Mikro- och småföretag: energilösningar och resurseffektivitet sparar kostnader

Nu är en ypperlig tid att effektivisera verksamheten i ditt företag. Finland har fått 26 miljoner euro i återhämtningsmedel ur EU:s landsbygdsfond för att utveckla landsbygdsföretagens verksamhet. Du kan ansöka om återhämtningsstöd till exempel för att ta i bruk förnybar energi i ditt företag. Genom att gå över till miljövänligare och resurseffektivare teknik förbättrar du företagets konkurrenskraft och sparar kostnader. Om du planerar att förvärva ett företag på landsbygden kan du få stöd för att planera ägarbytet.
En företagare vid sitt arbetsbord

Vem kan söka stödet?

Stöd kan sökas av mikro- och småföretag som ligger på landsbygden (kolla in kartan) och som har förutsättningar att bedriva kontinuerligt lönsam verksamhet. Företagaren ska ha tillräcklig yrkeskunskap och vara minst 18 år. Företagsformen kan vara enskild näringsidkare (firma) aktiebolag, öppet bolag, kommanditbolag, andelslag eller gård.

Stöd kan sökas också av en person som planerar att förvärva ett företag på kärnlandsbygden eller den glest bebyggda landsbygden genom ägarbyte.

Vad finansieras?

Du kan ansöka om investeringsstöd för att
• bygga en ny anläggning eller enhet för biogasproduktion (inte för jordbruksanvändning)
• modernisera en anläggning som producerar förnybar energi
• gå över till förnybar energi eller öka användningen av den (t.ex. solpaneler och värmepumpar)
• skaffa nya anordningar som förbättrar företagets energi- och materialeffektivitet och effektivisera produktionen med hjälp av bästa tillgängliga teknik (BAT) och digitalisering.

Investeringarna kan vare materiella eller immateriella.

Bästa tillgängliga teknik (BAT)
betyder tekniskt och ekonomiskt genomförbara tekniska lösningar som är utvecklade till effektivaste och mest avancerade stadium och som på effektivaste sätt hindrar förorening av miljön. En teknik är tekniskt och ekonomiskt genomförbar när den kan tas i allmänt bruk och tillämpas till skäliga kostnader.

Stöd beviljas inte för förvärv av begagnade maskiner och anordningar.

Du kan ansöka om stöd också för att planera ett ägarbyte. Om du vill förvärva ett befintligt företag på kärnlandsbygden eller den glest bebyggda landsbygden kan du få stöd för sakkunnighjälp som behövs för att förbereda ägarbytet.

Stödets storlek

Investeringen ska vara tillräckligt stor för att stöd ska kunna fås. Stöd beviljas inte, om stödbeloppet skulle vara mindre än 2 000 euro.
50 % i stöd kan beviljas för en ny biogasanläggning eller en ny produktionsenhet för biogas.
Om ditt företag är ett mikro- eller småföretag som förädlar jordbruksprodukter (Annex I-företag) kan du få 35 % i stöd för investeringar. Stödbeloppet kan vara högst 200 000 euro.

Övriga landsbygdsföretag kan få 30 % av de totala investeringskostnaderna i stöd. Stödet till övriga landsbygdsföretag är de minimis-stöd.
På kärnlandsbygden och den glest bebyggda landsbygden kan 5 000 –10 000 euro i stöd beviljas för sakkunnigtjänster som behövs när ett ägarbyte förbereds. Den sista stödposten betalas ut när företagsaffären har genomförts.

Så söker du stödet

Gör ansökan i e-tjänsten Hyrrä. NTM-centralen i ditt område ger råd om hur man ansöker. Närmare information om stödvillkoren och hur stödet söks

År 2022 behandlas ansökningarna om återhämtningsmedel i perioder som går ut 15.1, 15.3, 15.8 och 15.10.

Uppdateringsdatum: 3 dec. 2021