Efterlysningen av landsbygdsfondens landsomfattande projekt har börjat – idésökningen gäller tre teman

Efterlysningen av idéer till landsbygdsfondens landsomfattande projekt har börjat. Teman för sökningen är boende på landsbygden, ägar- och generationsskifte i företag som är verksamma på landsbygden samt ett koldioxidsnålt livsmedelssystem.

Med hjälp av de projekt som väljs ut främjar man bland annat platsoberoende arbete, stärker koldioxidsnåla lösningar inom livsmedelssystemet och främjar bevarandet av arbetsplatserna på landsbygden genom generationsväxlingar.

Ansökan sker i två faser: I idéefterlysningen kan man fram till 14.5.2021 lägga fram idéer som hänför sig till utveckling av landsbygden och som lämpar sig för landsomfattande projektfinansiering. Utifrån de idéer som går vidare till fortsatt beredning tas fram en egentlig projektplan och projektansökan.

Efterlysningen av idéer till landsomfattande projekt riktas under denna ansökningsomgång till följande tre teman:

TEMA 1. Ägar- och generationsskifte i företag som är verksamma på landsbygden

Syftet med de projekt som bearbetats via idésökningen är att främja ägar- och generationsskiften i företag som är verksamma på landsbygden. Målet för projekten är att främja näringslivet på landsbygden, arbetsplatsernas beständighet och uppkomsten av nya arbetstillfällen samt att lyfta fram landsbygdens perspektiv inom temat ägarskifte.

Exempel på möjliga utvecklingsobjekt:

• utöka företagsexperternas kompetens med tanke på specialbehoven hos företag som är verksamma på landsbygden

• aktivera företagare som är verksamma på landsbygden till att anlita befintliga tjänster för ägar- och generationsskiften samt till att dra nytta av tjänsterna också via fjärranslutningar

• skapa nya verksamhetssätt och från ett företagsförvärv bygga upp rutter till sådana som tänker bli företagare och till sådana som överväger att bli företagare

• skapa nya verksamhetssätt för att aktivera också företagare från utlandet till Finland

• bygga upp nätverk som förenar verksamheten på regional och nationell nivå för att säkerställa smidiga ägarbyten och generationsskiften och synliggöra temat

• aktivera samarbetet med företagarorganisationer och aktörer som arbetar med integration

TEMA 2. Boende på landsbygden och service som främjar boendet

Här kan föreslås idéer som skapar förutsättningar för boende på landsbygden. Idéerna som läggs fram kan gälla till exempel utveckling av nya tjänster som främjar boendet på landsbygden, möjliggör ett platsoberoende arbete samt pilotprojekt i anslutning till detta.

Exempel på möjliga utvecklingsobjekt:

• utveckla och pilottesta nya sätt att få landsbygdens fastighetsmarknad att fungera effektivare, även med beaktande av det internationella perspektivet

• utveckla och pilottesta nya sätt att producera tjänster som stöder boendet på landsbygden så att de motsvarar den växande och föränderliga konsumtionsefterfrågan

• utveckla och pilottesta olika sätt att arbeta oberoende av plats på landsbygden

• producera och förmedla information om orsakerna till flyttningsbesluten och lyfta fram möjligheter till boende på landsbygden

• projekten förväntas ta fram nya sätt att agera och de bör ha ett förnyelseperspektiv

Tema 3. Ett koldioxidsnålt livsmedelssystem

Syftet med de projekt som bearbetats genom idésökningen är att främja ny näringsverksamhet och utveckling av innovativa lösningar eller ny kompetens.

Exempel på möjliga utvecklingsobjekt:

• branschernas nya kontaktytor och konsortier, nytt kunnande

• utveckling av näringar och ekosystem

• lösningar inom bioekonomi och cirkulär ekonomi samt nya affärsmodeller som en möjlighet att skapa ny företagsverksamhet

• koldioxidsnålhet, resurssmarthet, kolbindning

Ytterligare information

Ytterligare information om efterlysningen av landsomfattande utvecklingsprojekt ger vid NTM-centralen i Tavastland:

Uppdateringsdatum: 19 apr. 2021