Marjat kesa

Kommunikationsanvisningar 2014–2022 och kommunikationsmaterial för stödmottagare

God kommunikation är en förutsättning för ett lyckat projekt. Informera om projektets verksamhet och EU:s stöd till projektet på ett ändamålsenligt sätt. De här anvisningarna gäller finansieringsperioden 2014–22.

Informationsmaterial

I informationsmaterialet ska EU-flaggan och EJFLU:s (= landsbygdsfondens) slogan ”Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden” användas. I regel ska sloganen alltid användas när den ryms; texten ska alltså vara så pass stor att den går att läsa. Om sloganen inte ryms, ska förkortningen ”EJFLU” skrivas under flaggan.

Om projektet har fått finansiering av en Leadergrupp ska också EU:s Leader-logotyp användas.
Emblemen och logotyperna finns i bildbanken på maaseutu.kuvat.fi.

Med informationsmaterial avses till exempel webbplatser, broschyrer, PR-material och tidningsannonser. Publikationer ska innehålla en tydlig anvisning på titelsidan om unionens deltagande och EJFLU:s emblem. Publikationer ska innehålla en hänvisning till den som ansvarar för innehållet i informationen och till projektfinansiären.

Om projektet har en webbplats ska den innehålla en kort presentation av projektet som beskriver projektets mål, resultat och EU:s medfinansiering.

Affischer

Om det totala offentliga stödet överstiger 50 000 euro, ska du för den tid projektet genomförs sätta upp en affisch i storlek A3 som presenterar insatsen och EU-stödet för den. Affischen ska sättas upp på en synlig plats: i anslutning till investeringen, på byggnadsobjektet eller i lokalerna. Det räcker att affischen är uppe medan projektet genomförs.

Beskriv projektet på affischen. I beskrivningen kan du nämna t.ex. projektnamnet, vem som genomför projektet och vad projektet går ut på. Berätta också att projektet har genomförts med stöd från EJFLU. Om en och samma sökande har många projekt kan uppgifterna om dem anges på en gemensam affisch. Affischen ska ändå innehålla specifik information om varje projekt. Skriv ut affischen i A3-format.

Affischmall, Word (.docx), finansiering från NTM-centralen

Affischmall, Word (.doc), finansiering från NTM-centralen

Affischmall, InDesign, finansiering från NTM-centralen

Affischmall, Word (.docx), finansiering från en Leader-grupp

Affischmall, Word (.doc), finansiering från en Leader-grupp

Affischmall, InDesign, finansiering från en Leader-grupp

Affischen kan vara i digitalt format. Då måste man försäkra sig om att den skärm som visar den digitala affischen är funktionssäker.
I stället för affisch kan man använda en informationsskylt om det är ändamålsenligt med tanke på projektet. Du får skylten från NTM-centralen eller Leadergruppen.

Affisch eller skylt behöver inte användas i samband med åtgärder som inte leder till en investering, om det på grund av den finansierade åtgärdens natur inte är möjligt att bestämma en lämplig plats där affischen eller skylten kan sättas upp.

Permanenta informationsskyltar

Om det är fråga om en investering för vilken det totala offentliga stödet överstiger 500 000 euro och som innebär inköp av ett fysiskt föremål eller finansiering av infrastruktur eller ett byggprojekt, ska en permanent informationsskylt sättas upp på en synlig plats. Skylten ska finnas kvar i fem år efter den sista utbetalningen. För den tid åtgärden genomförs behöver ingen affisch sättas upp, utan det räcker med en permanent skylt.
Du får skylten från NTM-centralen eller Leadergruppen.
Uppdateringsdatum: 17 jan. 2023