Vad kan jag göra på min gård för att minska utsläppen?

Vad kan jag göra på min gård för att minska utsläppen?

Jag kan…

•    värna om markstrukturen och åkrarnas bördighetstillstånd

•    undvika jordpackning

•    se till att vattenhushållningen (dikningen och täckdikenas funktion) är i skick

•    odla botten- och fånggrödor

•    odla fleråriga växter som ett inslag i växtföljden

•    odla baljväxter, dra nytta av den biologiska kvävefixeringen som gröngödsling och producera inhemskt proteinfoder eller vegetabiliska proteiner som människoföda

•    minska på jordbearbetningen särskilt på torvjordar och odla vallväxter på torvjordar

•    låta bli att röja ny åker på torvjordar

•    gödsla utgående från växternas behov

•    lagra stallgödseln på lämpligt sätt, sprida den under växtperioden och genast mylla in den

•    utfodra djuren behovsanpassat, undvika att ge dem alltför mycket protein

•    fundera på om jag skulle kunna producera och använda förnybar energi (med trä, vind, sol eller biogas som energikälla)

•    ge akt på näringsbalanserna, alltså förhållandet mellan gödsling och producerad skörd.