Valtakunnalliset hankkeet kasikuvitus

Riksomfattande projekt under programperioden 2014-2020

NTM-centralerna väljer vilka nationella projekt som ska finansieras ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014–2020. Följande projekt har valts ut för finansiering:

Virtuaaliluonto (Virtuell natur)

Målet för projektet är att öka antalet turister vid de finländska natur- och landsbygdsturistmålen och att utveckla den digitala kompetensen inom turismen i Finland. Virtuell natur är en digital servicehelhet som förenar den finländska naturens styrkor och möjligheter och gör dem till en lockande upplevelse som kan upplevas digitalt såväl på nätet som vid turistmålet. Inom projektet genomförs pilotförsök där man tar fram virtuella, digitala och ”spelmässiga” naturupplevelser och genom en utvecklande bedömning anpassar dem nationellt så att samma virtuella naturupplevelse kan upplevas i naturen på olika håll i Finland.

Sökande: Lahtis yrkeshögskola
I samarbete med: Östra Finlands universitet, yrkeshögskolan Haaga-Helia, Karelia yrkeshögskola
Kontaktperson: Pirjo Räsänen, Lahtis yrkeshögskola, tfn 044 708 1242


Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä - Arktisen ruuantuotannon lisäarvotekijät, konseptointi ja hyödyntäminen vientimarkkinoilla (Den arktiska aspekten i spetsen för livsmedelsexporten – faktorer som tillför den arktiska matproduktionen ett mervärde samt dess konceptering och utnyttjande på exportmarknaden)

Målet för projektet är att utveckla livsmedelsbranschens förutsättningar för export genom att göra den arktiska aspekten och det mervärde den tillför till en konkurrensfördel för den finländska livsmedelsexporten. Projektet samlar mervärdesfaktorer och styrkor inom matproduktionen som baserar sig på vårt nordliga läge till ett arktiskt koncept som företagare inom jordbruks- och livsmedelsbranschen som är verksamma på landsbygden kan utnyttja för att differentiera sina produkter, effektivisera sin marknadsföring och identifiera nya affärs- och marknadsmöjligheter. Inom projektet producerar och förmedlar man information samt utarbetar verktyg som hjälper företag att utnyttja den arktiska aspekten såväl i hemlandet som på exportmarknaden.

Sökande: Naturresursinstitutet
I samarbete med: Föreningen Matinformation rf, Reilua.fi
Kontaktperson: Jaana Kotro, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6703, fornamn.efternamn@luke.fi


Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (Vilma) (Klimatsmarta lösningar för landsbygden)

Huvudmålet för projektet är att främja ett klimatarbete som utgår från landsbygdens behov samt att stävja klimatförändringen och anpassa sig till de konsekvenser den medför. Projektet informerar på ett praktiskt och mångsidigt sätt om klimatinsatser som hjälper lantgårdar att förbereda sig för klimatförändringen samt främjar finländska lantgårdars färdigheter att anpassa sig. I projektet utvecklar och förmedlar man information samt stärker kunskapsbasen och viljan att agera för att främja klimatsmarta lösningar för landsbygden och jordbruket. Projektet stödjer såväl utvecklandet av klimatsmarta lösningar för jordbruket som i vidare utsträckning landsbygden som livsmiljö, dess livskraft och näringslivets hållbarhet.

Sökande: Naturresursinstitutet
Kontaktperson: Riitta Savikko, Naturresursinstitutet, fornamn.efternamn@luke.fi, 0295326778
www.ilmase.fi/


Puutarhatuotannon uusi kiertotalous – uutta arvoa ja liiketoimintaa (ArvoBio) (Den nya cirkulära ekonomin inom trädgårdsproduktionen – ett nytt värde och ny affärsverksamhet)

Målet för projektet är att utveckla nya innovativa lösningar för att minska svinnet inom trädgårdsproduktionen och effektivisera nyttoanvändningen av biprodukter. De nya lösningar och verksamhetsmodeller som stödjer sig på den cirkulära ekonomin medför nytta för många aktörer; producenterna får nya marknadskanaler och ett mervärde för produkter och biprodukter av sämre kvalitet och som tidigare förblivit osålda, användarna/förädlarna får alternativa råvaror och nya produktmöjligheter, och samtidigt skapas nya affärsmöjligheter i olika skeden i användningskedjan.

Sökande: Tavastlands yrkeshögskola (Hämeen ammattikorkeakoulu Oy)
Kontaktperson Maritta Kymäläinen


Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin (Kunskaper och intäkter till små slakterier)

Projektet förbättrar lönsamheten och konkurrenskraften för små slakterier som är spridda över hela landet och de försäljningsställen som är verksamma i anslutning till dem. Projektets centrala mål är att förbättra de kvalitativa kunskaperna, effektiviteten och livskraften vid små slakterier och försäljningsställen i anslutning till dessa. Åtgärderna riktas i synnerhet till att öka kunskaperna om livsmedels- och förpackningslagstiftningen samt till att få aktörer att tillägna sig Oiva-systemet, uppfylla skyldigheterna i avlivningsförordningen och därigenom öka djurens välbefinnande, effektivisera kunskaperna om ekonomi och näthandel och i större utsträckning utnyttja därmed anknutna logistiska möjligheter samt öka informationen om frågor som berör användning av utländsk arbetskraft.

Sökande: Tavastlands yrkeshögskola (Hämeen ammattikorkeakoulu Oy)
Kontaktperson: Liisa Mikkola


Outdoors Finland (OF) kansainvälistymisohjelma 2015–2018 (Outdoors Finland (OF) internationaliseringsprogram 2015–2018)

OF internationaliseringsprogram samordnar utvecklandet enligt tema tillsammans med ett samordningsnätverk bestående av permanenta turismaktörer samt erbjuder ett internationaliseringsprogram som hjälper mikroföretag och små och medelstora företag på landsbygden att nå den internationella marknaden, som förväntas ge den största tillväxten inom turismbranschen. Åtgärderna inom projektet genomför till alla delar de strategiska tyngdpunkterna för turismens vägkarta. Inom projektet bygger man ett nätverk för samordning av naturleder och utbildar regionerna att utveckla naturleder som är attraktiva för turister.

Sökande: Finpro Oy
Kontaktperson Heli Saari


ERIHYVÄ – erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia (specialdieter, behov och möjligheter)

Målet för projektet är att hjälpa de företag och företrädare för primärproduktionen samt för övriga målgrupper som deltar att utveckla sina kunskaper om produktutveckling och forskning, livsmedelssäkerhet och kvalitetssystem, kommersialisering och internationalisering, produktifiering av råvaror samt konsumentbehov som beaktar specialdieter. I projektet genomförs sammanlagt tio tillfällen med verkstäder, där olika kunskapsområden lyfts fram på ett mångsidigt och praktiskt sätt.

Sökande: Foodwest Oy
Kontaktperson: Eeva-Liisa Lehto


Uudistuva hevostalous (Förnybar hästhushållning)

I projektet för förnybar hästhushållning främjar man näringsverksamheten och stärker medvetenheten om branschens samhälleliga betydelse. Företagare uppmuntras att utgå från efterfrågan och att gripa tag i de möjligheter som trender erbjuder, att förnya sig och därigenom förbättra affärsverksamhetens konkurrenskraft. Två genomskärande teman är ansvar och hållbarhet: att ta hand om hästar, människor och miljön.

Sökande: Tavastlands yrkeshögskola (Hämeen ammattikorkeakoulu Oy)
Kontaktperson: Sirpa Pussinen


Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun (Marknaden för skogstjänster förnyas – ökning av skogstjänstföretagandet)

Målet för projektet är att främja skogstjänstföretagandet genom att utveckla skogstjänstföretagarnas kompetens samt genom att söka och utveckla källor för att få företagandet kring skogstjänster att växa. Åtgärder inom projektet är aktuella seminarier skräddarsydda för skogstjänstföretag, observationsskogar för skogstjänstföretag, kontaktdagar för skogstjänstföretag och deras kunder, testning av konceptet med inhopparservice och skolning i ibruktagandet av detta samt skapande av fungerande samarbetsförhållanden för utvecklingsorganisationer och ramprojekt i regionerna.

Sökande: Skogscentralen
Kontaktperson: Jorma Vierula
http://www.metsakeskus.fi/


Finnish food innovations 2.0

Projektet leder finländska mikroföretag samt små och medelstora företag inom livsmedelsbranschen att innovativt skapa kundorienterade mervärdesprodukter för den internationella marknaden. Projektet hjälper företagen att skaffa information om möjligheterna på utländska marknader och att utifrån informationen skapa nya idéer till produktutveckling samt samla ett tvärvetenskapligt expertnätverk som stöd för företagens produktutveckling. Huvudmålet för projektet är att öka mängden exportprodukter som finländska livsmedelsföretag erbjuder den internationella marknaden och att göra produkterna mångsidigare.

Sökande: Fennopromo Oy
Kontaktperson: Eeva-Liisa Lilja, eeva-liisa.lilja@fennopromo.com

Mer information ges vid NTM-centralen i Tavastland av
Timo Kukkonen, utvecklingschef, 0295 025 065
Lassi Hurskainen, sakkunnig, 0295 025 046
e-post fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Mer information ges också direkt av kontaktpersonerna för projekten.Uppdateringsdatum: 18 okt. 2021