Koncept med färsk flis på gårdsnivå

Syftet med projektet är att ta fram och pilottesta ett koncept med färsk flis i en skala som lämpar sig för en gård. Till först ska man utreda förutsättningarna och teknologilösningarna för kostnadseffektiv och miljövänlig förbränning av färsk flis på gårdsnivå. På samma gång planeras fungerade koncept med färsk flis.

Efter det initiala skedet är målet att skapa ett koncept med färsk flis för värmecentraler på gårdsnivå. Detta görs i workshoppar med användning av bl.a. fyrfältsanalys. Avsikten är att tillsammans med projektets jordbrukare, Veljekset Ala-Talkkari, projektets fui-aktörer och intressegrupperna ta fram en anläggningshelhet som fungerar kostnadseffektivt på gårdsnivå när det handlar om ny pannteknologi som förbränner färskt trä (400-500 kW) och rökgasteknologi (tillvaratagande av koldioxid).

Vidare har projektet som mål att i överensstämmelse med kraven för EIP-projekt förmedla information om det nya konceptet med färsk flis via bl.a. sociala medier, landsbygdsnätverket och det internationella EIP-AGRI nätverket. Projektresultaten är öppna för alla. Projektet gynnar också finländsk produktutveckling och export.

Det storskaliga målet för projektet är att bidra till att motverka klimatförändringen och befrämja en kolneutral matkedja. Med projektet vill man göra värmeproduktionen mer energieffektiv och miljövänlig samt gynna en klimatneutral verksamhet.

Vad gäller pannor har EU:s utsläppsdirektiv och förbränning av färskt material varit på tapeten. Kan en panna som tar till vara koldioxid och förbränner färsk flis bli en exportprodukt och ett tillskott till affärsverksamheten som stöder ny bioekonomi? Konceptet med färsk flis är viktigt när det handlar om inhemska värmepannor för fasta bränslen. Det samma gäller främjandet av pannor som exportkomponent.

Tryggandet av livsmedelskedjans försörjningsberedskap är det centrala motivet bakom projektet. Också den centraliserade energiförsörjningen har blivit en utmaning för jordbrukarna. När gårdsstorleken ökar blir försörjningsberedskapen och energitillgången i fokus på stora broiler- och svingårdar. Eftersom Finland samtidigt urbaniseras kan det hända att de stora kraftbolagen och samhället under kommande år drar ner på investeringarna i upprätthållandet av landsbygdens energinät. Gårdarnas energiförsörjning måste tryggas i alla situationer och den bästa garantin för det är att ha egen energiproduktion.

Yrkeshögskolan Seinäjoen ammattikorkeakoulus Ruoka-enhet samordnar projektet. Helsingfors universitet, Vasa universitet och Finlands skogscentral från Seinäjoki deltar i projektet liksom företaget Veljekset Ala-Talkkari från Lappo, som har 60 års erfarenhet av att tillverka utrustning inom branschen. Rantalan Broileri Oy och Kankaan Broiler Oy är gårdar som deltar i projektet. Dessutom utförs samarbete med intressenter som är väl insatta i konceptet med färsk flis (MTK Metsä, Koneyrittäjät ry, Södra Österbottens NTM-central, Thermopolis Oy från Lappo, Kauhavan kaukolämpö oy).

Projektet finansieras inom Landsbygdsprogrammet för Fastlandsfinland av EU (63 000 €) och finska staten (87 000 €) med en sammanlagd budget på 150 000 €. Projektets stödnivå är 100 %. Projektet pågår 1.10.2019-31.5.2021. Aktörerna betonar att de slutliga projektresultaten blir klara först i projektets slutskede.


Ytterligare information:
projektchef Risto Lauhanen, SeAMK Ruoka,
tfn 040 830 4150, e-post risto.lauhanen@seamk.fi

Uppdateringsdatum: 9 apr. 2021