EIP - Innovationgrupper för landsbygden

Landsbygdens innovationsgrupper (EIP)

Har du ett problem i primärproduktionen? Om du löser problemet kan det leda till en innovation som ger nytta för många andra? Lösningen ökar förtagens produktivitet, effektivitet och hållbarhet? Lösningen förnyar jord- och skogsbruket eller bidrar till bioekonomi?

Om du svarade ja, bekanta dig gärna med finansieringsmöjligheterna. Med finansieringen stöds landsbygdens innovationsgrupper, dvs. EIP-grupper.

OBS! Anvisning för ansökan om stöd för projekt som genomförs av landsbygdens innovationsgrupper (EIP) 2.5.-31.5.2022

Ansökningstiden går ut 31.5.2022.

Läs mer och kolla på material.

Ansökning av de nya EIP-projekt förverkligas under våren 2022 i två fas

I början av februari öppnas idékartläggning för lämpliga EIP -projekt. idékartläggning är öppen till 15.3. Den egentliga ansökningen till EIP -projekt öppnas i maj och pågår till slutet av maj månaden. Vid idéfasen godkända projekt kan fortsätta till den egentliga ansökningen.

Ideefterlysning blankett kan man ladda här. Den undertecknade blanketten ska skannas och senast den 15 mars 2022 sändas in per e-post till eip@mmm.fi.


Vad avses med en innovationsgrupp för landsbygden och vem kan delta?

Målet med landsbygdens innovationsgrupper, dvs. EIP-grupper (EIP = European Innovation Partnership), är att lösa ett på förhand identifierat problem i primärproduktionen, vilket kan leda till en ny innovation eller verksamhetsmodell. Den lösning som utvecklas inom EIP-projektet ska bygga på primärproduktionsföretagens behov och förnya jordbruket eller skogsbruket eller främja bioekonomin. Den ansökningsomgång som öppnas nu finansieras med EU:s återhämtningsmedel, och därför ska projektet också främja antingen införandet av digitala lösningar eller omställningen till en grön ekonomi, eller förbättra primärproduktionens resiliens, dvs. dess anpassningsförmåga och stresstålighet under föränderliga förhållanden.

I projektet bildas en innovationsgrupp för landsbygden. I gruppen deltar både primärproduktionsföretag och de sakkunniga som behövs för det problem som ska lösas eller den innovation som ska utvecklas i projektet:

  1. företag inom jordbruk, skogsbruk, bearbetning av jordbruksprodukter eller/och därtill knutna bioekonomiföretag
  2. sakkunnigorganisationer som är viktiga med tanke på det problem som ska lösas eller den innovation som ska utvecklas, t.ex. forsknings- eller rådgivningsorganisationer, företag, föreningar

I en innovationsgrupp för landsbygden deltar alltså minst två olika parter, dvs. partner. Med tanke på gruppens verksamhet och utvecklingen av idén är det dock bättre om flera personer och organisationer deltar.

En av de medverkande partnerna i EIP-gruppen är projektets ansvariga genomförare, till vilken stödet beviljas. Den ansvariga genomföraren ska gärna vara en offentligrättslig sammanslutning, t.ex. en utvecklarorganisation. Stödmottagare kan vara offentligrättsliga eller privaträttsliga sammanslutningar, t.ex. små och medelstora företag, forskningsenheter eller utvecklarorganisationer, stiftelser, läroanstalter, kommuner eller föreningar. I gruppen kan också ingå företagare och/eller enskilda personer.

EIP-gruppernas verksamhet

Innovationsgruppens idéer och reformer ska hänföra sig till de primärproduktionsföretag som är medlemmar i gruppen samt till deras verksamhet. Förutom att reformen rör själva primärproduktionen kan den handla om effektivitets- och produktivitetsförbättrande handlingssätt och -mönster. Den fråga som innovationsgruppen löser bör vara ny, eller så ska den inte tidigare ha testats i Finland.

Innovationsgruppens verksamhet sker i form av ett utvecklingsprojekt. Projektet kan också inbegripa en internationell del eller genomföras helt och hållet internationellt. Genomförandetiden för projektet är 1–3 år. Alla EIP-projekt ska dock avslutas senast i slutet av 2024. Stödnivån för projektet är 100 procent.

EIP-projektet kan också inbegripa en pilotinvestering med hjälp av vilken det testas hur en ny idé fungerar i praktiken. Om det behövs en särskild investering i gårdsbruket för att testa hur den innovation som utvecklats inom projektet fungerar är det möjligt att få en 20 procent högre stödnivå än normalt. Finansiering för investeringen söks dock separat i enlighet med reglerna för åtgärden i fråga.

Resultaten från EIP-projekten offentliggörs så att även andra kan dra nytta av dem

Resultaten från utvecklingsarbetet i landsbygdens innovationsgrupper är fritt tillgängliga för alla. Resultaten offentliggörs såväl i Finland som i hela Europeiska unionen.

I Finland publiceras information om EIP-projekten på landsbygdsnätverkets webbplats: https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/teemat/innovaatiot/innovaatioryhmien-esittelyt

På webbplatsen finns också information om tidigare finansierade EIP-projekt.

I fortsättningen publiceras resultaten också på webbplatsen för Finlands AgriHubb, dvs. kompetensnätverket för lantbruksföretag: https://www.luke.fi/agrihubi/sv/

Dessutom publiceras en sammanfattning av alla EIP-projekt på EU-kommissionens webbplats för EIP-AGRI: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/node

I projektet kan det också ingå internationellt samarbete

På EIP-AGRI:s webbplats finns också information om andra EU-länders EIP-grupper och deras projekt, och den vägen det möjligt att hitta partner till internationellt samarbete om det är nödvändigt för EIP-gruppens verksamhet. På EIP-AGRI:s webbplats finns dessutom mer information om forskningsprojekten inom EU-programmet Horisont och MAA (Multi Actor Approach). Multi Actor Approach är ett forskningsprojekt som finansieras av Horisont Europa, och i projektet medverkar jordbrukare.

Mer information om programmet Horisont Europa och dess ansökningsteman och tidsplaner finns på programmets webbplats: https://www.businessfinland.fi/sv/for-finlandska-kunder/tjanster/finansiering/horisont-europa eller på den gemensamma webbplatsen för EU-finansieringsrådgivning: https://www.eurahoitusneuvonta.fi/sv/framsida

Hur bildar man en innovationsgrupp för landsbygden?

Ansökan görs i Livsmedelsverkets Hyrrä-system https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html. På webbplatsen finns också anvisningar om hur ansökan ska göras. Rätten att uträtta ärenden elektroniskt för en organisations räkning sköts med hjälp av Suomi.fi-fullmakter. Anvisningar om hur du gör en Suomi.fi-fullmakt hittar du här: https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/elektroniska-tjanster/hyrra/suomi-fi-fullmakt/sa-har-gor-du-en-suomi.fi-fullmakt/

I Hyrrä söks finansiering ur medlen för delåtgärd M16.1 till åtgärden Samarbete i Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020. ”Stöd till inrättande och drift av operativa grupper, inom det europeiska innovationspartnerskapet för produktivitet och hållbarhet inom jordbruket”

Ansökningstid och informationsmöten

Ansökan i anslutning till landsbygdens innovationsgruppsprojekt är öppen 7.9–29.10.2021. Ansökan sker i en enda fas (ingen separat idéefterlysning).

När ansökningsomgången öppnas ordnas två infomöten i form av webbinarier för de sökande:

1. Allmän EIP-information om grundförutsättningarna för EIP-projekten och frågor som gäller utarbetandet av ansökan, tisdagen den 7 september 2021 kl. 9–11.

2. Ett fördjupade webbinarium med närmare information om detaljerna i EIP-verksamheten och svar på de sökandes frågor, torsdagen den 7 oktober 2021 kl. 9–11.

EIP-info på svenska ordnas den 8 oktober 2021 kl. 13-15.

Anvisning för ansökan om stöd för projekt som genomförs av landsbygdens innovationsgrupper (EIP)

Ansökningstiden går ut den 29 oktober 2021.

Urvalsgruppen för landsbygdens innovationsgrupper, som tillsatts av jord- och skogsbruksministeriet, bedömer ansökningarna enligt urvalskriterierna och kommer med förslag till innovationsgrupper som ska beviljas finansiering.

Efter valet administreras ansökningarna och besluten av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland.

Ur Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland finansieras ca 20 innovationsgrupper för landsbygden med extra medel från EU:s återhämtningsinstrument 2021–2022. Den totala finansieringen uppgår till 6 miljoner euro.

Ytterligare information:
Leena Anttila, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2240, fornamn.efternamn@mmm.fi

Tuomas Metsäniemi ,landsbygdsnätverkstjänster, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Lassi Hurskainen, NMT-centralen, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi


Uppdateringsdatum: 11 aug. 2022