En ny broschyr om invandrare som en resurs för landsbygden har kommit ut!

Integrationsprojekt till stöd för att öka mångfalden: Genom landsbygdsprogrammets projektfinansiering kan man öka livskraften och livskvaliteten på landsbygden. Det finns också möjligheter att integrera invandrare.

Vid genomförandet av projekt med anknytning till integration av invandrare är det möjligt att beakta den beredskap som såväl invandrare som finländare på landsbygden behöver för att kunna fungera tillsammans: på vilka sätt kan man förbättra invandrares färdigheter och, å andra sidan, hurdan beredskap invånarna på landsbygden har att ta emot den medverkan och det kunnande som invandrare som bor i området har.

Med hjälp av utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt kan man öka invandrares kunskaper och kännedom om till exempel språket, kulturen och seder. Projekten kan också vara inriktade på att förbättra arrangemangen vid omställningar.

Många av projekten har haft som mål att integrera invandrare i arbetslivet i sådana uppgifter som motsvarar deras utbildning. Det är lättare att hitta sysselsättning om man kan språket och har kännedom om kulturen. I projekten kan man lära ut kunskaper och färdigheter med anknytning till det dagliga livet på landsbygden samt skapa samarbeten med myndigheter och företagsfältet. När tröskeln till tjänsterna sänks gynnar projekten även företagarna i området.

Via landsbygdsprogrammet kan man också finansiera projekt som främjar gemenskapen, delaktigheten, nätverkandet och möjligheterna att påverka. Inom projekten kan ordnas hobbyverksamhet och evenemang där människor med olika bakgrund möts. Också konst och kultur kan göras till en del av integrationen av invandrare.

Service på landsbygden, säkerhetsfrågor på landsbygden, kultur och kreativa branscher, utnyttjande av informationsteknik i tjänster och vardagliga sysslor, första skedet i företagande samt hobbyverksamhet för barn och unga är vanliga teman för projektverksamhet och kan även underlätta integrationen av invandrare.

Noggrannare information:
Broschyr: Maahanmuuttajat maaseudun voimavaraksi (Invandrare – en resurs för landsbygden)

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020