Energiavaikutusten arviointi

Tässä arvioinnissa tarkasteltiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 (maaseutuohjelma) tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta uusiutuvan energian tuotantoon ja energiatehokkuuteen liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Nämä toteuttavat maaseutuohjelman tavoitetta ”Ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen tehostuvat”.

Tarkastelun tuloksena vastattiin maaseutuohjelman vaikutusarviointisuunnitelman mukaisiin arviointikysymyksiin koskien uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta, ja näistä seuraavia hiilidioksidipäästövähennyksiä. Tarkastelun aikajänne oli 2015-2018.

Maatilojen kokonaisinvestoinnit uusituvan energian tuotantoon olivat tarkastelujaksolla 22,5 milj. euroa, josta maaseutuohjelman tuen osuus oli puolet. Myös maaseudun yritykset ovat investoineet uusiutuvan energian tuotantoon, mutta huomattavasti pienemmässä mittakaavassa. Lisäksi polttoaineiden tuotantoketjuihin tehdyt investoinnit olivat 13,1 milj. euroa, josta maaseutuohjelman tuen osuus oli 1,6 milj. euroa.

Uusiutuvan energian tuotanto kasvoi maaseutuohjelman piirissä tehtyjen investointien seurauksena tasolle 342 GWh/v vuoden 2018 loppuun mennessä. Yritysten osuus tästä tuotannon kasvusta oli 32 GWh/v. Suuruusluokaltaan uusiutuvan energiantuotannon kasvu vastaa noin 17 000 tyypillisen omakotitalon vuotuista energiankulutusta. Erityisesti hakelämpökattiloihin on investoitu, mutta myös aurinkoenergian käytön lisäys sähköntuotannossa on ollut nopeaa ja vuosittain on tehty investointeja myös biokaasun tuotantoon.

Uusiutuvan energian hyödyntämistä on edistetty monipuolisesti. Tuettujen energiantuotantohankkeiden lisäksi maaseutuohjelmasta on tuettu polttoainetuotantoa, jossa erityisesti hakkeen tuotantomäärän kasvu on merkittävä valtakunnallisesti tarkasteltuna. Lisäksi erilaisissa kehittämishankkeissa on pureuduttu koko tuotantoketjun eri vaiheisiin mm. raaka-ainetuotantoon, logistiikkaan, tuotantoteknologiaan ja liiketoimintamalleihin.

Maaseutuohjelma 2014–2020 – arviointi energiavaikutuksista. Motiva 2019.

Muokkauspäivämäärä: 17.2.2020