Hanke melojat maaseutufi

Åtgärder och delåtgärder som gäller utvecklingsprojekt

Åtgärd 1: Utbildning och informationsförmedling

NTM-centralen finansierar projekt som förbättrar kunnande som hör ihop med ledning och utveckling av företag, marknadsföring, miljön, vattenvård och energieffektivitet.

Leadergrupperna finansierar projekt som ökar medvetenheten och kunnandet hos företagare, aktörer inom tredje sektorn och landsbygdsinvånare i fråga om bl.a. energieffektivitet, informationsteknik och utnyttjande av distansförbindelser samt möjligheter till lokal påverkan.

Begränsningar: Projekt som endast en företagare har nytta av eller som ett antal företagare har bara liten nytta av finansieras inte.

Delåtgärd 1.1: Yrkesutbildning och inhämtande av kunskaper

Yrkesinriktad utbildning där målgrupperna är jord- och skogsbruksföretagare, företagare inom livsmedelsbranschen och övriga små och medelstora företagare på landsbygden.

Temat för utbildningen kan vara företagsledning och företagsutveckling, marknadsföring, miljön, vattenvård och energieffektivitet.

Inom projekt som Leadergrupperna finansierar är det möjligt att utbilda också andra landsbygdsinvånare.

Utbildningen är avsedd för grupper, inte enskilda företagare eller invånare. Den kan genomföras t.ex. i form av föreläsningar, nätutbildning, workshoppar eller coachning. Högst hälften av utbildningen kan bestå av besök på gårdar eller hos företag.

Utbildningens omfattning:

  • Åtminstone 20 lektioner à 45 minuter (eller motsvarande mängd)
  • Högst 45 studiepoäng (eller motsvarande mängd)

Utbildningen kan vara kortare, om utbildningsåtgärden genomförs som en del av ett annat projekt.

Delåtgärd 1.2: Informationsförmedling och demonstrationer

Målgrupperna för kommunikationen är personer som arbetar inom jordbruket, skogsbruket och livsmedelsbranschen, små landsbygdsföretag, föreningar på landsbygden samt landsbygdsinvånare.

Inom projekten förmedlas information om t.ex. nya produktions-, marknadsförings- eller servicemetoder,
energi, miljön eller annat som är angeläget med tanke på landsbygdens livskraft.

Projekten kan genomföra t.ex. broschyrer, nätkommunikation, evenemang, demonstrationsverksamhet, workshoppar och coachning.

Åtgärd 7: Utveckling av tjänster och byar på landsbygden

NTM-centralerna och Leadergrupperna finansierar projekt där tjänster på landsbygden aktiveras, planeras, utreds eller utvecklas. Inom projekten skapas samarbete och samarbetsnätverk. Projekten förbättrar byarnas och kommunernas dragningskraft och breddar näringarna i området. Projekten kan också utveckla utnyttjandet eller skyddet av kultur- eller naturarvsobjekt på landsbygden.

Delåtgärd 7.1: Utredningar och planer

  • Planer för utveckling av kommuner och byar på landsbygden
  • Säkerhetsplaner, planer som upprättas vid landskapsplanering, markanvändningsplaner
  • Skydds- och förvaltningsplaner för Natura 2000-områden och områden med högt naturvärde.


Begränsningar: Projekten kan innefatta bara utveckling, inte investeringar.

Delåtgärd 7.2: Upprättande, förbättring och utvidgning av småskalig infrastruktur

Allmännyttiga investeringar som främjar förnybar energi, vatten- och avloppsarrangemang, marknaden för närproducerad mat och korta leveranskedjor samt ett kolsnålt samhälle. Inom projekten kan man t.ex. bygga eller iståndsätta lokaler som används gemensamt så som byagårdar och andra platser där människor kan mötas och ägna sig åt fritidsverksamhet, t.ex. lekparker.

Begränsningar: Projekten kan innefatta bara investeringar, inte utveckling. Verksamhet som företag normalt bedriver finansieras inte.

Delåtgärd 7.3: Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster

Allmännyttiga investeringar och utvecklingsinsatser som främjar åtkomsten till snabbt bredband och användningen av tjänster som tillhandahålls på nätet. Inom projekten bygger man byanät.

Projekten kan innefatta både allmännyttig utveckling och investeringar.

Begränsningar: Byggande av enbart stamnät finansieras inte.


Delåtgärd 7.4: Tjänster på landsbygden

Allmännyttiga investeringar och utvecklingsinsatser som främjar tjänster på landsbygden samt gör boendemiljön tryggare och mer ekologisk och utvecklar den sociala gemenskapen. Inom projekten kan man t.ex. utveckla nya tjänster, främja mobila tjänster och förbättra tjänsternas tillgänglighet.

Begränsningar: Produktion av lagstadgad basservice som kommunerna eller staten har ansvaret för finansieras inte.

Delåtgärd 7.5: Investeringar i rekreation och turism

Allmännyttiga investeringar som främjar möjligheterna till fritidsverksamhet och turismen. Inom projekten kan man t.ex. iståndsätta badplatser eller anlägga rutter, skidspår och andra idrottsplatser för gemensamt bruk, bl.a. skejt- eller lekparker.

Begränsningar: Projekten kan innefatta bara investeringar, inte utveckling. Produktion av lagstadgad basservice som kommunerna eller staten har ansvaret för och verksamhet som företag normalt bedriver finansieras inte.

Delåtgärd 7.6: Kultur- och naturarvet

Allmännyttiga investeringar och utvecklingsinsatser som bevarar kulturarvet och områden med högt naturvärde. Inom projekten kan man t.ex. arrangera kulturevenemang, samla in historier om vad som hänt i byn, rusta upp en sommarteater eller restaurera byggnader, byalandskapet eller t.ex. en sjö eller en å i närheten.

Begränsningar: Produktion av lagstadgad basservice som kommunerna eller staten har ansvaret för finansieras inte.

Åtgärd 16: Samarbete

NTM-centralerna finansierar projekt som olika parter genomför i samarbete och som främjar t.ex. praktisk tillämpning av forskning samt innovationer, logistik och produktutveckling. Det är viktigt att varje projekt inbegriper åtminstone två olika aktörer med ett gemensamt mål. De som deltar i samarbetet kan vara t.ex. företag, gårdar, skogsägare, forskningsinstitut och utvecklarorganisationer.

Delåtgärd 16.1: Innovationsgrupper för landsbygden, EIP

Delåtgärd 16.1 kan väljas bara av projekt som ansöker om att godkännas som innovationsgrupper för landsbygden (EIP). Det finns särskilda ansökningsomgångar för det här. Jord- och skogsbruksministeriet väljer innovationsgrupperna. Medan projektet pågår löser innovationsgruppen ett problem som identifierats i förväg (skapar en innovation) eller ser till att en ny innovation kan tas i bruk.

Delåtgärd 16.2: Utveckling av nya produkter och metoder

Utvecklingsprojekt där målet är att utveckla nya idéer, metoder, processer och tekniker inom jordbruks-,
livsmedels- och skogsbrukssektorerna och i små företag på landsbygden. Finansiering kan fås för experthjälp.

Finansieringen för inhämtande av kunskaper och information som behövs för utveckling kan utgöra 80 %
av de godtagbara kostnaderna för projektet. Om två eller flera företag i samarbete utvecklar nya produkter, och produktutvecklingsarbete alltså utförs inom projektet, kan 60 % beviljas i stöd. Produktutveckling kan finansieras också inom ramen för en företagsgrupps utvecklingsprojekt där stödet fördelas mellan företagen i form av de minimis-stöd.

Begränsningar: Produktutveckling som inriktas på jordbrukets primärproduktion kan inte finansieras genom utvecklingsprojekt för företagsgrupper.

Delåtgärd 16.3: Samarbete mellan mikroföretag

Utvecklingsprojekt där samarbete som gäller produktionenbyggs upp mellan mikroföretag och där
utveckling, marknadsföring och försäljning av tjänster i mikroföretag inom turistbranschen stöds. Åtminstone två parter ska delta. Projekten kan genomföras som företagsgruppsprojekt.

Delåtgärd 16.4: Korta leveranskedjor för livsmedel

Utvecklingsprojekt där man utvecklar korta leveranskedjor och marknadsför livsmedel lokalt. Inom
projekten kan man t.ex. arrangera evenemang kring närproducerad mat och utveckla marknadsföringen av närproducerade livsmedel.

Inom delåtgärden är det möjligt att utveckla korta leveranskedjor och lokala marknader samt att
genomföra säljfrämjande åtgärder som inriktas på lokala livsmedelsmarknader. Om projekten genomför konkreta marknadsföringsåtgärder eller andra åtgärder som gagnar företag kan stödet uppgå till 60 % av de godtagbara kostnaderna.

Begränsningar: Om nyttotagarna är primärproduktionsföretag inom jordbruket kan företagsgruppsprojekt inte användas. Endast sådana leveranskedjor finansieras där det finns högst ett mellanled mellan jordbrukarna och konsumenterna.

Delåtgärd 16.5: Metoder för energibesparing och miljöförbättring

Utvecklingsprojekt där man utvecklar decentraliserad energiproduktion samt nya metoder för begränsning av klimatförändringen. Inom projekten kan man t.ex. undersöka återvinningsmöjligheterna, förutsättningarna för biogasproduktion eller användningen av återvunna gödselmedel. Åtminstone två parter ska delta.Delåtgärd 16.6: Produktions- och distributionskedjor för biomassa

Utvecklingsprojekt där man utvecklar utbudet och transporten av biomassa samt leveranskedjorna. Biomassan ska vara sådan som används för livsmedels- eller energiproduktion eller i industriprocesser. Inom projekten kan man t.ex.främja ny teknik som utvecklar decentraliserad användning och produktion av förnybar energi.

Begränsningar: Primärproduktion av biomassa inom jord- och skogsbruket finansieras inte.


Delåtgärd 16.9: Utveckling av må bra-gårdar

Utvecklingsprojekt där man främjar utveckling, produktifiering och marknadsföring av sådana behandlings-
och upplevelsetjänster på gårdar som ökar människornas välbefinnande.


Delåtgärd 16.10: Övriga samarbetsprojekt

I den här kategorin ingår
a) utvecklingsprojekt där man i samarbete utvecklar produkter med högt förädlingsvärde eller hela
produktionskedjans verksamhet, t.ex. inom ekologisk produktion.
b) utvecklingsprojekt där mikroföretag som etablerar sig utanför jordbruket eller breddar sin verksamhet
från jordbruk till andra sektorer kartlägger företagarnas behov av tjänster tillsammans med företagsexperter, bl.a. när affärsverksamheten utvecklas eller när företaget genomför en investering med syftet att förstora företaget kraftigt.Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.