Fem idéer ska bidra till landsbygdsinnovationer

Fem idéer ska bidra till landsbygdsinnovationer

Urvalsgruppen har valt ut de fem jordbruksreformprojekt som ska genomföras av landsbygdens innovationsgrupper. Grupperna kommer att få finansiering från EU:s landsbygdsfond. Dessa grupper är bland de första innovationsgrupper, dvs. EIP-grupper, som under åren 2014 - 2020 kommer att få ca tre miljoner euro från landsbygdsfonden.

Innovationsgrupperna ska förbättra jordbrukets och den övriga primärproduktionens produktivitet, effekter och hållbarhet. I verksamheten förenas företagarnas praktiska kunnande och experternas kompetens. Grupperna löser identifierade problem, vilket leder till innovationer som allmänt ska tillämpas i praktiken.

Urvalsgruppen valde ut följande fem projekt 15.11.2016:

 • Viljankuivaamon kosteudenpoistoprosessin, energiankäytön ja ohjauksen kehittäminen
  (Utveckling av fuktavlägsnande processer och energiförbrukning i spannmålstork samt styrning av dem)
  Sökande: Gårdsbrukssammanslutningen Sipppola
 • Hukkakauran ja muiden rikkakasvien tunnistaminen minihelikopterikuvista
  (Identifiering av flyghavre och andra ogräsväxter genom fotografering från en minihelikopter) 
  Sökande: Åbo universitet, Biokemiska institutionen
 • Maatalouden liiketoiminnan kehittäminen älykkäällä data-analytiikalla (MIKÄ-DATA)
  (Utveckling av affärsverksamheten inom lantbruk med hjälp av smart dataanalytik)
  Sökande: Tammerfors tekniska universitet, Björneborgsenheten
 • Laatukauran tuotanto ja siitä syntyvän kasvimassan hyötykäyttö termomekaanisen prosessin avulla (Laatukaura)
  (Produktion av kvalitetshavre och återvinning av den växtmassa som uppstår vid produktionen genom en termomekanisk process (Kvalitetshavre))
  Sökande: Naturresursinstitutet
 • Biokaasulaitoksesta ravinteita, energiaa ja elinkeinotoimintaa maaseudulle
  (Biogasanläggning ger näringsämnen och energi samt skapar näringsverksamhet på landsbygden)
  Sökande: Finlands miljöcentral

Före det slutliga stödbeslutet förhandlar projektgenomförarna med närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland som svarar för gruppernas administration, om ansökningsdetaljerna. För denna ansökan reserverades ungefär hälften av hela finansieringen. Följande idésökning öppnas på våren 2017. EIP-grupperna är en del av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020.

Mer information: Leena Anttila, urvalsgruppens ordförande, jord- och skogsbruksministeriet, fornamn.efternamn@mmm.fi, tfn 0295 16 2240
Lassi Hurskainen, sakkunnig, närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi, tfn 0295 025 046

Ytterligare information om landsbygdens innovationsgrupper​​