Työllisyys ja elinkeinot

Yritysrahoitus kirittää kasvuhakuisia ja uudistumishaluisia yrityksiä

Maaseudun yritysrahoitus vahvistaa maaseudun elinvoimaisuutta monipuolistamalla ja uudistamalla yrittäjyyttä. Rahoituksella on huomattava vaikutus maaseutualueiden pienten ja keskisuurten yritysten uudistumiselle ja kilpailukyvylle sekä työllisyydelle.

Suomalaisyritykset ovat tehneet EU:n maaseuturahastosta saamallaan 310 miljoonan euron tuella ja yksityisellä rahoituksellaan noin 1,2 miljardin euron investoinnit vuosina 2015–2020. EU:n maaseuturahasto on rahoittanut esimerkiksi elintarvikealan, matkailun ja metallialan yritysten investointeja. Kaiken kaikkiaan rahoitusta on saanut 4800 yritystä.

Rahoitus auttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa

Rahoituksen saajien joukossa on useita kasvuhakuisia pk-yrityksiä, jotka ovat merkittäviä työllistäjiä ja suuntaavat kansainvälisille markkinoille. Verrattain pienikin tuki on saanut kasvavia yrityksiä investoimaan ja toimimaan uuden teknologian myötä ympäristöystävällisemmin. Ilman maaseudun yritysrahoitusta suurin osa näistä tehdyistä investoinneista olisi todennäköisesti jäänyt toteutumatta tai ne olisivat toteutuneet pienempinä.

Maaseutuohjelman rahoitusta myönnetään vain elinvoimaisille yrityksille. Maaseutuohjelman tukia saaneet yritykset ovatkin selvinneet talouden notkahduksista verrokkeja paremmin.

Yritysrahoituksella on positiivisia vaikutuksia aluetalouteen

Maaseudun yritysrahoituksen aluetaloudelliset vaikutukset ovat merkittäviä. Yritysrahoituksesta 60 % kohdistuu harvaan asutulle ja ydinmaaseudulle. Tutkimuksen mukaan rahoitusta saaneet yritykset saavat aikaan työpaikkoja myös niissä alueen yrityksissä, jotka eivät ole saaneet rahoitusta. Yritykset hankintaketjuineen tuovat verotuloja alueelle.

Vuosina 2007–2014 maaseutuohjelman rahoitus myötävaikutti noin 6 500 uuden työpaikan syntymiseen. Nyt meneillään olevalla ohjelmakaudella 2014-2020 on yritystukien avulla jo tähän mennessä syntynyt maaseutuyrityksiin yli 4600 uutta työpaikkaa.

Noin 40 prosenttia yritystoimipaikoista sijaitsee maaseudulla. Palveluala on suurin työllistäjä, ja palveluyritysten käyttäjinä ovat niin vakituiset kuin vapaa-ajan asukkaat, matkailijat ja muut maaseudulla pistäytyjät.


Muokkauspäivämäärä: 8.7.2021