Laajakaista maatila tietokone

Tack vare landsbygdsprojekt blev bredband tillgängligt för allt fler finländare

23.3.2016

Under den föregående programperioden finansierades sammanlagt 42 bredbandsprojekt från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Projekten resulterade i tillgängliga dataförbindelser för företag och invånare på landsbygden. I synnerhet i mellersta Finland och norra Savolax var man aktiva med att bygga datanät i landsbygdsområdena. Också i norra Österbotten och i Lappland genomfördes lyckade bredbandsprojekt. Bredbandsprojekten som finansierades från landsbygdsprogrammet var ett led i projektet Bredband till alla 2015 som statsrådet initierade.

landsbygdsprojekt

En fungerande nätverksanslutning är ett måste i dagens läge. Tack vare bredbandsprojekten som finansierades från landsbygdsprogrammet drogs förbindelser till områden som inte fått tillgång till sådana på marknaden. Därmed kunde allt fler medborgare använda sig av nättjänster och till exempel bedriva företagsverksamhet oberoende av boningsort.

Nätandelslag som genomförare av många projekt

De stora operatörerna var inte intresserade av att genomföra projekten. Det fanns ändå vilja och behov av att få fungerade nätförbindelser runt om i Finland vilket ledde till att det grundades nya nätandelslag i områdena. Det tog sin tid för andelslagen att starta upp verksamheten och därför koncentrerades genomförandet av bredbandsprojekten till de sista åren i finansieringsperioden.

landsbygdsprojekt

Sammanlagt hade cirka 25 miljoner euro i EU-finansiering reserverats för bredband. EU-finansieringen bestod av medel som beviljades i samband med ”stimulanspaketet” från EU:s landsbygdsfond 2010 och som Finland beslutade använda till att bygga bredbandsanslutningar på landsbygden. Dessutom deltog staten och kommunerna i finansieringen med totalt cirka 105 miljoner euro.

Stöd betalades till de företag och andelslag som byggt bredbandsnätverken. Några projekt annullerades vilket är orsaken till att en del av finansieringen blev oanvänd.

Finansiering av byanät går alltjämt att söka

Förutom stora projekt enligt programmet Bredband till alla 2015 har också mindre byanätprojekt finansierats från landsbygdsprogrammet. Totalt 35 stycken byanät har byggts.

Det finns fortfarande behov av snabba nätförbindelser. Också från det nuvarande landsbygdsprogrammet går det att söka stöd för att bygga kommunikationsnät, dvs. så kallade byanät.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020