Jordbruksinvesteringar: Nu lönar det sig att uppdatera gårdens energival

Ur EU:s återhämtningsmedel är Finland på väg att få ett präktigt finansieringspaket till stöd för bl.a. gårdarnas satsningar på miljö och djurvälfärd. Tack vare finansieringen kan du t.ex. byta ut energilösningarna på gården till energisnåla alternativ där förnybar energi utnyttjas. Det betyder mindre elräkningar i framtiden. Finansieringen kan också användas till sådant som förbättrar djurens välbefinnande. Det återbetalar sig genom att produktionsdjuren hålls friskare och avkastar mer.
En gård med vindkraftverk, solpanel och biogasanläggning

Lägg märke till att du kan börja genomföra investeringen först efter att NTM-centralen har gett dig ett positivt finansieringsbeslut.

Vem kan söka stödet?

Stödet kan sökas av en jordbrukare eller en privaträttslig sammanslutning som bedriver eller börjar bedriva jordbruk som sin näring på en gård, eller av en sammanslutning av jordbruksföretagare. Mer information om vad som förutsätts av sökanden och gården

Vad finansieras?

Finansiering kan fås för investeringar som främjar arbetsmiljön, produktionshygienen, djurens välbefinnande eller miljöns tillstånd samt sådana bygginvesteringar som behövs för energiproduktion till den del energin används för produktionsverksamhet inom jordbruket. Det kan vara fråga om t.ex. investeringar med anknytning till energi såsom anskaffning av solpaneler, byggande av en flisvärmecentral, anskaffning av led-armaturer och byggande av en anläggning för produktion av biogas för jordbrukets behov. Investeringar som förbättrar djurens välbefinnande är t.ex. bättre ventilation och båsmattor. Man kan också få finansiering för investeringar som har med t.ex. stallgödselhantering att göra, såsom för att täcka gödselstäder.

Stödets storlek

För jordbruksinvesteringar som förbättrar miljöns tillstånd eller djurens välbefinnande kan man få 30‒35 procent i stöd, och för investeringar i energiproduktion kan man få 40 procent i stöd. Stödet för att investera i produktion av biogas för jordbrukets behov kan vara hela 50 procent.

Så söker du stödet

NTM-centralen i ditt område ger råd om hur man ansöker. Gör ansökan i e-tjänsten Hyrrä. Närmare information om stödvillkoren och hur stödet söks

Om du vill ha en ingående bedömning av möjligheterna att spara energi på gården kan du beställa en energiplan av en rådgivare. Rådgivarnas arbete stöds ur landsbygdsfonden, så det enda du behöver betala för det är momsen. Närmare information om rådgivningen

Uppdateringsdatum: 21 jan. 2022