Utveckling av tjänster

Här följer en kort beskrivning av möjligheterna för att finansiera projekt för utveckling av tjänster. Närmare beskrivningar av åtgärderna finns längst till höger på denna sida.

Utvecklingsprogrammets åtgärd Utveckling av tjänster genomförs i form av projekt som planerar, utreder eller utvecklar tjänster för landsbygdens invånare. Målet är att öka landsbygdsområdenas hållbarhet och livskraft. De viktigaste projektteman handlar ofta om digitalisering och försök.

Projekten kan förbättra tillgången till och tillgängligheten av tjänster. Det kan ske med hjälp av nya lösningar, såsom mobila tjänster. Utöver utveckling av basservice kan man förbättra tillgången till kultur- och fritidstjänster. Projekten bidrar till boendemiljöns ekologiska hållbarhet och säkerhet. De förbättrar landsbygdens förbindelser och utvecklar samhörigheten, delaktigheten och möjligheterna att påverka i byar.

Medel beviljas inte för den basservice som kommunerna eller staten ska producera enligt lag, men projekten kan planera nya arbetssätt som förbättrar tillgången till basservicen.

Vid utveckling av tjänster beaktas olika grupper, till exempel företag, organisationer, byar och invånare samt olika åldersklasser. För integrering av invandrare på landsbygden beviljas också medel.

Varför ska landsbygdens tjänster utvecklas?

Förutsättningarna för en fungerande vardag och sysselsättning är likadana oberoende av var man bor. Det behövs hälsovårdstjänster, fungerande datakommunikation och övrig infrastruktur. Vissa tjänster är ett villkor för att människor kan bo och arbeta som företagare - även på landsbygden.

Utbudet av tjänster koncentreras allt mer till större centra. Det behövs nya sätt att tillhandahålla tjänster. Behovet av tjänster växer i takt med att befolkningen åldras och skapar utmaningar när det gäller att få tjänster. De äldre kan inte åka långt efter tjänsterna.

En allt viktigare fråga är också hur invånarna kan påverka den planering som gäller dem själva, deras boendemiljö och tjänster. Att utveckla kultur- och rekreationsmöjligheter är viktigt. Det påverkar särskilt unga människors vilja att bo på landsbygden. En livskraftig landsbygd lockar till sig även nya invånare och gagnar tillfälliga besökare och fritidsinvånare.

På landsbygdens miljö- och klimatfrågor behövs nya svar och verktyg. Gemensamma lokalt genomförda miljöförbättrande åtgärder bidrar till att uppnå miljö- och klimatmålen. Att använda förnybar energi och utveckla småskalig på ett decentraliserat system byggande energiförsörjning är viktiga mål.

Ytterligare information:

Marianne Selkäinaho, landsbygdsöverinspektör, fornamn.efternamn@mmm.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020