Möjlighet att påverka riktlinjer för tillämpandet av nya EU-telekomdirektivet

Direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation, det så kallade telekomdirektivet, godkändes i december 2018. Direktivet medför reformer i den nationella telekommunikationslagstiftningen. Direktivets bestämmelser tillämpas i Finland genom lag. BEREC, organet för europeiska tillsynsmyndigheter för elektronisk kommunikation, kommer utifrån direktivet att utfärda riktlinjer som de nationella myndigheterna måste följa vid tillämpningen av de bestämmelser som antagits enligt direktivet.

BEREC vill ha kommentarer till utkastet av de geografiska kartläggningsriktlinjerna (mapping). Artikel 22 i utkastet till nya telekomdirektivet kräver att de nationella regleringsmyndigheterna regelbundet utför geografisk kartläggning av bredbandsnät.

Intressegrupper kan i den offentliga utfrågningen kommentera riktlinjerna och besvara fyra frågor relaterade till hastighetsmätning, datakrav, insamling av data gällande prestanda och behov av att definiera tröskelvärden för viktiga parametrar.

Perioden för kommentarer sträcker sig fram till den 21 november 2019.
Kommentarer ska skickas per e-post till PC_Geo_surveys@berec.europa.eu

Andra offentliga utfrågningar i ämnet (och länkar till dokument) finns här.

Uppdateringsdatum: 20 maj 2021