Samordningsprojekt

Samordningsprojekt

Samordningsprojekten är till hjälp för enskilda projekt

Temana för samordningsprojekten är ekofrågor, naturprodukter, närmat , Green Care-välbefinnandetjänster, energieffektivitet och turism. Om du vill starta ett projekt inom något av de här temaområdena, kontakta då projektledaren redan i ett tidigt skede – på så sätt undviks överlappningar och alla vinner på det.

Samordningsprojekten kretsar kring teman för vilka det livligt söks finansiering ur landsbygdsprogrammet. Alldeles som de riksomfattande projekten inom landsbygdsprogrammet är också samordningsprojekten riksomfattande och bygger nätverk inom respektive tema. Samordningsprojekten hjälper de enskilda projekten att fungera bättre och tillför hela sektorn större effektivitet.

Efterlysning av nya landsomfattande samordningnsprojekt pågår 1.2.-6.4.2018

Projekt slutade i 2017

Ekofrågor

Målet för det riksomfattande samordningsprojektet kring ekofrågor är att det för utvecklarna inom ekobranschen skapas ett stöd- och partnerskapsnätverk med täta kontakter till aktörerna inom näringen.  Projektet betjänar regionala utvecklare genom att förmedla kunskap, information och erfarenheter.

Projektledare: Pro Luomu ry, kontaktperson Marja-Riitta Kottila, marja-riitta.kottila@proluomu.fi

www.proluomu.fi

www.luomu.fi

Facebookgrupp: PL luomukoordinaatio

Naturprodukter

Projektet Luonnontuotteet monipuolistuvissa arvoverkoissa (Naturprodukterna i allt komplexare värdenätverk, LUMOA) stärker utvecklingsarbetet inom naturproduktbranschen genom att förmedla information och engagera nya aktörer.  Projektet genomför handlingsprogrammet för naturproduktbranschen vars utvecklingsarbete fokuserar på utveckling av råvaruproduktionen, innovativ produktutveckling som höjer förädlingsvärdet samt ett ökat mervärde inom turismen och välbefinnandetjänsterna.

Projektledare: Helsingfors universitet, kontaktperson Juha Rutanen, juha.rutanen@helsinki.fi

Närmat

Målet för det samordningsprojekt som handlar om närmat är att öka och intensifiera samarbetet mellan aktörerna inom närmatssektorn. Branschens konkurrenskraft förbättras tack vare nätverksbygge.  Projektet förbättrar informationsutbytet, samarbetet och arbetsfördelningen mellan projekten och aktörerna inom sektorn.

Projektledare: Åbo universitet, kontaktperson Päivi Töyli, paivi.toyli@utu.fi
 
Webbplats: www.aitojamakuja.fi

Facebook: Aitoja makuja

Facebookgrupp: Lähiruokakoordinaatio – LÄHIKO

Twitter: @Aitojamakuja

Youtube

Instagram: Aitojamakuja

Green Care-välbefinnandetjänster

Samordningsprojektet upprätthåller samarbetet mellan Green Care-aktörerna och avtalar om arbetsfördelningen mellan dem. Genom att öka samarbetet mellan aktörerna och minska det överlappande arbetet effektiviserar man utvecklingen inom sektorn. Inom projektet framställs gemensamma presentationsmaterial för olika målgrupper, och information om sektorn sprids aktivt.

Projektledare: Naturresursinstitutet, kontaktperson Elina Vehmasto, elina.vehmasto@luke.fi

www.gcfinland.fi


Rural Finland - ett riksomfattande samordningsprojekt för turism

Målet för projektet är att framgångsrikt rikta projektmedel ur landsbygdsprogrammet till utveckling av turistbranschen genom ett dubbelriktat informationsutbyte mellan aktörer som genomför nationella strategier och regionala aktörer. Projektet intensifierar det landsomfattande och det regionala samarbetet och förankrar de bästa utvecklingsmetoderna via ett utvecklarnätverk. Det nationella utvecklingsmålet för landsbygdsturismen är en kompetent, växande och förnybar turistnäring.

Projektledare: Karelia-ammattikorkeakoulu Oy, kontaktperson Raija Ruusunen, raija.ruusunen@karelia.fi

www.ruralfinland.karelia.fi

Twitter: @RuralFinland

Facebook

Youtube


Energieffektivitet ger konkurrenskraft på landsbygden – ett samordningsprojekt om energieffektivitet    

Projektet Energieffektivitet ger konkurrenskraft på landsbygden förbättrar tillgången till samt användningen av energitjänster på gårdar och i landsbygdsföretag och gör dem mera kända. Projektet skapar närmare samarbete mellan dem som jobbar inom energieffektivitetsbranschen. Projektet producerar kommunikationsmaterial om energieffektivitet samt förmedlar information om lyckade insatser på fältet och viktig aktuell information från riksnivå till regionerna och vice versa. Projektet erbjuder experthjälp när det gäller att följa upp och rapportera om energieffektiviteten.

Projektledare: ProAgria Keskusten Liitto ry, kontaktperson Maarit Kari, maarit.kari@proagria.fi

www.energiatehokkaasti.fi

Facebookgrupp: Energiatehokkuudesta kilpailukykyäYtterligare information om riksomfattande samordningsprojekt ges vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland av (råd i ansökningsfrågor)
Lassi Hurskainen, sakkunnig, tfn 0295 025 046, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
Timo Kukkonen, utvecklingschef, tfn 0295 025 065, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi