Maaseutuverkoston arviointi

Maaseutuverkoston arviointi kartoitti toimintatapoja ja maaseutuverkostotyön alustavia vaikutuksia.

Maaseutuverkoston arviointi
Maaseutuverkoston arviointi, tiivistelmä
Arvioinnin esittelypaketti

Maaseutuverkoston arvioinnin mukaan verkoston toiminta on käynnistynyt aktiivisesti. Tilaisuuksia on järjestetty runsaasti ja ne ovat kattaneet laajasti erilaisia teemoja. Toiminnan määrää ei voida yksiselitteisesti verrata edelliseen ohjelmakauteen, mutta karkeasti arvioiden toiminta näyttää olevan vastaavalla aktiivisuustasolla. Maaseutuverkoston ytimessä ovat edelleen ELY-keskukset, Leader-ryhmät, kylätoiminta ja kunnat. Se on luontevaa, sillä erityisesti ELY-keskukset ja Leader-ryhmät ovat avainroolissa maaseudun kehittämisohjelman toteutuksessa.

Maaseutuverkosto näyttää kuitenkin kyenneen kohdentamaan ja fokusoimaan toimintaansa uudella tavalla, joka voi vähitellen lisätä verkoston vaikuttavuutta. Tässä keskeisessä roolissa ovat maaseutuverkoston teemaryhmät, jotka konkretisoivat tiettyihin kohderyhmiin ja kysymyksiin liittyviä tavoitteita. Teemaryhmiä on ollut kuusi kappaletta ja niiden vetäjät ovat olleet hyvin motivoituneita edistämään maaseudun elinvoimaisuutta valituissa teemoissa.

Toimijat ovat hyötyneet palvelupaketti-toimintamallista, joka on otettu käyttöön nykyisellä ohjelmakaudella. Palvelupakettien avulla on järjestetty jo yli 100 tilaisuutta. Pakettien voi arvioida aktivoineen paikallisia toimijoita järjestämään itse omiin tarpeisiinsa perustuvaa toimintaa. Järjestäjät ovat arvioineet tilaisuuksien täyttäneen niille asetetut tavoitteet erinomaisesti.

Maaseutuverkoston puitteissa on järjestetty toimintaa, joka tukee Leader-ryhmien ja muiden kehittämisohjelman toimeenpanoon osallistuvien henkilöiden osaamista. Ulkopuolisen arvioinnin yhteydessä tehdyn sähköisen kyselyn perusteella kehittämisohjelman toimeenpanon kanssa työskentelevät henkilöt tunnistavat verkostotoiminnan positiivisia vaikutuksia omassa työssään. Verkosto antaa mahdollisuuden hakea apua ja ideoita tarvittaessa sekä tunnistaa yhteistyökumppaneita.

Viestintä on keskeinen osa maaseutuverkoston toimintaa, eikä sitä ole tarkoituksenmukaista erottaa muusta maaseudun kehittämisohjelmaan liittyvästä viestinnästä. Kehittämisohjelman viestinnän ympärille on rakennettu valtakunnallinen viestintäverkosto, jossa on laaja paikallinen edustus. Viestintäverkostoa pidetään merkittävänä resurssina, jonka avulla tietoa ja käytäntöjä voidaan jakaa ja levittää. Viestinnän on todettu menneen eteenpäin käynnissä olevalla ohjelmakaudella ja jatkossa hyvin käynnistynyt valtakunnallinen yhteistyö palvelee kehittämisohjelman tuloksista viestimistä.

Maaseutuverkoston toiminta on hyvin organisoitua ja aktiivista. Verkostossa on tunnistettu uudenlaisia toimintatapoja, jotka voivat nostaa esiin keskeisiä maaseudun elinvoimaisuuteen vaikuttavia kysymyksiä ja aloitteita. Jatkossa verkoston toiminnassa voitaisiin ottaa entistä vahvemmin huomioon kehittämisohjelman tavoitteiden eteneminen ja suunnata toimintaa niiden tarpeiden mukaisesti.

Muokkauspäivämäärä: 18.2.2020