2000-2006

Landsbygdsutvecklingen 2000-2006

Landsbygdsutvecklingen under programperioden 2000–2006 gick ut på att stärka jord- och skogsbruket, öka landsbygdsområdenas konkurrenskraft, vårda miljön och bevara landsbygdsarvet samt öka växelverkan mellan landsbygden och staden. I programmen betonades det lokala utvecklingsarbetets betydelse och uppmuntrades till företagande, samarbete och utveckling av nya lösningar.

Av de EU-delfinansierade programmen för landsbygdsutveckling använde Finland det horisontella programmet för utveckling av landsbygden. Som regionala program genomfördes Mål 1-program för norra och östra Finland, det regionala programmet för landsbygdsutveckling ALMA och programmet för gemenskapsinitiativ LEADER+.

Nationellt finansierade regionala program var POMO+ samt programmet för utveckling av landsbygden i södra och västra Finland ELMA för år 2006. Ytterligare EU-delfinansierade program var Mål 2 och Mål 3-programmen samt gemenskapsinitiativprogrammen EQUAL och INTERREG.

För det praktiska genomförandet av de regionala programmen i respektive landskap ansvarade TE-centralernas (numera NTM-centralerna) landsbygdsavdelningar. Under programperioden utvidgades Leaderverksamheten så att den täckte hela landet. Varje Leadergrupp genomförde en lokal utvecklingsplan som den hade utarbetat.

MÅL 1-PROGRAMMEN

Mål 1-program genomfördes i östra och norra Finland åren 2000–2006. Det primära målet för programmen var att jämna ut utvecklingsmässiga skillnader mellan olika regioner och mellan städer och landsbygd. I programmen beaktades särskilt regionernas särdrag. I programarbetet medverkade lokala företagare, invånare och jordbrukare.

ALMA

I södra och västra Finland genomfördes åren 2000–2006 det regionala programmet för utveckling av landsbygden ALMA. ALMA omfattade EU-delfinansierade investerings-, start- och utvecklingsstöd som avsåg att göra företagsverksamheten mångsidigare samt finansiering av projekt för landsbygdsutveckling.

I verksamheten betonades framför allt en övergripande utveckling av både den perifera landsbygden och kärnlandsbygden. Projekten omvandlade byar till attraktiva miljöer för boende och arbete, vårdade miljö och landskap och satsade på välfärds- och kulturtjänster av olika slag. Målet var att förbättra möjligheterna till företagande, stärka gårdarnas ekonomiska funktionsförmåga och stoppa avfolkningen av landsbygdsområdena samt förhindra att områdenas befolkningsstruktur blir skev. ALMA betonade framför allt den övergripande utvecklingen av glesbygden och kärnlandsbygden.

ELMA

Programmet för utveckling av landsbygden i södra och västra Finland ELMA tryggade utvecklingsfinansieringens och Leaderarbetets kontinuitet efter programmet ALMA.

Ett centralt mål för ELMA var att främja landsbygdsföretagens investeringar, ny företagsverksamhet samt kunnande och rådgivning i anslutning till företagande. Dessutom utvecklades landsbygdsområden och byar som goda miljöer för boende, arbete och företagande.

LEADER+

LEADER+ finansierade lokala projekt för landsbygdsutveckling. Åtgärderna planerades och genomfördes av lokala Leadergrupper, vars medlemmar företrädde lokala sammanslutningar på landsbygden och kommunerna.

Programmet LEADER+ lade grunden för det nuvarande Leaderarbetet. Det betonade särskilt de lokala invånarnas egen aktivitet. Enligt principen för programmet beslutade landsbygdsinvånarna själva om hur hembygden skulle utvecklas, och alla intresserade hade möjlighet att delta i utvecklingsarbetet.

POMO+

Den nationella verksamheten inom ramen för POMO+ hade som mål att stärka landsbygdsområdets dragningskraft, öka konkurrenskraften och kompetensen inom näringslivet och skapa nya arbetstillfällen. Särskilt satsade man på samarbete, nätverksbygge, hållbar utveckling och förbättring av de jämlika möjligheterna till deltagande och företagande för olika befolkningsgrupper.

Vid genomförandet av programmet betonades pilotprojekt och innovativitet. EU deltog inte i finansieringen av POMO+.

INTERREG

Principen för gemenskapsinitiativprogrammet Interreg var att nationella gränser inte får vara ett hinder för en balanserad och harmonisk utveckling av Europa. Medel från programmet användes till att stärka gränsöverskridande ekonomiska, sociala och kulturella projekt för att därigenom minska utvecklingsskillnader bland annat mellan gränsregioner och staternas centrala regioner.

Möjligheter till gränsöverskridande samarbete sågs särskilt inom miljövård, regionplanering och energiöverföring.

Under programperioden 2000–2006 deltog Finland inom ramen för Interreg i sex så kallade gränsregionprogram och två gränsöverskridande program för regionalt samarbete.

Uppdateringsdatum: 23 feb. 2022