Tulevaisuuden maaseutuyrittajyys 950

Arbetsgruppen för framtidens landsbygdsföretagande har gjort en hel del

Mångsidigt främjande av företagsamhet

Temagruppen för framtidens landsbygdsföretagande inledde sitt arbete i början av 2017. För att få en tydlig bild av vad som behövs började gruppen med en omfattande nätenkät om åtgärdsbehoven. De tiotals enkätsvaren utgjorde en bra start på arbetsgruppens arbete. Saker att göra finns det gott om. Tillgången till finansiering och arbetskraft ser ut att vara de delområden inom landsbygdsföretagen där utvecklingsbehoven är allra störst.


Finansieringsmöjligheterna synliggörs

En tidsbegränsad finansieringsgrupp skapade ett verktyg för att förbättra tillgången till finansiering. Det är fråga om en beskrivning av de olika finansieringsmöjligheterna, från stöd till gräsrotsfinansiering och från banklån till venturekapital (riskvilligt kapital), se finansieringsguiden (på finska). Finansieringsvärlden behandlas också vid finansieringsseminariet 29.11.

Samarbete med olika aktörer

Gruppen för framtidens landsbygdsföretagande har också samarbetat med intressenter för att främja företagandet. Vid Landsbygdsparlamentet i Leppävirta i september anordnades tre workshoppar om företagsamhet tillsammans med 4H, Företagarna i Finland och MTK:s ungdomssektion. Inom ramen för Start north-veckorna arrangerade MTK:s ungdomssektion också evenemanget foodie days, där små och medelstora företag sparrades. Temagruppen medverkade också i de tillställningar om andelslagsföretagsamhet till gemensam nytta som Nylands Byar ordnade.
Företagsamhetstemat togs dessutom upp vid rundabordsdiskussioner där flera organisationer deltog. Marknadsföring där många olika aktörer är involverade till förmån för landsbygdsföretagsamheten planeras som bäst.

Kasvu Open också 2018

Temagruppen är också nästa år med om att arrangera tillväxtstigar för landsbygden där landsbygdsföretagens tillväxtmöjligheter främjas. Företagen gör klokt i att snabbt lämna in en ansökan: https://www.kasvuopen.fi/kasvupolut/maaseudun-kasvupolku-2018.


Internationella exempel i inhemska sammanhang

Företagsamhet är en av tyngdpunkterna i det europeiska nätverket för landsbygdsutvecklings (ENRD) verksamhet. En finländsk företagsamhetsgrupp har samarbetat med motsvarande ENRD-grupper. I våras satsades det på landsbygdsföretagsamhet. Under år 2018 kan ENRD Rural Business-arbetsgruppens ansträngningar utnyttjas till exempel när man grunnar på inhemska företagsacceleratorer och företagskuvöser. Dessutom går ENRD-arbetet för digitala servicecentraler på landsbygden att utnyttja direkt av temagruppen i Finland, när man år 2018 prövar på att bilda nya närcentrum på landsbygden. Temagruppen är aktivt med också i ENRD-arbetsgruppen för smarta byar. När det gäller temat Smart landsbygd sparrade temagruppen tillsammans med Kommunikationsministeriet också beredningen av principbeslutet Smart landsbygd.


Invandrare i företag


Arbets- och näringsministeriet har lanserat ett pilotprojekt för integrering av invandrare genom intensifierad sysselsättning: http://tem.fi/sv/sib-projektet-for-integration. Temagruppen för företagsamhet har bidragit genom att leta upp lämpliga landsbygdsföretag. Förhoppningsvis kommer de första invandrarna som sysselsatts via modellen att börja arbeta vid företagen inom kort. År 2018 kommer temagruppen att inrätta en arbetsgrupp på viss tid som ska koncentrera sig på anlitandet av invandrararbetskraft i företag.


Allmän förbättring av medvetenheten om företagsamhet


Temagruppen har tagit fram bakgrundsinformation och idéer som anknyter till många aktuella frågor. Som exempel kan nämnas betydelsen och effekterna av företagsstöden för landsbygden, uppbyggnaden av landskapsreformen och tillväxttjänster samt EU-programmens betydelse för företagsamheten på landsbygden.

Idéer som gäller verksamheten år 2018 tas emot.
Temagruppens verksamhetsår nummer två kör i gång 1.1.2018. Planerna för året omspänner förutom det som nämns här ovan till exempel användning av underutnyttjade fastigheter på landsbygden, logistikutveckling, träffar där olika aktörer sammanförs för att företag ska uppstå och utvecklas samt rural hack.


Temagruppens egentliga syfte är ändå inte att göra allting själv, utan att åstadkomma att också olika partner vidtar åtgärder för att främja företagsamheten på landsbygden.


Tveka alltså inte, utan berätta om dina idéer för temagruppen, till exempel via responsblanketten. Din idé kan vara ett förslag till en åtgärd som temagruppen skulle kunna genomföra, eller varför inte ett önskemål om att delta i verksamhet som tangerar ditt eget företagande.


Marko Mäki-Hakola, gruppens samordnare (040 502 6810 eller marko.maki-hakola@mtk.fi)

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Marko Mäki-Hakola
Foto: Sinikka Torssonen