Utvärdering

Oberoende forskare utvärderar landsbygdsprogrammet både systematiskt och heltäckande. Det sker med hjälp av överenskomna uppföljningsindikatorer och statistik. Dessutom görs utredningar och undersökningar. En utvärdering av programmets resultat görs 2017, och 2019 utvärderas resultaten och effekterna. Efter programperioden görs en utvärdering i efterhand.

Plan för genomförande av utvärderingen (pdf 221 kt), på finska

Jord- och skogsbruksministeriet har gett Naturresursinstitutet i uppdrag att göra en utredning för att användas som bakgrundsmaterial när landsbygdsprogrammet utvärderas. Utredningen kan läsas här (på finska).

Tidsplan för utvärderingarna

Jord- och skogsbruksministeriet inleder utvärderingar av olika delområden i programmet. Här nedan uppräknas aktuella utvärderingar, uppräknade enligt landsbygdsprogrammets mål (situationen 1.6.2017). De färdiga utvärderingarna kan du läsa här.


• Kunskapen, informationsförmedlingen, innovationerna och samarbetet på landsbygden ökar
Utredning om rådgivningsåtgärdens genomförande, resultat och preliminära effekter. Pågår. MDI och Avaintaito

• Begränsningen av och anpassningen till klimatförändringen effektiviseras

• Den biologiska mångfalden ökar, vattendragens tillstånd och tillståndet hos mark som används för jordbruk förbättras

- Utvärdering av miljöinsatsernas resultat. Pågår. Naturresursinstitutet.
- Utvärdering av miljöinsatsernas effekter. Utlyses inom kort.

• Företagsverksamheten på landsbygden blir mångsidigare och sysselsättningen, servicen samt möjligheterna att påverka förbättras
Utredning om lansbygdsutvecklingsprogrammens sysselsättande verkan och regionalekonomiska effekter. Utlyses inom kort.

• Jordbruksproduktionens konkurrenskraft stärks

• Landsbygdsföretagen svarar på konsumenternas efterfrågan och värderingar genom att producera högklassig mat och förbättra djurens välbefinnande
Utredning om resultaten och inverkan på jordbrukssektorns konkurrenskraft. Pågår. PTT och MDI.

• Förvaltningens effektivitet, Leadermetoden, jämställdhet och likabehandling
Utvärdering av de riksomfattande projektens effekter. Pågår. MDI och TK-Eval.

• Landsbygdsnätverket
Om landsbygsnätverkets resultat och preliminära effekter. Pågår. Ramboll Consulting Oy.

Upphandlingsdokument som gäller pågående anbudsförfaranden finns på webbplatsen mmm.fi.

(på finska)Närmare upplysningar: Eero Pehkonen, specialsakkunnig
fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Uppdateringsdatum: 30 mars 2022