Information och utbildning

Här följer en kort beskrivning av möjligheterna för att finansiera informationsförmedlings- och utbildningsprojekt. Närmare beskrivningar av åtgärderna finns längst till höger på denna sida.

Stöd för yrkesutbildning och för att inhämta kompetens

Utvecklingsprogrammets åtgärd Stöd för yrkesutbildning och informationsförmedling genomförs i form av utbildningsprojekt som förbättrar företagarnas yrkesskicklighet. Kompetensen bidrar till förnyelse och stärker konkurrenskraften.

Målet är att öka kompetensen bland annat när det gäller ett företags ledning, utveckling och marknadsföring. Ytterligare ska kunskapsunderlaget i frågor som rör miljö, vattenvård och energieffektivitet samt uppdatering av yrkesskickligheten stärkas. Utbildningsprojekten underlättar spridning av vetenskaplig information och innovationer.

Projekten handlar om utbildning till studerandegrupper. Utöver vanliga kurser kan utbildning ges i form av till exempel nätutbildning, workshoppar, övningar, introduktioner och demonstrationer samt högst en dag långa gårds- och företagsbesök.

Målgruppen är

  • personer och företagare i jord- och skogsbruksbranschen
  • personer samt små och medelstora företag i livsmedelsbranschen
  • små företag och föreningar i landsbygdsområdena
  • landsbygdens invånare

Informationsförmedling

Satsningar på informationsförmedlingen ökar kompetensen hos lantbrukare och andra landsbygdsföretagare. Den senaste informationen om bland annat klimat och miljö, produktion och förbrukning av förnybar energi samt energibesparingssätt uppdateras snabbt. I form av informationsspridningsprojekt kan medel beviljas för verksamhet som förmedlar information om nya produktions-, marknadsförings- eller tjänstesätt eller som på något annat sätt förbättrar affärsverksamheten.

Genom att sprida information snabbar man på reformen av gamla arbetssätt. Innovativa lösningar önskas i fråga om till exempel landsbygdens tjänster, digitalisering, vattenvård, naturens biologiska mångfald, energieffektivitet samt begränsning av och anpassning till klimatförändringen. Medlen för informationsförmedlingen hjälper att tillämpa vetenskaplig information, innovationer och övrig kompetens i praktiken.

Målgruppen är

  • aktörer inom jord- och skogsbruket och i livsmedelsbranschen
  • små landsbygdsföretag
  • föreningar
  • landsbygdens invånare
Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020