Indikatorer som beskriver programmets effekt

Målen för landsbygdsprogrammet och indikatorer som beskriver programmets effekt.

Nedan presenteras målen för landsbygdsprogrammet och de indikatorer genom vilka man utvärderar effekten. I tjänsten Agrikaattori ser du hur pass väl effektmålen har uppnåtts.

1. Kunskapen, informationsförmedlingen, innovationerna och samarbetet på landsbygden ökar

 • Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamheten (F&U) i euro vid företag, inom den offentliga sektorn och högskolesektorn i fråga om aktörer som är verksamma i landsbygdsområden.

2. Begränsningen av och anpassningen till klimatförändringen effektiviseras

 • Växthusgasutsläpp från jordbruket
 • Ammoniakutsläpp från jordbruket
 • Mängden kol i åkerjord
 • Jordbrukets energiförbrukning och andelen förnybar energi av denna

3. Den biologiska mångfalden ökar, vattendragens tillstånd och tillståndet hos mark som används för jordbruk förbättras

 • Jordbruksmiljöns fågelpopulation
 • Utvecklingen hos beståndet av dagfjärilar i jordbruksmiljöer
 • Den andel av jordbruksmarken som består av jordbruksområden med värdefulla naturvärden
 • Utvecklingen hos populationer av lantrasdjur
 • Utvecklingen hos bestånden av ursprungsväxter och lantsorter
 • Kväve- och fosforbalansen
 • Nitrathalterna i yt- och grundvatten
 • Åkrarnas vattenerosion
 • Mängden växtskyddsmedel som används inom jordbruket och trädgårdsnäringen.
 • Naturvattenreserver som kan användas för bevattning
 • Olika metoder för att behandla och sprida kreatursgödsel

4. Företagsverksamheten på landsbygden blir mångsidigare och sysselsättningen, servicen samt möjligheterna att påverka förbättras

 • BNP per invånare på landsbygden
 • Andelen växande landsbygdsföretag av de växande företagen i hela landet
 • Branschfördelningen bland landsbygdsföretagen
 • Sysselsättningen i landsbygdsområdena
 • Antalet flerbranschgårdar
 • Fattigdomen i landsbygdsområdena
 • Antalet landsbygdsföretag
 • Antalet anställda vid landsbygdsföretag
 • Landsbygdsföretagens omsättning
 • Antalet bygglov för jordbruksbyggande och annan företagsverksamhet i landsbygdsområden
 • Talkoarbete på landsbygden (inom understödda projekt)

5. Jordbruksproduktionens konkurrenskraft stärks

 • Företagarinkomst från jordbruket
 • Produktionsfaktorinkoms
 • Jordbrukets produktivite
 • Avkastning (i procent) på jordbruksproduktionens totalkapital, arbetsförtjänst per timme
 • Lönsamhetskoefficient (ekologisk/konventionell produktion)
 • Förhållandet mellan inhemsk produktion och konsumtio
 • Produktionskostnader per enhet

6. Landsbygdsföretagen svarar på konsumenternas efterfrågan och värderingar genom att producera högklassig mat och förbättra djurens välbefinnande

 • Antalet livsmedelsföretag inom ekosektorn
 • Andelen försummelser vid djurskyddsinspektioner som gäller produktionsdjur (exkl. pälsdjur)
 • Antalet gårdar som säljer livsmedel direkt eller förädlar livsmedel
 • Antalet livsmedelsföretag
Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020