EIP – innovaatioita maatalouteen

Onko sinulla alkutuotantoon liittyvä ongelma, jonka ratkaiseminen synnyttäisi innovaation, josta olisi hyötyä laajemmalle joukolle? Ratkaisu tuottaisi lisää tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä alan yrityksille? Ongelman ratkaisu uudistaisi maa- ja metsätaloutta tai edistäisi biotaloutta?

Jos vastasit kyllä, voisit tutustua maaseudun innovaatiorahoitukseen. Sillä tuetaan maaseudun innovaatioryhmiä eli EIP-ryhmiä. Tutustu tarkemmin innovaatioryhmiin sivun alalaidassa tai niiden omalla esittelysivulla.

Mikä on maaseudun innovaatioryhmä?

Maaseudun innovaatioryhmien eli EIP-ryhmien (EIP = European Innovation Partnership) tavoitteena on ratkaista etukäteen tunnistettu, alkutuotantoon liittyvä ongelma, mistä saattaa syntyä uusi innovaatio tai toimintamalli. EIP-hankkeessa kehitettävä ratkaisu perustuu alkutuotantoyritysten tarpeisiin ja liittyy maatalouden tai metsätalouden uudistamiseen tai biotalouden edistämiseen.


Millaiset tahot mukaan innovaatioryhmään?

Hankkeessa perustetaan maaseudun innovaatioryhmä, jossa ovat mukana sekä alkutuotantoyritykset että hankkeessa ratkaistavaan ongelmaan tai kehitettävään innovaatioon tarvittavat asiantuntijat:

  1. maatalouden, metsätalousalan, maataloustuotteiden jalostuksen tai ja näihin liittyvät biotalousalan yritykset
  2. ratkaistavan ongelman tai kehitettävän innovaation kannalta oleelliset asiantuntijaorganisaatiot, esim. tutkimus, neuvonta, yritykset, yhdistykset

Maaseudun innovaatioryhmässä on siis mukana vähintään kaksi eri osapuolta eli kumppania. Ryhmän toiminnan ja idean kehittelyn kannalta on kuitenkin parempi, jos mukana olisi useampia henkilöitä ja organisaatioita.

Yksi EIP-ryhmässä mukana olevista kumppaneista toimii hankkeen vastuullisena toteuttajana, jolle tuki myönnetään. Vastuullisen toteuttajan olisi hyvä olla julkisoikeudellinen yhteisö, esim. kehittäjäorganisaatio. Hankkeessa tuensaajia voivat olla julkisoikeudelliset tai yksityisoikeudelliset yhteisöt, esimerkiksi pk-yritykset, tutkimusyksiköt tai kehittämisorganisaatiot, säätiöt, oppilaitokset, kunnat tai yhdistykset. Ryhmässä mukana voi olla myös yrittäjiä ja/tai yksittäisiä henkilöitä.

Maaseudun innovaatioryhmän toiminta

Maaseudun innovaatioryhmän ratkaiseman idean ja uudistuksen on oltava yhteydessä ryhmässä mukana oleviin alkutuotantoyrityksiin ja niiden toimintaan. Uudistus voi koskea itse alkutuotannon lisäksi esim. toimintatapoja ja toimintamalleja, jotka lisäävät tehokkuutta ja tuottavuutta. Innovaatioryhmän ratkaiseman asian tulee olla uusi tai sellainen, jota ei ole aikaisemmin kokeiltu Suomessa.

Maaseudun innovaatioryhmän toiminta toteutetaan kehittämishankkeena. Hankkeessa voi olla mukana myös kansainvälinen osa tai se voidaan toteuttaa kokonaan kansainvälisenä. Hankkeen toteuttamisaika on 1-3 vuotta. Kaikkien EIP-hankkeiden pitää kuitenkin päättyä viimeistään vuoden 2024 lopussa. Hankkeen tukitaso on 100 %.

EIP-hankkeeseen voi sisältyä myös pilotti-investointi, jonka avulla kokeillaan uuden idean toimivuutta käytännössä. Jos hankkeessa kehitetyn innovaation toimivuuden kokeiluun tarvitaan erillinen maatilatalouden investointi, on siihen mahdollista saada 20 % normaalia korkeampi tukitaso. Investointiin rahoitus haetaan kuitenkin erikseen ao. toimenpiteen sääntöjen mukaisesti.

Hankkeessa voi tehdä myös kansainvälistä yhteistyötä

EIP-AGRI -sivuilta löytyy tietoa myös muiden EU-maiden EIP-ryhmistä ja näiden hankkeista, joten sitä kautta on mahdollista löytää kumppaneita kansainväliseen yhteistyöhön, silloin kun se on tarpeen EIP-ryhmän toiminnassa. EIP-AGRI -sivuilta löytyy lisätietoa myös EU:n Horisontti tutkimushankkeiden MAA (Multi Actor Approach) kytkennöistä. Multi Actor Approach on Horisontti-ohjelman rahoittama tutkimushanke, jossa on mukana viljelijöitä.

Horisontti Eurooppa –ohjelmasta ja sen hakuteemoista ja aikatauluista löytyy lisätietoa ohjelman nettisivuilta (avautuu uuteen välilehteen)

tai

EU-rahoitusneuvonnan yhteissivuilta

EIP-hankkeen tulokset julkaistaan, jotta muutkin voivat niistä hyötyä

Maaseudun innovaatioryhmien kehittämistyön tulokset ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Hankkeessa tehdyn työn tulokset julkaistaan sekä Suomessa että koko Euroopan unionissa.

  • Suomessa tiedot EIP-hankkeista julkaistaan Maaseutuverkoston nettisivuilla (avautuu uuteen välilehteen)
    Sivuilta saa myös tietoa aiemmin rahoitetuista EIP-hankkeista.

Innostuitko?

Miten haetaan maaseudun innovaatioryhmäksi?

Uusi hakukierros on nyt avattu! Lisää tietoa löydät täältä.

Hakemus tehdään Ruokaviraston ylläpitämässä Hyrrä-järjestelmässä . Sivustolta löydät myös ohjeita hakemuksen tekemiseen. Oikeudet asioida sähköisesti organisaation puolesta hoidetaan Suomi.fi-valtuudella.

Ohjeet, kuinka tehdä Suomi.fi-valtuutus löydät Ruokaviraston sivuilta. (Avautuu uuteen välilehteen)

Hyrrässä rahoitusta haetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 Yhteistyö-toimenpiteen alatoimenpiteestä M16.1. ”Tuki maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskevan eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden mukaisten toimijaryhmien perustamiseen ja toimintaan”

Tutustu EIP-hakuohjeeseen täällä.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 sisältyvästä elpymisrahoituksesta on tulossa vuoden 2022 aikana vielä 1-2 EIP-hankkeiden hakukierrosta. Seuraava hakukierros järjestetään 2-vaiheisena ja sen ideahakukierros avataan helmikuun 2022 alussa.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetaan noin 20 uutta maaseudun innovaatioryhmää EU:n elpymisvälineen lisävaroista vuosina 2021-2022. Rahoitusta on käytettävissä yhteensä 6 miljoonaa euroa.


Lisätietoja:
maa- ja metsätalousministeriössä Leena Anttila, 02951 62240, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Hämeen ELY-keskuksessa Lassi Hurskainen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

maaseutuverkostopalveluissa Tuomas Metsäniemi, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Muokkauspäivämäärä: 25.8.2022