Idéer för utveckling av landsbygd och städer på gemenskapsbasis från Irland

De finländska utvecklarna av städer och landsbygd bekantade sig med den lokala utvecklingen på Irland under en studieresa i början av april. Under två intensiva dagar bildade 28 deltagare från lokal, regional och riksomfattande nivå på olika håll i Finland nätverk och fick inspiration av varandras göranden.

Irland är det enda EU-land där man redan i över 20 år på Leadersätt har utvecklat städer nerifrån uppåt parallellt med landsbygds-Leader. Irish Local Development Network (www.ildn.ie), som var värd för studieresan, fungerar som gemensam takorganisation för landets 49 stads- och landsbygdsaktionsgrupper.

Kommunens roll begränsad – de lokala aktionsgrupperna levererar kompletterande tjänster

De lokala aktionsgrupperna är utvecklingsbolag, Local Development Companies, på Irland. I samarbete med olika aktörer erbjuder de många tjänster som kommunen traditionellt har skött i Finland: rådgivning, sysselsättning, socialservice, skolmat, integration av invandrare, äldreservice osv. Det var också intressant att bekanta sig med den irländska modellen med det finländska projektet Framtidens kommun i tankarna.

Grupperna genomför många statliga program och EU-program på lokal nivå och deras finansiering består av flera offentliga och privata källor, bland annat av ESF-programmet, nationella utvecklingsprogram och stiftelser.

St Munchins

Besök hos St Munchins Community Enterprise Centre i Limerick.

Stadssekreteraren i Helsingfors Anja Vallittu var en av de aktiva stadsrepresentanterna på studieresan.
– I Helsingfors funderar vi som bäst på en organisationsförändring i vilken också stadsborna görs delaktiga på ett nytt sätt. Jag är ute efter idéer för det här arbetet under resan, beskriver Anja motivet för sin resa till Irland.

Reform av lokalförvaltningen: ”människorna först” – eller nya förvaltningspåhitt utan innehåll?

Irland stärker lokalförvaltningens roll som anordnare av service med politikprogrammet Putting People First – Action Programme for Effective Local Government, som lanserades 2012.

Reformlagen trädde i kraft 2014. Man drog ned på antalet lokala myndigheter och tillsatte nya kommittéer för utveckling av lokalsamhället. De här 31 Local Community Development Committee lägger upp sexåriga utvecklingsplaner och genomför dem tillsammans med partner.

Förändringen sträcker sig också till Leadergruppernas roll – de utvecklar nu landsbygden lokalt som partner till de nya kommittéerna. Den organisatoriska reformen har väckt stor diskussion bland Leaderaktörerna på Irland. En del är rädda för att Leaderverksamheten blir underställd lokalförvaltningen och förlorar sin autonomi.

Under vårt besök hörde vi att verksamheten i de lokala utvecklingskommittéerna ännu är långt ifrån gemenskapstanken och en verksamhet som går nerifrån uppåt. Tills vidare har man koncentrerat sig på att fundera på vems kommitté man ska sitta i, och inte diskuterat vad den ska göra.

Den ekonomiska krisen har också styrt den lokala utvecklingen i en mer resultatinriktad och kortsiktig riktning

De anställda på utvecklingsbolaget Northside Partnership i norra Dublin berättade att reformen av lokalförvaltningen och de ändrade handlingssätten har krävt mycket resurser och ökat osäkerheten. Marie Price Bolger, som är ordförande för Irish Local Development Network, konstaterade att den ekonomiska krisen har styrt den lokala utvecklingen i en mer resultatinriktad, indikatorcentrerad och kortsiktig riktning, och hoppades att den kommande ekonomiska tillväxten ska göra det möjligt att återgå till rötterna och till invånarorienterad programplanering och -genomförande.

Det nya programmet Social Inclusion and Community Activation Programme (SICAP) är finansiär för Northside Partnerships basverksamhet. De personer vi talade med kritiserade SICAP för att det är mycket statsstyrt och för att representanterna för lokalsamhällena inte är med i beslutsfattningsprocesserna.

Den irländska ekonomin, som rasade för åtta år sedan, håller nu på att hämta sig i snabb takt, men ojämnt. De lokala utvecklingsbolagen har en viktig roll som sysselsättare av lokala arbetslösa och som lösare av problem som orsakas av arbetslöshet och fattigdom. Det sociala företagandet är starkt på Irland och en del av det omfattande verksamhetsfält som faller mellan den offentliga och den privata sektorn.

Stadsutvecklingen av Leadertyp fortskrider i Finland

Under resan bekantade vi oss med flera lokala utvecklingsbolag och med konkret verksamhet i Dublin, i Limerick och i Irlands vackraste by Adare.

lekplanen Manor Fields

Rekreationsområdet och lekplanen Manor Fields, resultatet av ett Leaderprojekt i byn Adare.

Resan ordnades av en arbetsgrupp för gemenskapsbaserad lokal utveckling, som är underställd Landsbygdspolitiska rådet och till vars uppgifter det också hör att främja den lokala utvecklingen i städerna. I Finland har redan flera försök med lokal utveckling av Leadertyp i städer inletts.

Bilagor:

Leaderbroschyr om CLLD

Broschyrer om resan och annat material:
Finnish delegation April 2016 - revised.pdf
Finnish Delegation Itinerary 4th to 5th April 2016 (2).pdf
Finnish Local Government Delegation.040416.pdf
ILDN Finland Visit 5-4-16.pdf
NSP_Presentation to Visiting Deligation from Finland April 2016.pdf

Mer information:

Laura Jänis, tfn 0295 162 090, laura.janis@mmm.fi
Petri Rinne, tfn 040 555 3232, petri.rinne@kylatoiminta.fi
Juha-Matti Markkola, tfn 040 5599 412, juha-matti.markkola@maaseutu.fi

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020