behöver alltså inte skicka in några pappersblanketter med underskrifter per post till NTM-centralen eller Leader-gruppen.

– Kan man ännu ansöka om stöd genom en pappersansökan?
Det kommer även i fortsättningen att vara möjligt att söka stöd med pappersblankett. Då skickas ansökningarna på samma sätt som under den förra perioden till NTM-centralen eller Leader-gruppen, om det är fråga om ett projekt- eller företagsstöd som söks via Leader-gruppen.

– Vilka är fördelarna med Hyrrä?
E-tjänsten gör att både myndighetens och sökandens arbete underlättas och går snabbare. Myndigheten behandlar ansökan i samma system som kunden använder. Tack vare detta överförs informationen snabbt till myndigheten och behandlingen förlöper smidigt. Ansökan kan göras till exempel hemma och skickas in när som helst.

– Kommer man äntligen undan de stora pappersarkiven när ansökan blir elektronisk?
Eftersom ansökan och behandlingen görs elektroniskt blir även arkivet elektroniskt. Dokumenten sparas i ett elektroniskt arkiv.

– Vilka färdigheter krävs av den som ansöker om stöd för att denne ska kunna använda Hyrrä? Får sökandena utbildning i hur Hyrrä används?
Det är så enkelt att använda Hyrrä att det inte behövs någon särskild utbildning. Som stöd för användningen görs videor och anvisningar och dessutom finns det i systemet instruktioner som hjälper sökanden att fylla i rätt uppgifter i ansökan. Vid behov ger den lokala Leader-gruppen eller NTM-centralen allmän rådgivning.

– Syns det i Hyrrä om det på andra håll i Finland finns motsvarande projekt som man skulle använda som modell?
Landsbygdsverket förnyar projektregistret där man kan få information om projekt som finansierats och stöd som beviljats inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Det går inte att bläddra i projektregistret direkt via Hyrrä, men registret finns på nätet.

– Det låter bra! När kan man börja använda Hyrrä?
Hyrrä tas i bruk stegvis under 2015. Enligt Landsbygdsverkets bedömning kan ansökan om startstöd till unga jordbrukare börja i mars, ansökan om företags- och projektstöd för landsbygden i april och ansökan om investeringsstöd för lantgårdar i maj. Först öppnas ansökan om stöd, och i ett senare skede ansökan om utbetalning. Landsbygdsverket informerar ännu utförligare om när ansökningarna är öppna.

Ytterligare uppgifter: www.mavi.fi/hyrra

 
comments powered by Disqus