Sökes: idéer till nya temaområden för landsbygdsnätverkets arbetsgrupper 2017–2019!

Varje EU-land har ett nationellt landsbygdsnätverk som har till uppgift att föra samman människor, organisationer och myndigheter inom landsbygdsutvecklingen. Nätverket sprider information och kunskap om landsbygdsprogrammets möjligheter. Läs mera om nätverkets arbete på www.landsbygd.fi. Alla är välkomna med!

I landsbygdsnätverkets styrgrupp sitter företrädare för jord- och skogsbruksministeriet, Landsbygdsverket, Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen, Kommunförbundet, närings-, trafik- och miljöcentralerna och Leadergrupperna. I samband med styrgruppen finns också tematiska arbetsgrupper. Arbetsgruppernas ordförande hör också till styrgruppen.

Åren 2014 – 2016 arbetade arbetsgrupperna med dessa temaområden: unga, innovationer, företagande, näringar, miljö och klimat. År 2016 inrättade man också en arbetsgrupp kring temaområdet fiskerinäringen. Arbetsgrupperna har bl.a. ordnat olika evenemang, seminarier och tävlingar samt aktivt spridit information om frågor kring temaområdena. Ett av ungdomsarbetsgruppens mål har t.ex. varit att förbättra ungas sysselsättning och utveckla företagsverksamheten på landsbygden. Med hjälp av ungdomsverksamhetens s.k. servicepaket, som arbetsgruppen lanserat, har man ordnat kurser och tillfällen för att ge ungdomar möjlighet att orientera sig i företagandet och företagsverksamheten.

Möjlighet att påverka landsbygdsutvecklingen

Vi söker nu idéer till nya temaområden för åren 2017–2019. Kring de utvalda temaområdena inrättas det från två till fyra arbetsgrupper som för framåt frågor inom temaområdena. Grupperna inleder arbetet vid ingången av 2017.

Genom arbetsgruppsarbetet får man möjlighet att påverka landsbygdsutvecklingen och effektiviseringen av temaområdesfrågorna. Arbetsgrupperna får en egen verksamhetsbudget.

Har du ett förslag till ett temaområde? Vem är den bästa ledaren, dvs. ordföranden, för gruppen? Finns det ett temaområde som behöver aktörer som ännu inte funnit varandra?

Under tidigare diskussioner har det föreslagits bl.a. följande temaområden: gränssnitt mellan bioekonomi och kretsloppsekonomi, kvinnliga företagare, unga företagare, invandrare/mottagande landsbygd/mångkulturella frågor, sociala innovationer, smart landsbygd, landsbygdens digitalisering, lantbrukets modernisering/förnyelse samt klimatförändringens utmaningar.

Sänd in dina förslag senast den 1 april

Kom med förslag till arbetsgruppernas nya temaområden och ordförandekandidater senast den 1 april 2016 via e-post till taina.vesanto@mmm.fi och marianne.selkainaho@mmm.fi.


Mer information:

Taina Vesanto, lantbruksråd, tfn 0295 16 2405
Marianne Selkäinaho, landsbygdsöverinspektör, tfn 0295 16 2218​
fornamn.efternamn@mmm.fi

Läs mer:
Landsbygdsnätverket​
Landsbygdsnätverkets arbetsgrupper

Työryhmien PJ:t

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020