Palvelupaketti

Servicepaket för utbildning, innovationsläger och internationell verksamhet

Servicepaketet är ett verktyg med vilket landsbygdsnätverkets aktörer kan genomföra kurser, innovationsläger och evenemang som stöder internationalisering. Planer för servicepaket kan läggas fram av alla organisationer som utvecklar den finländska landsbygden och bidrar till att genomföra landsbygdsprogrammet. Du gör väl upp planen för servicepaket minst två veckor före tidpunkten för evenemanget eller kursen, så att planen hinner behandlas i tid. Planer som lämnats in efter ett evenemang behandlas inte. Servicepaket kan inte användas för evenemang och kurser som kan få annan finansiering från landsbygdsfonden, t.ex. via ett projekt, Leadergruppernas verksamhetspenning eller landsbygdsprogrammets tekniska bistånd.

1. Servicepaket för utbildning

Servicepaketet för utbildning är ett behändigt hjälpmedel när man ordnar kurser och utbildningsresor inom hela Europeiska unionen. Kurserna och utbildningsresorna kan alltså också riktas mot utlandet. Med servicepaketet kan man täcka de vanligaste kostnaderna för att arrangera en kurs eller en utbildningsresa. När det gäller utbildningsresor ingår kostnaderna för flyg och inkvartering ändå inte i servicepaketet.

Till exempel följande kostnader lämpar sig för servicepaketet:

  • hyror för lokaler
  • kaffeservering (inte måltider)
  • föreläsarnas arvoden och resekostnader (enligt statens resereglemente)
  • logistikkostnader såsom busstransporter till evenemanget samt transporter i det land dit utbildningsresan går
  • IT-tjänster (t.ex. streaming)
  • tidningsannonser
  • andra tjänster som lämpar sig för kursen och/eller utbildningsresan (avtalas särskilt)

Kurserna och utbildningsresorna kan räcka en eller flera dagar. De kan också genomföras virtuellt. Maximibeloppet för ett dagsspecifikt servicepaket är 1500 euro (moms 0%). Ett dagsspecifikt evenemang ska pågå hela dagen (minst sex timmar). Ett heldagsevenemang kan också delas upp på flera dagar (t.ex. två dagar och tre timmar per dag).

För ett evenemang eller en utbildningsresa som räcker flera dagar är servicepaketets maximibelopp 3000 euro (moms 0%). När det gäller mer omfattande helheter kan ni direkt kontakta Livsmedelsverkets enhet för nätverkstjänster.

En godtagbar maximal summa är 1500 euro + moms för en kurs eller utbildningsresa som räcker en dag och 3000 euro + moms för en kurs eller utbildningsresa som räcker fler dagar, om den aktör som fakturerar är momsskyldig. Om aktören som fakturerar inte är momsskyldig, kan fakturans maximibelopp vara 1500 € / 3000 €.

Med servicepaketets hjälp kan man inte täcka arrangörernas egna kostnader, dvs. till exempel kan resekostnaderna för den arrangerande aktörens sakkunniga eller den arbetstid som åtgått till att evenemanget eller planeringen av det inte ingå i servicepaketet.

Blev du intresserad? Läs mer om det praktiska genomförandet i anvisningarna till sökande.

Anvisningar till dem som ansöker om servicepaket för utbildning

NÄTVERKETS SERVICEPAKET – INNOVATIONSLÄGER

Landsbygdsnätverkstjänsternas servicepaket för innovationsläger är avsett för att främja utvecklingsverksamheten på landsbygden på ett mångsidigt sätt. Med hjälp av servicepaketet kan man täcka de vanligaste kostnaderna för att ordna ett läger. Servicepaketen kan inte används för evenemang, on det finns möjlighet att använda projektstöd, Leader-gruppernas verksamhetspenning eller landsbygdsprogrammets teknisk stöd för de kostnader som ska täckas via servicepaketen.

Till exempel följande kostnader kan ingå i servicepaketet:
• lokalhyror
• kaffeserveringar (inte måltider)
• faciliteter
• föreläsarnas arvoden och resekostnader (enligt Statens resereglemente med beaktande av Minneslista för debitering av resekostnader.pdf )
• logistikkostnader (till exempel busstransporter till evenemanget)
• IT-tjänster (t.ex. webcasting)
• tidningsannonser
• andra tjänster som har att göra med utbildningen (avtalas separat)
Servicepaketet har ett värde av högst 4000 € (inkl. moms). För mer omfattande helheter kan ni kontakta landsbygdsnätverkstjänsterna direkt.
Det går inte att täcka arrangörernas egna kostnader med hjälp av servicepaketet. Till exempel godkänns inte resekostnader eller arbetstid som evenemanget och planeringen tagit i anspråk av arrangörens sakkunniga.
NÄTVERKETS SERVICEPAKET – INTERNATIONELL VERKSAMHET

Landsbygdsnätverkets servicepaket för internationell verksamhet är avsett att användas för att systematiskt och målinriktat upprätta internationella nätverk och för att representera landsbygdsnätverket i internationella workshoppar och seminarier. Servicepaketen kan inte används för evenemang, on det finns möjlighet att använda projektstöd, Leader-gruppernas verksamhetspenning eller landsbygdsprogrammets teknisk stöd för de kostnader som ska täckas via servicepaketen.

Servicepaketen för internationell verksamhet har som mål att söka nya öppningar för nätverkets verksamhet samt att få nya idéer och nytt kunnande till den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen. Servicepaketen för internationell verksamhet bör alltid syfta till att få till stånd konkret verksamhet och åtgärder. Vid planeringen ska ni ytterst noggrant beakta att resultaten ska förankras och spridas vidare!

Kostnader som ersätts

Med servicepaketet för internationell verksamhet kan ni täcka resekostnader som uppkommer till följd av systematiskt och målinriktat upprättande av internationella nätverk och av att någon fungerar som landsbygdsnätverkets representant i internationella arbetsgrupper och seminarier.

Resekostnaderna ersätts enligt statens resereglemente. En exaktare minneslista för ersättandet av resekostnader hittar ni här: Minneslista för debitering av resekostnader.pdf
Det finns undantag från resereglementet:
  • dagpenning betalas inte via servicepaketet för internationell verksamhet,
  • inkvarteringskostnaden kan vara högst 100 €/natt och
  • den resekostnad som kan ersättas med servicepaketet är högst 1000 €/person.

Till en resa godkänns högst två personer. Därmed kan den ersättningsbara resekostnaden per servicepaket uppgå till högst 2000 euro (med moms). Resan får inte vara någon åtgärd för ett pågående projekt eller liknande.​

Uppdateringsdatum: 5 maj 2021