Integritetsdeklaration

Dataskyddsmeddelanden: Landsbygd.fi användarregister, Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev och Landsbygdsnätverkets kurser och evenemang, anmälningar

EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016), art. 12

Datum för uppgörandet 17.6.2021

Registerförare: Livsmedelsverket

Adress: PB 100, 00027 Livsmedelsverket (Besöksadress: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki)

Andra kontaktuppgifter (telefon under tjänstetid, e-postadress)

Tfn 029 530 0400 (växel)

Fax 029 530 0444 (registratur)

Kontaktperson i ärenden som rör registret

Teemu Hauhia / Avdelningen för landsbygdsutveckling, enheten nätverkstjänster

PB 100, 00027 Livsmedelsverket (Besöksadress: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki)

Andra kontaktuppgifter (telefon under tjänstetid, e-postadress)

029 530 0400 och e-post fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Den dataskyddsansvarigas kontaktinformation

Hanna Westinen / Experttjänster

PB 100, 00027 Livsmedelsverket (Besöksadress: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki)

Telefon 029 530 0400

E-postadress tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Landsbygd.fi användarregister

Syftet med och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Landsbygd.fi är huvudsaklig elektronisk kommunikationskanal för nätverksarbetet och utvecklingsprogrammen för landsbygden i Fastlandsfinland och på Åland. På webbplatsen kan nätverksmedlemmarna publicera information om sina egna evenemang genom att registrera sig som användare av webbplatsen.

Rättslig grund

Statsrådets förordning om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden SRF 295/2014

Registrets datainnehåll

Registret innehåller e-postadresser och användarnamn till de registrerade personerna.

Ordinarie uppgiftskällor

Registreringar

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter ur registret lämnas inte ut till utomstående.

Dataöverföringar till stater utanför EU- eller EES-området

Uppgifter ur registret lämnas inte ut till stater utanför EU- eller EES-området.

Förvaringstiden för personuppgifter

De uppgifter som samlats i registret bevaras endast så länge och i den omfattning som behövs i förhållande till de ursprungliga eller kompatibla ändamål för vilka personuppgifterna samlades in.

Personuppgifter som registrerats i registret raderas när det inte längre finns någon rättslig grund för behandlingen av dem, om Riksarkivet inte har bestämt att uppgifterna ska förvaras varaktigt. Förvaringstiderna har fastställts i informationsstyrningsplanen.

Principerna för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet säkerställs genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Den registrerades rättigheter

Den registrerades rätt till insyn, rätt att korrigera och radera uppgifter och rätt att begränsa behandlingen av uppgifter bestäms enligt artiklarna 15-22 i EU:s dataskyddsförordning.

Rätt till dataportabilitet

Den registrerade ska ha rätt att få de personuppgifter om honom eller henne som han eller hon har lämnat till den registeransvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Rätt till insyn i och korrigering av uppgifterna

Begäran om granskning ska presenteras i ett egenhändigt undertecknat dokument. Begäran om granskning kan inte göras per telefon. Den som begär uppgifter med stöd av rätten till insyn kan också lämna in en granskningsbegäran personligen hos registerföraren. Då ska den registrerade förbereda sig på att styrka sin identitet eftersom registerföraren får lämna ut uppgifterna bara till den registrerade själv. Vid begäran om uppgifter ska de omständigheter uppges som behövs för att hämta och lämna ut uppgifterna. Dessa är till exempel namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, vilket ärende man vill kontrollera och om man vill kontrollera alla uppgifter eller uppgifter för till exempel en viss tidsperiod.

Blanketten för begäran om kontroll finns på adressen www.livsmedelsverket.fi —> Om oss -> Tjänster -> dataskydd

En specificerad begäran om kontroll eller rättelse framställs genom att begäran lämnas till registerföraren (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller till den dataskyddsansvariga (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Rätt att begränsa behandlingen

Den registrerade har rätt att begränsa registerförarens behandling om

• den registrerade bestrider att personuppgifterna är korrekta,

• behandlingen är lagstridig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas, och i stället kräver att användningen av dem begränsas,

• registerföraren inte längre behöver de aktuella personuppgifterna för behandlingens syften, men den registrerade behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att återkalla samtycke

Den registrerade har rätt att dra tillbaka sin registrering per e-post genom att skicka en begäran om avregistrering till adressen info@maaseutu.fi

Rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att tillämplig dataskyddslagstiftning överträds vid behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne. Som tillsynsmyndighet fungerar Dataombudsmannens byrå vars kontaktinformation finns på adressen www.tietosuoja.fi

Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev

Syftet med och rättsgrunden för behandling av personuppgifter

Landsbygdsverkets nyhetsbrev är kommunikationskanal för nätverksarbetet och utvecklingsprogrammen för landsbygden i Fastlandsfinland och på Åland. Genom nyhetsbrevet får prenumeranterna information om till exempel de ovan nämnda utvecklingsprogrammen samt om programmens möjligheter och resultat.

Rättslig grund

Statsrådets förordning om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden SRF 295/2014, Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, 20.2§)

Registrets datainnehåll

Registret innehåller e-postadresser och användarnamn till de personer som prenumererat på nyhetsbrevet.

Ordinarie uppgiftskällor

Registreringar

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter ur registret lämnas inte ut till utomstående.

Dataöverföringar till stater utanför EU- eller EES-området

Uppgifter ur registret lämnas inte ut till stater utanför EU- eller EES-området.

Förvaringstiden för personuppgifter

De uppgifter som samlats i registret bevaras endast så länge och i den omfattning som behövs i förhållande till de ursprungliga eller kompatibla ändamål för vilka personuppgifterna samlades in.

Personuppgifter som registrerats i registret raderas när det inte längre finns någon rättslig grund för behandlingen av dem, om Riksarkivet inte har bestämt att uppgifterna ska förvaras varaktigt. Förvaringstiderna har fastställts i informationsstyrningsplanen.

Principerna för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet säkerställs genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Den registrerades rättigheter

Den registrerades rätt till insyn, rätt att korrigera och radera uppgifter och rätt att begränsa behandlingen av uppgifter bestäms enligt artiklarna 15-22 i EU:s dataskyddsförordning.

Rätt till insyn i och korrigering av uppgifterna

Begäran om granskning ska presenteras i ett egenhändigt undertecknat dokument. Begäran om granskning kan inte göras per telefon. Den som begär uppgifter med stöd av rätten till insyn kan också lämna in en granskningsbegäran personligen hos registerföraren. Då ska den registrerade förbereda sig på att styrka sin identitet eftersom registerföraren får lämna ut uppgifterna bara till den registrerade själv. Vid begäran om uppgifter ska de omständigheter uppges som behövs för att hämta och lämna ut uppgifterna. Dessa är t.ex. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, vilket ärende man vill kontrollera och om man vill kontrollera alla uppgifter eller uppgifter för till exempel en viss tidsperiod.

Blanketten för begäran om kontroll finns på adressen www.livsmedelsverket.fi —> Om oss -> Tjänster -> dataskydd

En specificerad begäran om kontroll eller rättelse framställs genom att begäran lämnas till registerföraren (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller till den dataskyddsansvariga (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Rätt att begränsa behandlingen

Den registrerade har rätt att begränsa registerförarens behandling om

• den registrerade bestrider att personuppgifterna är korrekta,

• behandlingen är lagstridig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas, och i stället kräver att användningen av dem begränsas,

• registerföraren inte längre behöver de aktuella personuppgifterna för behandlingens syften, men den registrerade behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att återkalla samtycke

Den registrerade har rätt att dra tillbaka sin e-postadress som han eller hon meddelat i samband med prenumerationen på nyhetsbrevet. Återkallelsen görs via funktionen för avbeställning av prenumerationen.

Rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att tillämplig dataskyddslagstiftning överträds vid behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne. Som tillsynsmyndighet fungerar Dataombudsmannens byrå vars kontaktinformation finns på adressen www.tietosuoja.fi

Landsbygdsnätverkets kurser och evenemang, anmälningar

Syftet med och rättsgrunden för behandling av personuppgifter

Landsbygdsnätverkets kurser och evenemang ordnas för att främja aktörernas upprättande av nätverk, kvaliteten på genomförandet och programmets verkningsfullhet. Enheten Nätverkstjänster samordnar landsbygdsnätverkets verksamhet och är huvudansvarig för organiserandet av evenemang och kurser.

Rättslig grund

Statsrådets förordning om förvaltning av utvecklingsprogrammen för landsbygden SRF 295/2014.

Registrets datainnehåll

Registret innehåller de anmälda personernas namn, organisation, e-postadress och information om specialdieter samt andra särskilda behov. När det gäller evenemang som ordnas utomlands kan det i samband med anmälan samlas in uppgifter också om födelsetid och resedokumentets nummer.

Ordinarie uppgiftskällor

Anmälningar

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Se Lag om landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem, 284/2008, 9 §:

Utlämnande av uppgifter till utländska myndigheter och internationella organ

Uppgifter i landsbygdsnäringsförvaltningens informationssystem får utan hinder av sekretessbestämmelserna lämnas ut till Europeiska gemenskapernas kommission, Europeiska revisionsrätten, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) och andra institutioner inom Europeiska gemenskaperna, de utbetalande organen i Europeiska unionens medlemsstater, revisionsverk som auktoriserats av medlemsstaterna och till myndigheter som avses i internationella överenskommelser för skötseln av förpliktelser som beror på nationell lagstiftning eller Europeiska gemenskapens lagstiftning eller på internationella överenskommelser som är bindande för Finland. Uppgifterna kan också lämnas ut via teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form.

Uppgifter lämnas ut på begäran med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) om den begärda handlingen har blivit offentlig. Att lämna ut icke-offentliga handlingar sker enligt prövning.

Dataöverföringar till stater utanför EU- eller EES-området

Uppgifter ur registret lämnas inte ut till stater utanför EU- eller EES-området.

Förvaringstiden för personuppgifter

De uppgifter som samlats i registret bevaras endast så länge och i den omfattning som behövs i förhållande till de ursprungliga eller kompatibla ändamål för vilka personuppgifterna samlades in.

Personuppgifter som registrerats i registret raderas när det inte längre finns någon rättslig grund för behandlingen av dem, om Riksarkivet inte har bestämt att uppgifterna ska förvaras varaktigt. Förvaringstiderna har fastställts i informationsstyrningsplanen.

Principerna för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet samt personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet säkerställs genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Den registrerades rättigheter

Den registrerades rätt till insyn, rätt att korrigera och radera uppgifter och rätt att begränsa behandlingen av uppgifter bestäms enligt artiklarna 15-22 i EU:s dataskyddsförordning.

Rätt till insyn i och korrigering av uppgifterna

Begäran om granskning ska presenteras i ett egenhändigt undertecknat dokument. Begäran om granskning kan inte göras per telefon. Den som begär uppgifter med stöd av rätten till insyn kan också lämna in en granskningsbegäran personligen hos registerföraren. Då ska den registrerade förbereda sig på att styrka sin identitet eftersom registerföraren får lämna ut uppgifterna bara till den registrerade själv. Vid begäran om uppgifter ska de omständigheter uppges som behövs för att hämta och lämna ut uppgifterna. Dessa är t.ex. namn, adress och vid behov t.ex. personbeteckning, vilket ärende man vill kontrollera och om man vill kontrollera alla uppgifter eller uppgifter för till exempel en viss tidsperiod.

Blanketten för begäran om kontroll finns på adressen www.livsmedelsverket.fi —> Om oss -> Tjänster -> dataskydd

En specificerad begäran om kontroll eller rättelse framställs genom att begäran lämnas till registerföraren (kirjaamo@ruokavirasto.fi) eller till den dataskyddsansvariga (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Rätt att begränsa behandlingen

Den registrerade har rätt att begränsa registerförarens behandling om

• den registrerade bestrider att personuppgifterna är korrekta,

• behandlingen är lagstridig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas, och i stället kräver att användningen av dem begränsas,

• registerföraren inte längre behöver de aktuella personuppgifterna för behandlingens syften, men den registrerade behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt att återkalla samtycke

Den registrerade har rätt att återkalla det samtycke han eller hon gett i samband med anmälan, antingen i överensstämmelse med det elektroniska anmälningssystemets instruktioner eller med e-post till info@maaseutu.fi

Rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att tillämplig dataskyddslagstiftning överträds vid behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne. Som tillsynsmyndighet fungerar Dataombudsmannens byrå vars kontaktinformation finns på adressen www.tietosuoja.fi

Uppdateringsdatum: 26 aug. 2021