Indikatorerna på utvecklingen

Framstegen inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 utvärderas i ljuset av följande indikatorer.

  Mål Varav Leadergruppernas andel Utfall 31.12.2015
Utbildningsdeltagare 25 000 pers. 5 000 pers.  
Gårdar som fått investeringsstöd 7 000 gårdar    
Mottagare av startstöd till unga jordbrukare 2 700 gårdar    
Företag som investerat i förädling, utsläppande på marknaden och utveckling av jordbruksprodukter och livsmedel 550 företag 50 företag  
Gårdar som åtagit sig att främja djurens välbefinnande 4 500 gårdar   6 395 gårdar
Gårdar som fått rådgivning 43 000 gårdar   4 659 gårdar
Åtagande att utföra miljö-och klimatinsatser 83 % av den utnyttjade jordbruksarealen   90,6 %
Åtagande att producera ekologiskt 16 % av den utnyttjade jordbruksarealen   8,8 %
Grundande av företag och utveckling av verksamheten 6 000 företag 500 företag  
Arbetstillfällen som skapats 5 700 arbetstillfällen 1 700 arbetstillfällen  
Projekt      
utveckling av tjänster och byar 3 500 projekt 3 000 projekt  
bredbandsprojekt 100 projekt    
samarbetsinsatser 310 projekt