Veljestila luonnonvarat 3

Råd 2020 hjälper jordbrukare i många frågor

Stödsystemen har redan tidigare omfattat rådgivning, men 2015 skedde en positiv förändring för jordbrukarnas del: rådgivningen för jordbrukare överfördes till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020, som delvis finansieras av EU. De stödda rådgivningstjänsterna öppnades samtidigt för alla jordbrukare i hela landet under namnet Råd 2020.
– Varje lantgård får under programperioden gratis rådgivning motsvarande 3 500 euro. Jordbrukaren betalar endast mervärdesskatt, berättar Tiina Malm, konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet.

Råd även gällande tvärvillkor

Tack vare rådgivningen får jordbrukaren mer ut av jordbruksprogrammets möjligheter, skräddarsydda för den egna gårdens behov. Det erbjuds rådgivning i många olika problem. Den långa listan omfattar följande saker: tvärvillkor, förgröningsstöd, stävjande av klimatförändringen och anpassning till denna, biologisk mångfald, vatten- och markskydd, innovationer, miljöersättning, bevarande av jordbruksmarken i sådant skick att den lämpar sig som betesmark eller för odling, ekologisk mat, växtskydd och integrerad bekämpning, produktionsdjurs välfärd och hälsovård samt frågor kring miljöeffektivitet, till exempel effektivisering av energianvändningen och förnybar energi.

Under den senaste tiden har det i offentligheten diskuterats mycket kring tvärvillkoren och ändringarna av dessa, till exempel utvidgningen av tillsynen över djurens välfärd. Malm påminner om nyttan med rådgivningen, i synnerhet då omständigheterna förändras.
– Syftet med rådgivningen är att ge en känsla av trygghet: tack vare den kan man till exempel kontrollera att man förstår kraven och följer dem i praktiken. Målet är också att hjälpa jordbrukare att få fullständig tillgång till de stöd som gården är berättigad till. Om det råder oklarheter kring till exempel tvärvillkoren, lönar det sig att be en rådgivare komma på plats.

Man kan inte beställa en Råd 2020-rådgivare för rådgivning kring ekonomi, beskattning, generationsskifte eller bolagisering av lantgårdar eller för stödansökan eller skattedeklaration. De tjänster som redan beaktats i miljöersättningen faller också utanför rådgivningen. Sådana tjänster är exempelvis odlingsplan, växtföljdsplan och prov av odlingsbarheten.

Även om rådgivningssystemet redan nu är omfattande kommer listan att ytterligare utvidgas under 2017.
– I den andra ändringen av landsbygdsprogrammet utvidgas rådgivningen så att den omfattar även modernisering av lantgårdar och förbättrande av konkurrenskraften, berättar Malm.

Expertkunskap och -hjälp erbjuds överallt i Finland

Man får råd inom det område som önskas och enligt de egna behoven. Det är enkelt att beställa rådgivningstjänster: jordbrukaren kommer överens om vilken typ av råd som behövs på gården tillsammans med en rådgivare. De rådgivare som godkänts inom Råd 2020-systemet finns i Mavis rådgivarregister. Man kan också beställa en rådgivare till gården flera gånger.

Såväl antalet personer som ansökte om att bli rådgivare som antalet rådgivningsbesök har varit överraskande stort.
– Det har redan registrerats närmare 12 000 rådgivningsbesök på lantgårdar runtom i Finland, informerar Malm.

Mer information:
konsultativ tjänsteman Tiina Malm, jord- och skogsbruksministeriet
tfn 0295 16 2428, fornamn.efternamn@mmm.fi

överinspektör Heikki Pajala, Landsbygdsverket
tfn 0295 31 2378, fornamn.efternamn@mavi.fi

Noggrannare information:
www.mavi.fi/neuvojarekisteri
www.mavi.fi/neuvonta
Läs rådgivningsbroschyren (på finska)
En rådgivare bloggar: ta del av rådgivarens tankar och följ funderingarna kring växtodlingens utveckling (på finska)

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020