Återhämtningsfinansiering

Landsbygdsfondens återhämtningsmedel som kanaliseras via programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland är en del av EU:s återhämtningsfinansiering. Till landsbygdsfonden har det styrts cirka 210 miljoner euro i syfte att garantera en bättre framtid.
Landsbygdsfondens återhämtningsmedel främjar grön ekonomi, digitalisering och socioekonomisk hållbarhet. Återhämtningsfinansiering beviljas åren 2021–2022. Den kan användas under de tre år som följer efter beslutet om beviljande.

Ansökan om återhämtningsfinansiering öppnas under år 2021.

Åtgärder som föreslås bli finansierade med återhämtningsmedel:
• Jordbruksinvesteringar
• Företagsfinansiering
• Bredbands- och digitaliseringsprojekt
• Åtgärder för främjande av cirkulär ekonomi (en typ av miljöersättning)
• Ekologisk produktion
• Djurens välbefinnande
• EIP-projekt (European Innovation Partnership-projekt)

Alla åtgärder, förutom EIP-projekt och ekoproduktion, finansieras redan för närvarande med andra medel.

Exempelvis företagsstöd för landsbygden kan sökas kontinuerligt. Ännu går det dock inte att ansöka om den tilläggsfinansiering för företagsstöd för landsbygden som härrör från EU:s återhämtningsmedel. Livsmedelsverket kommer att informera separat om öppningen av ansökan.

En jordbrukare, en företagare och en forskare med en idé

Innovationsgrupper: Samarbete löser svårigheter som jordbruket ställs inför

Nu efterlyses innovationer som förbättrar jord- och skogsbrukets lönsamhet och hållbarhet. Ur EU:s återhämtningsmedel som landsbygdsfonden har fått finansieras innovationsgrupper för landsbygden åren 2021‒22. Projekten är en del av det internationella nätverket European Innovation Partnership (EIP). I innovationsprojekten letar forskare, företag och jordbrukare tillsammans efter lösningar på jord- och skogsbrukets utmaningar. Särskilt behövs nu nya primärproduktionslösningar som främjar återhämtningen från coronapandemin, digitalisering, en övergång till miljövänligare produktion eller gårdarnas förmåga att förnya sig i en föränderlig värld.

Mer information om innovationsgrupper (på finska)


En gård med vindkraftverk, solpanel och biogasanläggning

Jordbruksinvesteringar: Nu lönar det sig att uppdatera gårdens energival

Ur EU:s återhämtningsmedel är Finland på väg att få ett präktigt finansieringspaket till stöd för bl.a. gårdarnas satsningar på miljö och djurvälfärd. Tack vare finansieringen kan du t.ex. byta ut energilösningarna på gården till energisnåla alternativ där förnybar energi utnyttjas. Det betyder mindre elräkningar i framtiden. Finansieringen kan också användas till sådant som förbättrar djurens välbefinnande. Det återbetalar sig genom att produktionsdjuren hålls friskare och avkastar mer. Finansiering kan redan sökas, men finansieringspaketet kommer att godkännas slutligt först senare under året. Lägg märke till att du kan börja genomföra investeringen först efter att NTM-centralen har gett dig ett positivt finansieringsbeslut.

Mer information om jordbruksinvesteringar

Bredbandsprojekt: Ända upp till 70 % i stöd för att bygga byanät

Landsbygdsfonden fick en 16 miljoner euro stor extrapott från EU:s återhämtningsfond för att användas till bredbandsprojekt. Nu är det ett tillfälle att få finansiering för att bygga bredbandsförbindelser i kommuner och byar. Fungerande nätförbindelser förbättrar områdets dragningskraft och förutsättningarna för att bo och vara företagare på landsbygden.

Läs mera om bredbandsprojekt

Uppdateringsdatum: 24 sep. 2021