Tietosuojailmoitukset

Maaseutuverkoston tietosuojailmoitukset.

Tietosuojailmoitukset:
Maaseutu.fi käyttäjärekisteri
Maaseutuverkoston uutiskirje
Maaseutuverkoston koulutukset ja tapahtumat, ilmoittautumiset
ProspectumLive tapahtuma-alusta

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12

Laatimispäivä 17.6.2021

Rekisterinpitäjä: Ruokavirasto

Osoite: PL 100, 00027 Ruokavirasto (Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki)

Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

Puh. 029 530 0400 (vaihde)

Faksi 029 530 0444 (kirjaamo)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Teemu Hauhia / Maaseudun kehittämisosasto, verkostopalvelut-yksikkö

PL 100, 00027 Ruokavirasto(Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki)

Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

029 530 0400 ja sähköposti etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Hanna Westinen / Asiantuntijapalvelut

PL 100, 00027 Ruokavirasto (Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki)

Puhelin 029 530 0400

Sähköpostiosoite tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Maaseutu.fi käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Maaseutu.fi on verkostotoiminnan, Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaaseudun kehittämisohjelmien pääasiallinen sähköinen viestintäkanava. Verkoston jäsenet voivat julkaista sivustolla tietoa omista tapahtumistaan rekisteröitymällä sivuston käyttäjiksi.

Oikeusperuste

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista VNA 295/2014

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää rekisteröityneiden henkilöiden sähköpostiosoitteet ja käyttäjätunnukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröitymiset

Säännönmukainen tietojen luovuttaminen

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista

suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta,

ellei Kansallisarkisto ole määrännyt niitä pysyvään säilytykseen. Säilytysajat on määritelty

tiedonohjaussuunnitelmassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn tietojen tarkastusoikeus, oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen ja oikeus tietojen

käsittelyn rajoittamiseen määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä

puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä, sillä rekisterinpitäjä saa antaa tiedot vain rekisteröidylle itselleen. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon

etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim.

henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot

vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa www.ruokavirasto.fi -> Tietoa meistä ->

Asiointi -> tietosuoja

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle

(kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

• rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;

• käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan

niiden käytön rajoittamista;

• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity

tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa rekisteröitymisensä sähköpostitse lähettämällä peruuttamispyynnön osoitteeseen info@maaseutu.fi

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi


Maaseutuverkoston uutiskirje

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Maaseutuverkoston uutiskirje on verkostotoiminnan, Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaaseudun

kehittämisohjelmien viestintäkanava. Uutiskirjeen avulla jaetaan tietoa esim. edellä mainituista

kehittämisohjelmista, niiden tarjoamista mahdollisuuksista ja tuloksista uutiskirjeen tilaajille.

Oikeusperuste

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista VNA

295/2014, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999, 20.2§)

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää uutiskirjeen tilanneiden henkilöiden sähköpostiosoitteet ja käyttäjätunnukset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröitymiset

Säännönmukainen tietojen luovuttaminen

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille tahoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista

suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta,

ellei Kansallisarkisto ole määrännyt niitä pysyvään säilytykseen. Säilytysajat on määritelty

tiedonohjaussuunnitelmassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn tietojen tarkastusoikeus, oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen ja oikeus tietojen

käsittelyn rajoittamiseen määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan.

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä

puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä, sillä rekisterinpitäjä saa antaa tiedot vain rekisteröidylle itselleen. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa www.ruokavirasto.fi -> Tietoa meistä ->

Asiointi -> Tietosuoja

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle

(kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

• rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;

• käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan

niiden käytön rajoittamista;

• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity

tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa uutiskirjeen toimittamiseen tilauksen yhteydessä antamaansa

sähköpostiosoitteensa uutiskirjeen tilauksen peruuttamistoiminnon kautta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena

toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi


Maaseutuverkoston koulutukset ja tapahtumat, ilmoittautumiset

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Maaseutuverkoston koulutuksia ja tapahtumia järjestetään edistämään toimijoiden verkostoitumista,

toimeepanon laatua ja ohjelman vaikuttavuutta. Verkostopalvelut-yksikkö koordinoi

maaseutuverkoston toimintaa, ja on päävastuullisena tapahtumien ja koulutusten järjestämisessä.

Oikeusperuste

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista VNA 295/2014

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää ilmoittautuneiden henkilöiden nimen, organisaation, sähköpostiosoitteen, ja tiedot

erikoisruokavalioista sekä muista erityistarpeista. Ulkomailla järjestettävien tapahtumien osalta

saatetaan ilmoittautumisen yhteydessä kerätä myös syntymäaika ja matkustusasiakirjan numero.

Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittautumiset

Säännönmukainen tietojen luovuttaminen

Kts. Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä, 284/2008, 9 §:

Tietojen luovuttaminen ulkomaiden viranomaisille ja kansainvälisille toimielimille

Maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmässä olevia tietoja saa salassapitosäännösten estämättä luovuttaa Euroopan yhteisöjen komissiolle, Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF) sekä muille Euroopan yhteisöjen toimielimille, Euroopan unionin jäsenvaltioiden maksajavirastoille, jäsenvaltioiden valtuuttamille tarkastuslaitoksille sekä kansainvälisissä sopimuksissa tarkoitetuille viranomaisille kansallisesta tai Euroopan yhteisön lainsäädännöstä taikka

Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista johtuvien velvoitteiden hoitamista varten. Tiedot voidaan luovuttaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla tai muutoin sähköisessä muodossa.

Tietoja luovutetaan pyydettäessä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella, jos pyydetty asiakirja on tullut julkiseksi. Ei-julkisten asiakirjojen luovuttaminen tapahtuu harkinnanvaraisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista

suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta,

ellei Kansallisarkisto ole määrännyt niitä pysyvään säilytykseen. Säilytysajat on määritelty

tiedonohjaussuunnitelmassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn tietojen tarkastusoikeus, oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen ja oikeus tietojen

käsittelyn rajoittamiseen määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan.

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä, sillä rekisterinpitäjä saa antaa tiedot vain rekisteröidylle itselleen. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa www.ruokavirasto.fi -> Tietoa meistä ->

Asiointi -> tietoturva

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle

(kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

• rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;

• käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan

niiden käytön rajoittamista;

• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity

tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa ilmoittaumisen yhteydessä antamansa suostumus, joko sähköisen

ilmoittautumisjärjestelmän lähettämien ohjeiden mukaisesti, tai sähköpostilla info@maaseutu.fi

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena

toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi

ProspectumLive-tapahtuma-alusta

Rekisterinpitäjä: Ruokavirasto

Osoite
PL 100, 00027 Ruokavirasto (Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki)

Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
Puh. 029 530 0400 (vaihde)
Faksi 029 530 0444 (kirjaamo)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Teemu Hauhia / Maaseudun kehittämisosasto, verkostopalvelut-yksikkö

Osoite
PL 100, 00027 Ruokavirasto (Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki)

Muut yhteystiedot (puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)
029 530 0400 ja sähköposti etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot
Nimi: Hanna Westinen / Asiantuntijapalvelut

Osoite: PL 100, 00027 Ruokavirasto (Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki)

Puhelin: 029 530 0400

Sähköpostiosoite: tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi

Rekisterin nimi
ProspectumLive tapahtuma-alusta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Maaseutuverkoston koulutuksia ja tapahtumia järjestetään edistämään toimijoiden verkostoitumista,

toimeepanon laatua ja ohjelman vaikuttavuutta. Verkostopalvelut-yksikkö koordinoi

maaseutuverkoston toimintaa, ja on päävastuullisena tapahtumien ja koulutusten järjestämisessä.

Oikeusperuste: Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista VNA

295/2014

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää ilmoittautuneiden henkilöiden nimen, organisaation, sähköpostiosoitteen, ja tiedot

erikoisruokavalioista sekä muista erityistarpeista. Ulkomailla järjestettävien tapahtumien osalta

saatetaan ilmoittatumisen yhteydessä kerätä myös syntymäaika ja matkustusasiakirjan numero.

Säännönmukaiset tietolähteet

Ilmoittautumiset

Säännönmukainen tietojen luovuttaminen

Ks. laki ruokahallinnon tietovarannosta (560/2021, 8-11 §):

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210560#Pidp446866096

Tietoja luovutetaan pyydettäessä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)

perusteella, jos pyydetty asiakirja on tullut julkiseksi. Ei-julkisten asiakirjojen luovuttaminen tapahtuu

harkinnanvaraisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tietoja EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista

suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta,

ellei Kansallisarkisto ole määrännyt niitä pysyvään säilytykseen. Säilytysajat on määritelty

tiedonohjaussuunnitelmassa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn tietojen tarkastusoikeus, oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen ja oikeus tietojen

käsittelyn rajoittamiseen määräytyvät EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 15-22 mukaan.

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Tarkastuspyyntö tulee esittää omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Tarkastuspyyntöä ei voi tehdä

puhelimitse. Tietoja tarkastusoikeuden nojalla pyytävä voi esittää tarkastuspyynnön myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tällöin tulee valmistautua todistamaan henkilöllisyytensä, sillä rekisterinpitäjä saa antaa tiedot vain rekisteröidylle itselleen. Tietoja pyydettäessä on ilmoitettava tiedon etsimiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset seikat. Niitä ovat esim. nimi, osoite ja tarvittaessa esim. henkilötunnus, mihin asiaan liittyviä tietoja halutaan tarkastaa sekä halutaanko tarkastaa kaikki tiedot vai tiedot esimerkiksi joltain tietyltä ajanjaksolta.

Lomake tarkastuspyynnön tekemiseksi on osoitteessa www.ruokavirasto.fi (aukeaa uudelle välilehdelle) Tietoa meistä -> Asiointi -> Tietosuoja

Yksilöity tarkastus- tai oikaisupyyntö tehdään toimittamalla pyyntö rekisterinpitäjälle: (kirjaamo@ruokavirasto.fi) tai tietosuojavastaavalle (tietosuojavastaava@ruokavirasto.fi).

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

• rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;

• käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan

niiden käytön rajoittamista;

• rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity

tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa ilmoittaumisen yhteydessä antamansa suostumus, joko sähköisen ilmoittautumisjärjestelmän lähettämien ohjeiden mukaisesti, tai sähköpostilla info@maaseutu.fi

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka yhteystiedot ovat osoitteessa www.tietosuoja.fi (aukeaa uudelle välilehdelle)

Muokkauspäivämäärä: 26.8.2021