Sysselsättning och näringar

Företagsfinansiering för tillväxtorienterade och förnyelsevilliga

Företagsstödet för landsbygden stärker landsbygdens livskraft genom att göra företagandet mångsidigare och förnya det. Finansieringen har en stor inverkan på moderniseringen av små och medelstora företag i landsbygdsområdena, deras konkurrenskraft och sysselsättningen.


Företagsstöd för landsbygden beviljas för utveckling av företagsverksamhet utanför jord- och skogsbrukets primärproduktion. Stödet underlättar omstruktureringen av landsbygdens näringar. Typiska stödmottagare är till exempel sådana företag på landsbygden som har kopplingar till förnybar energi, turism och livsmedelsförädling. Bland stödmottagarna finns tillväxtinriktade företag som är viktiga från sysselsättningssynpunkt och små och medelstora företag som siktar på en internationell marknad – en del av dem har vunnit utmärkelser för sina innovationer. Företagsstöd för landsbygden kan beviljas småföretag som sysselsätter färre än 50 personer och sådana små och medelstora företag i livsmedelsbranschen som sysselsätter färre än 250 personer.


Från och med år 2014 har små och medelstora företag tack vare ungefär 70 miljoner euro i företagsstöd satsat 200 miljoner euro i privata medel i investeringar. Trots att stödet varit relativt litet har det fått tillväxtorienterade företag att investera. Utan företagsstödet för landsbygden skulle största delen av de här investeringarna sannolikt ha förblivit ogjorda. Finansiering ur landsbygdsprogrammet beviljas bara livskraftiga företag. Så har de företag som har fått stöd via landsbygdsprogrammet också klarat av svackor i ekonomin bättre än motsvarande företag.


Under åren 2007–2014 bidrog finansieringen från landsbygdsprogrammet till att omkring 75 000 arbetstillfällen i landsbygdsområdena uppkom eller bevarades. Av dem var 6 562 nya arbetstillfällen. Resten var arbetstillfällen som bevarades eller anställningar som pågick medan olika projekt eller investeringar genomfördes. Stödet har också uppmuntrat unga att bli företagare.


Ungefär 40 procent av företagen i Finland ligger på landsbygden. Tjänstesektorn sysselsätter allra mest, och serviceföretagen anlitas av såväl fast bosatta som fritidsboende samt av dem som besöker landsbygden mer sporadiskt.


Företagsfinansieringen har resulterat i att många företag på landsbygden tagit språnget från en lokal marknad till hemmamarknaden och vidare till internationella framgångar. Tack vare bredbandsförbindelserna spelar företagets läge en allt mindre roll på den globala marknaden. Naturen i Finland är en unik marknadsföringstrumf.


För att växa behöver företagen på landsbygden satsa i synnerhet på att öppna säljkanaler och på marknadsföring samt på kundtjänst och digitalisering. Ofta står branschkompetensen på den gedignaste grunden. Samarbete och nätverkande mellan företag har konstaterats ha positiva effekter på uppkomsten av affärsverksamhet och tillväxt, därför stöder landsbygdsprogrammet dem.