Ilmasto muuttuu

Klimatet förändras – fokusera på sådant du kan påverka

Inom jordbruket har lyckade skördar alltid varit beroende av vädret och därför har man också tidigare lärt sig klara av ändrade förhållanden. Samma gäller också i fortsättningen.

Klimatförändringen är redan ett etablerat diskussionsämne runt kaffeborden. Fastän den ännu kan kännas som något avlägset för många tvistar man knappast längre om huruvida klimatförändringen är verklig. Diskussionen har övergått i att finna lösningar.
– Klimatförändringen påverkar alla finländare. Men den konkretiseras framför allt i jordbrukarnas värld som är känslig för förändringar i naturförhållandena. De senaste årens svåra väderleksförhållanden är exempel på att det behövs förmåga att anpassa sig till många slags förändringar, säger Riitta Savikko vid Naturresursinstitutet.

Förutom själva klimatet har också klimatdiskussionen ändrats under de senaste 10 åren. Det ligger i hela samhällets intresse att de finländska jordbrukarna har de kunskaper och färdigheter som behövs för att leva med effekterna av klimatförändringen.

Det här är också målet för projektet Klimatsmarta lösningar för landsbygden som förmedlar information om hur man kan förbereda sig på klimatförändringen. Projektet fäster avseende vid såväl behärskandet av klimatförändringen som anpassningen till dess verkningar.
– Inom jordbruket behövs det nu tålamod. Tilltro till att jordbrukarna klarar sig helskinnade genom förändringen och dessutom tar hand om det egna välmåendet, påminner Savikko.

Lyckligtvis är jordbrukarna vana vid att lösa problem.

–Inom jordbruket är en långsiktig utveckling av verksamheten något bekant. Klimataspekten innebär en ytterligare aspekt i funderingarna kring hur den egna gården ska utvecklas. De finländska jordbruksföretagarna har en mängd substanskunskap som kan omvandlas till styrka, berömmer Savikko.

Jordbrukaren är ju sin egen gårds verkställande direktör och specialexpert, och den som bäst känner till sin strategi och vad åkrarna behöver.
– Det finns inte en skostorlek som passar alla. Därför måste man noga fundera på vad som lämpar sig just för den egna gården och situationen. Den klarar av förändringar bäst som inte brottas med sådant som inte går att påverka, utan fokuserar på det som kan göras, funderar Riitta Savikko.

Utnyttja gammalt, utveckla nytt

Många klimatsmarta lösningar är enligt Savikko helt vardagliga saker, fastän jordbrukarna naturligtvis har varierande kännedom om dem. Till exempel förnybar energi eller användning av åkrarna som kolsänka är bekant för en del och inte för andra.
– Vi vill föra forskningsrönen och de mångnyttiga vardagslösningarna närmare jordbrukaren. Vissa av dem är urgamla trick som de flesta känner till, såsom att använda baljväxter för gröngödsling. Mycket hänger på helt vardagliga metoder och att göra saker i rätt tid, berättar Riitta Savikko.

Klimatförändringen kan också vara en möjlighet att utveckla något nytt. Utvecklingen måste ändå vara långsiktig för att gården ska kunna producera också i framtiden.
– När medeltemperaturerna stiger kan sydliga sorter kännas lockande. Dem kan man ändå inte ta i bruk så där bara. Ljusförhållandena i Finland ändras nämligen inte alls, konstaterar Savikko. –I fortsättningen är det särskilt viktigt att sköta om åkrarnas bördighet, för det är ju i princip jordmånen som hela produktionen hänger på, tillägger hon.

Undersökningar visar att mångsidigare växtföljd förbättrar bördigheten och också bidrar till att motverka andra svårigheter såsom bemästrandet av växtsjukdomar.

Ta fasta på råd

Riitta Savikko ger rådet att lyssna på andras erfarenheter och idka samarbete med andra jordbrukare.
– Ibland är det skäl att stanna upp och fundera på varför du gör någon bestämd sak. Gör du på ett visst sätt bara av gammal vana. Ibland kan man begrunda om tillvägagångssättet är det bästa möjliga, eller om vore möjligt att pröva på någon annan metod i liten skala. Det finns information om hur du utvecklar verksamheten om du bara förstår att använda dig av den, påminner Savikko.

Projektet Klimatsmarta lösningar för landsbygden ordnar workshoppar och evenemang runt om i landet. Där delar forskare och föregångare inom branschen med sig av aktuella forskningsrön och egna erfarenheter åt jordbrukarna. Dessutom finns det information att få bland annat på webbplatser och webbinarier. Läs mer om klimatsmart odling (www.ilmastoviisas.fi).

Uppdateringsdatum: 17 feb. 2020

Detta är en karusell med kort till artikeln. Använd föregående och nästa knappar för att navigera.