Juha matti ja sanna

Äntligen har alla Leadergrupper i EU utsetts!

Varje år samlas den europeiska Leaderfamiljen till ett möte i Leader-underkommittén. Mötet arrangeras av Europeiska kommissionen.

Deltagarna från varje medlemsland är sammanlagt tre och företräder Leadergrupperna, förvaltningsmyndigheterna och landsbygdsnätverken. Underkommittén behandlar genomförandet av Leader och försöker lösa utmaningar som har med genomförandet att göra. Det har länge varit tal om att också företrädare för de utbetalande organen borde vara med i underkommittén.

Den här gången var de viktigaste temana följande:

– Genomförandeläget

– En översikt av beredningen inför den nya programperioden

– Resultaten av en enkät till Leadergrupperna

– En utvärderingshandbok för CLLD/Leadergrupper

– Kommande evenemang

Nu när hälften av programperioden är förbi har alla Leadergrupper äntligen utsetts i alla medlemsländer. Just nu finns det 2 346 grupper i det europeiska landsbygdsnätverkets (ENRD) databas, men ännu saknas uppgifter om grupperna i vissa områden. Det sammanlagda antalet Leadergrupper är omkring 2 500.

Kommissionen presenterade genomförandeläget. Tyvärr var en del av uppgifterna inte längre färska. Leaderfinansieringen uppgår till 9,6 miljarder euro under den här perioden. Vid årsskiftet 2017–2018 hade bara 8 % av summan betalats ut. Inga landsvisa uppgifter lades fram vid mötet. I Finland hade ungefär 20 % av EU-ramen betalats ut per 31.12.2017. Aktuell information om hur stor andel av medlen som har reserverats gavs inte. Enligt kommissionens uppskattning har 30 % av Leaderfinansieringen reserverats. Av dem som genomför Leaderprojekt är 32 % företag, 32 % offentliga aktörer, 17 % föreningar, 12 % Leadergrupperna själva och 7 % andra aktörer.

Kommissionen presenterade en översikt av hur långt beredningen inför den nya programperioden hunnit. I fortsättningen utarbetar varje medlemsstat inte ett programdokument utan en CAP-strategi, där målen och genomförandeplanen för medlemsstaten fastställs. Medlemslandet ansvarar för att genomföra strategin och kommissionen ger akt på utfallet. Det blir intressant att se hur det här ska omsättas i praktiken. Kommissionen poängterade att Leader är en del av CAP-strategin, men lade ännu inte fram något konkret. Just nu är det synnerligen viktigt alla Leaderaktörer påminner om Leadermetodens särdrag och lyfter fram dem. Ju konkretare, desto bättre. Det finns en risk för att Leader drunknar i CAP-strategin.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har sammanställt en rapport om de fördelar och möjligheter som CLLD för med sig. I rapporten framför kommittén det djärva ställningstagandet att åtminstone 15 % av den finansiering som EU:s alla struktur- och investeringsfonder beviljar bör styras till Leader.

I fjol skickade det europeiska landsbygdsnätverket en enkät till samtliga Leadergrupper. Över 700 svar kom in, vilket ger den utmärkta svarsprocenten 30. Avsikten var att med hjälp av enkäten ta reda på vilka praktiska utmaningar Leaderarbetet möter. De enda resultat som är tillgängliga just nu gäller Europa som helhet, men kommissionen lovade att medlemsländerna kommer att få också landspecifika uppgifter.

Det europeiska fiskerinätverket presenterade den utvärderingshandbok för CLLD/Leadergrupper som nyss färdigställts. Handboken gicks inte igenom i detalj. Det tycks ändå vara så att också Leader- och fiskerigrupperna i Finland gör klokt i att studera den nya handboken.

Nästa viktiga EU-Leader-seminarium arrangeras den 17–18 maj i Finland. HelpDesk för utvärdering av landsbygdsprogrammen ordnar tillsammans med Finlands landsbygdsnätverk och JSM en workshop i Leaderutvärdering. Temat är hur utvärderingen kan påvisa det mervärde som Leader ger.

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Sanna Sihvola, Juha-Matti Markkola