Integration

Integration hjälper nya och gamla invånare

Att naturen är ren och det finns gott om plats är landsbygdens attraktionsfaktorer. För att njuta av dem kan den som invandrar till Finland önska sig någon som går bredvid och vägleder, så att storskogen eller fjället framstår som en möjlighet i stället för att vara skrämmande. Exempelvis integration av det här slaget har genomförts i Fjäll-Lappland med finansiering från landsbygdsprogrammet. Integrationen på landsbygden är ofta liktydigt med att det skapas en gemenskap som både nya och gamla invånare blir delaktiga av.


På landsbygden är sysselsättningen och tillgången till utbildning utmaningar för integrationen. För att tackla dem har det utvecklats kreativa sätt att kombinera invandrarnas, företagsfältets och lokalsamhällenas behov. I Punkalaidun har lyckad integration resulterat i att alla invånare med invandrarbakgrund har hittat en studie- eller arbetsplats. Samarbetet med lokala företag har varit i nyckelställning. Tack vare invandringen kan landsbygden få invånare i arbetsför ålder som balanserar upp den snedvridning av försörjningskvoten och den brist på arbetskraft som beror på befolkningens åldrande.


Integration som landsbygdsfonden EJFLU stöder sker i form av projekt inom ramen för landsbygdsprogrammet. De genomförda integrationsprojekten har innefattat språk- och it-undervisning, besök hos olika myndigheter, undervisning i seder och bruk samt samarbete med företag. Stöd till kulturen och till fritidsmöjligheter för barn och unga ökar den verksamhet som är gemensam för infödda finländare och invandrare, samtidigt som nya förmågor får träning i att utföra många slags arbeten.

Stöd för utvecklingsprojekt som finansieras ur EJFLU kan sökas av exempelvis kommuner, föreningar, organisationer och andelslag. För den som planerar ett projekt lönar det sig att kontakta NTM-centralen eller den lokala Leadergruppen.

Andra möjligheter att finansiera integration


AMIF

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (inrikesministeriet)

ESF

Europeiska socialfonden (arbets- och näringsministeriet)

Eruf

Europeiska regionala utvecklingsfonden (arbets- och näringsministeriet)

Exempel på projekt som finansierats ur strukturfondsprogrammet och där det ingår insatser som är riktade till invandrare hittar du på adressen https://www.eura2014.fi/rrtiepa/?lang=sv genom att använda olika sökord. När du efter att ha klickat på Avancerad sökning går till punkten Innehållsmässiga klassificeringar och där väljer Integration av invandrare hittar du projekt som syftar till att på olika sätt främja integreringen av invandrare i det finländska samhället.

FEAD
Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (arbets- och näringsministeriet)


Finansiering beviljas dessutom via bland annat församlingar, olika organisationer (t.ex. FRK), undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet samt RAY.

Det lönar sig att aktivt följa de olika finansiärernas ansökningsutlysningar via nätet, eftersom ansökningstiderna och innehållet i utlysningarna varierar.

Uppdateringsdatum: 8 juli 2021