Tarkempaa tietoa ympäristönhoidon rahoituksesta

Tarkempaa tietoa ympäristönhoidon rahoituksesta

Näillä ohjelman mahdollisuuksilla vaikutetaan ympäristönsuojeluun -tarkempaa tietoa tukimuodoista

Ympäristökorvausten ympäristösitoumusten avulla toimenpiteillä viljelijät vähentävät maataloudesta aiheutuvaa ravinnekuormitusta sekä lisäävät luonnon monimuotoisuutta sekä tekevät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja ammoniakkipäästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia.

Lisätietoa ympäristökorvauksesta (mavi.fi).

Ympäristökorvausten ympäristösopimuksia voidaan tehdä maatalousluonnon monimuotoisuuden ylläpitämisestä tai maiseman tai kosteikon hoidosta sekä kurkien-, hanhien ja joutsenten muutonaikaisille levähdys ja ruokailupaikoille. Myös alkuperäisrotujen kasvattamista ja alkuperäiskasvilajikkeiden viljelyä tuetaan ympäristösopimuksin, jotta arvokas geeniperimä säilyy jälkipolville.  Kosteikkoja ja monimuotoisuuskohteita koskevia sopimuksia voivat hakea myös muut kuin viljelijät.

Lisätietoa ympäristösopimuksista (mavi.fi).

Ympäristökorvausten geenipankkitoimenpiteet alkuperäiskasvien varmuuskokoelmien ylläpitämiseksi ja alkuperäisrotujen perimän säilyttämiseksi ovat täsmätoimia kansallisten kasvi- ja eläingeenivaraohjelmien toimeenpanon edistämiseksi.

Lisätietoa alkuperäiskasvien ja -rotujen suojelusta

Luonnonmukainen tuotanto edistää luonnon monimuotoisuutta ja eläinten hyvinvointia sekä vähentää vesistökuormitusta. Kuluttajien kiinnostus luomuruokaa kohtaan on kasvussa ja luomutuotantoa tuetaan, jotta kysyntään voidaan vastata.

Lisätietoa luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta (mavi.fi).

Eläinten hyvinvointikorvauksen tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin edistämisen kautta parantaa tuotteiden laatua ja tuotannon taloudellista tulosta. Eläinten kohentunut terveys vähentää lääkityskuluja ja lääkejäämiä, ja eläintaudit ovat paremmin hallittavissa. Hyvinvoiva eläin on siis monella tavalla myös tuottajan etu. Eläinten hyvinvointikorvaukseen voivat sitoutua nauta-, sika-, lammas-, vuohi- ja siipikarjatilat.

Lisätietoa eläinten hyvinvointikorvauksesta (mavi.fi).

Luonnonhaittakorvauksen tavoitteena on turvata maataloustuotannon jatkuminen pohjoisesta sijainnista aiheutuvista epäsuotuisista ilmasto-oloista huolimatta.

Lisätietoa luonnonhaittakorvauksesta (mavi.fi).

Ei-tuotannollisilla investoinneilla voidaan rahoittaa kosteikkojen perustamista sekä perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivausta ja aitaamista. Investoinnin jälkeen kohteelle tehdään ympäristösopimus kohteen hoidosta.

Lisätietoa ei-tuotannollisista investoinneista (mavi.fi).

Maatalouden investointituilla rahoitetaan peltojen vesitalouden edistämistä salaojituksin ja säätösalaojituksin. Tilojen on myös mahdollista hakea investointitukea muihin ympäristöä edistäviin toimiin kuten lannan separointilaitteistojen hankintaan tai jaloittelutarhojen rakentamiseen sekä lantaloiden kattamiseen. Monet ympäristöä edistävät investoinnit tapahtuvat osana laajempaa maatalouden investointia kuten navetan rakentamista.

Lisätietoa maatalouden investointituista (mavi.fi).

Yritys- ja hanketuet. Myös yritys- ja hanketukien kautta voidaan rahoittaa ympäristön edistämistä. Toimenpiteet voivat olla suoraan ympäristön tilaa edistäviä tai kohdistua yrityksen toiminnan vastuullisuuden paranemiseen muun kehittämistoiminnan ohessa. Näihin tukimuotoihin kuuluu myös alueellisesti kohdennettu erillisrahoitus Saaristomeren tilan ja ravinteiden kierrätyksen parantamiseen.

Lisätietoa yritys- ja hanketuista (mavi.fi).

Lisätietoa erityispanostuksesta vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrätykseen rannikolla.