2007-2013

Landsbygdsutvecklingen 2007-2013

Under finansieringsperioden 2007–2013 koncentrerades landsbygdsutvecklingen till ett enda program. Tidigare hade samma åtgärder genomförts inom sex olika program. Åland hade ett eget program, men programmen bottnade i en gemensam strategi. EJFLU:s medel var sammanlagt 2 155 miljoner euro, och av den summan hade 2 137 miljoner euro reserverats för programmet för Fastlandsfinland.

Målen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007–2013 var följande:

  • en livskraftig och fungerande landsbygd bevaras
  • miljön förbättras och
  • de förnybara naturtillgångarna används på ett hållbart sätt.

Landsbygdsprogrammet var uppdelat på fyra axlar

1. Förbättra jord- och skogsbrukssektorernas konkurrenskraft

  • Praktiska åtgärder: stöd till unga jordbrukare, utbildning av jord- och skogsbruksproducenter, investeringar i jordbruk samt utveckling av livsmedels-, trä- och bioenergisektorn.

2. Förbättra miljön och landsbygden

  • Stöd till mindre gynnade områden, stöd för miljövänligt jordbruk, främjande av djurens välbefinnande samt icke-produktiva investeringar.

3. Diversifiera landsbygdsekonomin och förbättra livskvaliteten i landsbygdsområdena

  • Diversifiera och modernisera landsbygdens näringsverksamhet på gårdar och i andra mikroföretag på landsbygden samt utveckla turismen, servicen och byarna på landsbygden.

4. Leadermetoden

  • De lokala Leadergruppernas verksamheter inom axlarna 1–3 samt samarbete mellan Leadergrupper, regioner och stater.

Resultat från programperioden 2007-2013

Utvärdering av programperioden 2007–2013
Slutrapport för programperioden 2007–2013 (på finska)

Uppdateringsdatum: 6 nov. 2020