Lovande början på de riksomfattande samordningsprojekten

Ekologiskt mat

För ett år sedan valdes sex riksomfattande samordningsprojekt för Finland, som finansieras från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Målet med samordningsprojekten är att öka och intensifiera samarbetet inom branscherna. Ett speciellt mål är att säkra en god informationsväxling mellan de separata projekten som utvecklar branschen. Samordningsprojekten är också en bra kanal att inleda internationellt utvecklingssamarbete med.

Samordningsprojektens start har varit lyckad både på riks- och landskapsomfattande nivå.
− Kommunikationen om allt som berör ett samordningsprojekts tema har en viktig roll och genom den har mycket allt möjligt gjorts. Vi har till exempel ordnat riksomfattande seminarier och utarbetat guider för att stöda företagarnas verksamhet. På webbplatsen Aitojamakuja.fi har vi utarbetat en evenemangskalender dit vi samlat evenemang också för projekt som startats i landskapen, konstaterar projektchefen för samordningsprojektet för närproducerad mat Päivi Töyli.

Samordningsprojekten koncentrerar sig på teman som har mycket regional och lokal företags- och projektverksamhet. Dessa teman är ekologiskt, naturprodukter, närproducerad mat, Green Care-tjänster, energieffektivitet och turism.

Enligt Töyli har samordningsprojekten samarbetat mycket också sinsemellan.
− På det sättet har verksamheten gjorts mera synlig och man har försäkrat sig om att man inte utför överlappande arbete. Alla drar nytta av detta.

Syftet med de riksomfattande samordningsprojekten är att skapa närverk mellan projekten i vissa branscher. Genom samordningsprojekten ges både enstaka projekt och hela branschen mera (driv)kraft. Enligt Töyli är utmaningen för samordningsprojektet för närproducerad mat att ännu nå också de allra minsta projekten på lokal nivå.
− Målet är att alla hittar oss och att nätverket fungerar effektivt.

Om du förbereder ett projekt inom ekologiskt, naturprodukter, närproducerad mat, Green Care-tjänster, energieffektivitet eller turism, ta kontakt med ledaren för det riksomfattande projektet redan i ett tidigt skede.

Kontaktuppgifter

Ekologiskt
Samordningsprojektet för ekologist
Pro Luomu ry,
Marja-Riitta Kottila
marja-riitta.kottila@proluomu.fi

Naturprodukter
Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (LUMOA)
Helsingfors universitet,
Juha Rutanen
juha.rutanen@helsinki.fi

Närproducerad mat
Samordningsprojektet för närproducerad mat
Turun yliopisto,
Päivi Töyli
paivi.toyli@utu.fi

Green Care –tjänsterna
Det riksomfattande Green Care -samordningsprojektet
Naturresursinstitutet,
Aino-Elina Vehmasto
elina.vehmasto@luke.fi

Turism
Rural Finland - det riksomfattande samordningsprojektet för turism
Karelia ammattikorkeakoulu Oy,
Raija Ruusunen
raija.ruusunen@karelia.fi

Samordningsprojektet för energieffektivitet
Konkurrenskraft av energieffektiviteten på landsbygden - Samordningsprojektet för energieffektivitet
ProAgria Keskusten Liitto ry,
Maarit Kari
maarit.kari@proagria.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020