Landsbygdsprogrammets 2007–2013 resultat visar: programmet bidrar stort till arbetstillfällen

Med hjälp av programmet för utveckling av landsbygden för Fastlandsfinland 2007–2013 har man bidragit till sysselsättningen, förbättrat förutsättningarna för företagande och matproduktion, vårdat miljön och utvecklat landsbygdens tjänster.

Under perioden 2007–2013 har programmet hjälpt att skapa eller bevara upp till 75 000 arbetsplatser i landsbygdsområdena. Av dessa var närmare 8 000 nya arbetstillfällen, resten var bevarade arbetsplatser och arbetsplatser som uppkom i samband med projekt eller investeringar.
Detta framgår av programperiodens resultat som behandlades på övervakningskommitténs sista möte i Åbo på måndagen.
- Resultaten indikerar starkt att programåtgärderna har lett till ökad livskraft på landsbygden, säger kommitténs ordförande, lantbruksrådet Esko Juvonen på jord- och skogsbruksministeriet.
Tillit till framtiden förloras inte: närmare 3 000 nya unga jordbrukare fick stöd

På landsbygden tror man på framtiden och nya företagare. Över 10 000 företag fick stöd för investeringar i ny teknik eller byggnader, för utveckling av verksamheten eller för en alldeles ny affärsverksamhet. Av företagsstödet gick 70 procent till att grunda och vidareutveckla mikroföretag.
Även unga jordbrukare hämtade energi på landsbygden: nästan 3 000 jordbrukare fick startstöd till unga jordbrukare i anslutning till generationsväxlingar och ägarbyten. Jordbrukarna har också utfört en hel del utvecklingsarbete på gårdsnivå. Närmare 1 800 gårdar ansökte om investeringsstöd för att förbättra verksamhetens effektivitet samt de ekonomiska och produktiva förhållandena. För investeringarna beviljades också helt nationella medel.

Arealen för ekologisk odling växte under programperioden upp till 190 000 hektar. Möjligheterna att förbättra djurens välbefinnande vann också popularitet: i slutet av programperioden hade 76 procent av alla svingårdar och 41 procent av alla nötgårdar ingått en förbindelse om djurens välbefinnande.
Landsbygdens miljöarbete hade en central roll i programmet. 90 procent av jordbrukarna åtog sig att utföra miljöinsatser. Till följd av dessa insatser har kvävebalansen som avser mängden ofixerat kväve, sjunkit med 40 procent mellan åren 1995 och 2015. Fosforbalansen har sjunkit med 79 procent.

Antalet utvecklingsprojekt var ca 6 000 åren 2007–2013. Projekten förbättrade landsbygdens tillgänglighet och tjänster, ungas möjligheter till fritidsaktiviteter, landsbygdsinvånarnas sammanhållning och företagens samarbete. Under programperioden genomfördes också projekt som bidrog till integreringen av invandrare och stärkte delaktigheten.

Landsbygdens datakommunikation förbättrades genom 76 bredbandsprojekt. Datakommunikationen har hjälpt till att diversifiera landsbygdens tjänster och företagens verksamhetsförutsättningar.
Leadergrupperna som satsar på lokalt ledd utveckling bidrog till utvecklingsaktiviteterna i regionerna, stärkte känslan av samhörighet genom ökat talkoarbete och aktiverade resurser för att utveckla regionen.

Av programperiodens medel användes 98,4 procent

Programperiodens 2007–2013 totalkostnader uppgick till omkring 8,5 miljarder euro. En stor del av programinsatserna gjordes redan år 2014, men en hel del ansökningar om slutbetalning lämnades in ännu år 2015. Man får vara nöjd med de slutliga resultaten.

– Av de medel som vi fick av EU har vi använt 98,4 procent. EU-pengarna har alltså intäktsförts mycket bra. För det får vi tacka vår effektiva förvaltning. Landsbygdsverket som svarat för programmet, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt Leadergrupperna som fattat finansieringsbesluten, och kommunerna hart gjort ett stort arbete för att utveckla landsbygden, berömmer Juvonen.
Landsbygdsprogrammet är det viktigaste instrumentet för att reformera jordbruket och öka landsbygdens livskraft. Den pågående nya programperioden löper över åren 2014–2020. Hela den nya programperiodens offentliga finansiering är 8,181 miljarder euro.

Mer information:
Esko Juvonen, övervakningskommitténs ordförande, lantbruksråd, tfn 0295 16 2 271
Virva Terho, landsbygdsekonom, tfn, 0295 16 2 141
fornamn.efternamn@mmm.fi
www.landsbygd.fi

Ytterligare information till stödsökande:
Närings-, trafik- och miljöcentralerna och Leadergrupperna

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020