Green care klusteri

Naturnära aktiviteter för barn och unga

Bomullsfabrikens spinneriområde i Forssa har fått nytt liv och där har man nu i två års tid byggt upp ett nätverk för naturnära verksamhet. Avsikten är att sammanföra arrangörer av naturnära aktiviteter för barn och unga och att utveckla tjänsterna.

Projektchef Päivi Homan-Helenius vid yrkeshögskolan HAMK berättar att det fanns en uttrycklig beställning på naturnära verksamhet i Forssa.

- Det hade länge diskuterats om ett naturnära projekt för barn och unga och om behovet av ett sådant. Initiativtagare var framför allt regionens aktörer inom den offentliga sektorn samt yrkesfolk vid Tammelas skogsförskola och Forssa stads småbarnspedagogik. Också några av regionens företagare inom välmående- och naturturistbranschen var ivriga att komma med i projektet, berättar Homan-Helenius.

Green Care -klustret är ett utvecklingsprojekt med vars hjälp man bygger upp ett nätverk av yrkesfolk som arbetar med barn och unga inom olika sektorer. Avsikten med klustret är att finna synergifördelar för företagarna och ett mer utbrett servicenätverk för konsumenterna.

– Starten föregicks av en workshop med tänkbara intressenter. Workshoppen hjälpte oss att få fram vad som behövs i trakten och hurdan verksamhet man vill ha hit. I första rummet kom barn och unga samt att stödja deras uppväxt och utveckling med naturnära metoder, beskriver Homan-Helenius.

Barn och unga ut i naturen

Naturresursinstitutets forskare Anja Yli-Viikari som deltar i projektet berättar om den naturliga arbetsfördelningen mellan projektgenomförarna. Yrkeshögskolan står för projektkunnande och expertis kring barns och ungas uppväxt och utveckling samt hälsa och välbefinnande, medan Naturresursinstitutet lägger fokus på fördelarna med naturaspekter och naturnära verksamhet.

– Målet är att utveckla tjänster riktade till ungdomar och hur man bättre kunde utnyttja den närliggande naturen eller djuren i samband med dessa tjänster. Det har redan funnits flera Green Care -projekt runt om i landet och med deras hjälp har man samlat in information om hur man kan använda sig av djur och natur inom såväl omsorg, tjänster som företagande. Vår målgrupp är barn och unga. De är en grupp vars tjänster går att vidareutveckla och förbättra ytterligare, säger Yli-Viikari.

Yli-Viikari ser att trakten är fylld av möjligheter. I området finns många företagare som producerar naturnära tjänster och som på basis av erfarenheterna från workshoppen också har vilja att vidareutveckla sin verksamhet.

– Utöver att förmedla information har vi också som mål att föra samman aktörerna i närområdet. Vi ordnar workshoppar där företagare, tjänsteproducenter och tjänsteleverantörer får diskutera och bekanta sig med varandra. I workshopparna har vi behandlat bland annat tjänster för barn och unga ur olika synvinklar. Social- och hälsovårdsservicen samt skolorna har deltagit aktivt, fortsätter Yli-Viikari.

– Utveckling behöver inte vara något stort, dyrt och nytt. Det finns många små saker som inte kräver stora ekonomiska satsningar, utan att man kan se vad som finns här omkring och ta i bruk redan existerande möjligheter, sammanfattar Yli-Viikari.

Att stödja företagande ger resultat

Som stöd för företagsverksamheten och för att förbättra tjänsternas synlighet har Green Care -klustret gjort upp en elektronisk servicebricka där man presenterar traktens naturnära tjänster som är riktade till barn och unga och tillgången till dem.

– En elektronisk servicebricka var ett önskemål. Där finns alla företag som deltar. På brickan är det lätt att få fram hurdana tjänster som finns att tillgå samt företagarens bakgrund och förmåga att producera naturnära tjänster. Idén med klustret är att man gör och fungerar tillsammans, vi får synergifördelar till såväl marknadsföring som utveckling av tjänster, berättar Homan-Helenius.

– Dessutom har vi gjort olika slag av utredningar i anslutning till intressegruppernas behov. Till först gjorde studerande i hållbar utveckling en kartläggning av såväl den offentliga som den privata sektorns behov. Dessa behov har vi i mån av möjlighet försökt tillgodose, säger Päivi Homan-Helenius.

Green Care -klustret har inte stannat vid att presentera enbart redan existerande verksamhet, utan man har siktat på att utveckla verksamheten inom hela den ekonomiska regionen. Utöver fördelarna med samarbete har man också styrt resurser till utveckling av företagsverksamheten med hjälp av workshoppar som är gemensamma för alla.

– Dessutom har vi besökt enskilda företag där vi har kartlagt företagens utvecklingsbehov för att förbättra verksamheten från ett naturnära perspektiv, berättar Homan-Helenius.

– Detta har varit ett intressant projekt som både den privata och den offentliga sektorns representanter ivrigt har gått med i. Antalet medverkande företag har ökat hela tiden. Klustret har upplevts som viktigt och det multiprofessionella nätverket skulle gärna fortsätta samarbeta sinsemellan, sammanfattar Homan-Helenius.

Avslutningen på projektet summerar de gångna åren tvärvetenskapligt

Klustrets avslutande seminarium går av stapeln på yrkeshögskolan HAMKs campus i Forssa den 16 november klockan 13-16. Seminariet är öppet för alla och där kan man bekanta sig med teori och praktik i samband med naturnära tjänster från ett tvärvetenskapligt perspektiv. Den slutrapport som offentliggörs på det avslutande seminariet väcker entusiasm hos såväl Päivi Homan-Helenius som Naturresursinstitutets Anja Yli-Viikari.

– Natur- och djurnära verksamhet har otroligt vidsträckta målgrupper; barn, unga och barnfamiljer, äldre, utvecklingsstörda, före detta missbrukare. Temat är så vidsträckt att det har möjliggjort ett multiprofessionellt samarbete med yrkesfolk i olika branscher. Jag ser särskilt fram emot Green Care -klustrets slutrapport. Alla skriver där om sitt eget kompetensområde. I rapporten medverkar en stor skara människor och aktörer vars kunnande sammanställs i slutrapporten för framtida behov, berättar Yli-Viikari.

Ta del av materialet om Green Care, barn och unga (på finska)
Artikeln har också publicerats på Hämeenraittis webbplats.

20.12.2017

Green Care -klusterprojektet i korthet


Syftet med Forssanejdens Green Care -klusterprojekt är att grunda ett kluster som fokuserar på naturnära verksamhet för barn och unga och att starta upp verksamheten. Avsikten med klustret är att uppmuntra innovativ verksamhet genom utökat övergripande kunnande och intensiv växelverkan, företagsvisa träffar samt utbyte av kunskap och expertis bland klusteraktörerna.

Projektets målgrupp är nya eller redan verksamma företag inom välmående- och naturturistbranschen i Forssatrakten (Forssa, Humppila, Jockis, Tammela och Ypäjä) samt aktörer inom den offentliga och tredje sektorn.

Projektet genomförs av yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu och Naturresursinstitutet.

Finansiärer för projektet är Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(80.000 euro) och LounaPlussa ry. (20.000 euro).

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020
Text: Ottopekka Wiik
Foto: Ottopekka Wiik