Valtakunnallisten maaseutuhankkeiden teemallinen ideahaku

Valtakunnallisen hanketoiminnan tavoitteena on kohdentaa maaseutuohjelman rahoitusta hankkeisiin, jotka parantavat ohjelman tuloksellisuutta ja tehostavat sen toteutusta. Lisäksi tavoitteena on täydentää ja tukea kehittämistä ja hanketoimintaa alueilla.

Teemallinen ideahaku

Hakuun voi esittää maaseudun kehittämiseen liittyviä ja valtakunnalliseen hankerahoitukseen soveltuvia ideoita. Ideahaku kohdennetaan tällä hakukierroksella kahteen hakuteemaan:

Teema 1: Tuottajayhteistyö ja -organisaatioiden perustaminen alkutuotannon kannattavuuden edistäjinä

Maataloustuotannon kustannukset ovat viime aikoina nousseet rajusti, mutta tuottajien heikon neuvotteluaseman takia kustannusten nousua ei ole saatu siirrettyä maataloustuotteiden hintoihin. Maatalouden kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen ruokajärjestelmässä on haastavaa. Maatalouden kustannustehokkuutta, kannattavuutta ja asemaa markkinoilla voidaan parantaa verkostomaisella yhteistyöllä.

Yhteistyön muodot voivat olla erilaisia, ja tarvitaan yhteistyötä sekä maatilojen välillä että koko ruokajärjestelmässä. Haussa keskiössä on maatilojen kannattavuuden ja markkina-aseman paraneminen osana ruokajärjestelmää. Hakuun voi esittää ideoita, joilla haetaan ratkaisuja alkutuotannon kannattavuuden parantamiseen ja vahvistetaan viljelijöiden yhteistyömuotoja ja -käytäntöjä.

Ideahaussa haetaan monipuolisesti yhteistyötä eri tavalla lisääviä ja kehittäviä hankkeita. Hankkeiden tavoitteena voi olla mm. tukea tuottajaorganisaatioiden syntymistä ja vahvistaa tuottajayhteistyötä ja tuottajien asemaa markkinoilla. Tuottajaorganisaatiot ovat tietyn maataloustuotteen tuottajien omasta aloitteestaan perustamia yhteenliittymiä. Tuottajaorganisaatiojärjestelmän tavoitteena on vahvistaa tuottajien neuvotteluasemaa ja tuottajien yhteistyötä. Yhteistyön muotoja voi olla monia ja erityisesti haetaan uuden tyyppisiä yhteistyömuotoja, jotka sopivat suomalaisille maatiloille.

Esimerkkejä hankkeissa toteutettavista toimenpiteistä:

 • Tuotantokustannusten alentamiseen ja resurssitehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimet, esimerkiksi tuotannon suunnittelu, tilojen yhteistyöjärjestelyt ja keskinäisen verkottumisen edistäminen
 • Markkinalähtöisen kaupan edistäminen, tavoitteena saada lisäarvoa tuotteille ja parantaa arvoketjun kannattavuutta
 • Digitaalisten teknologioiden hyödyntämistä ja eri toimijoiden välistä digitaalista tiedonvaihtoa edistävät toimet osana kannattavuuden parantamista ja uutta liiketoimintaa
 • Uudenlaiset toimintatavat tiedonkeräämisessä, rikastamisessa, arvon luonnissa ja hyödyntämisessä
 • Osaamisen kehittäminen, tiedon kokoaminen ja välittäminen valtakunnallisesti

Valmistelussa tulee ottaa huomioon jo käynnissä olevat kehittämistoimenpiteet sekä tarvittaessa sovittaa ne yhteen tarkoituksenmukaisella tavalla. Hankkeiden tulee vahvistaa maaseudun elinvoimaisuutta. Hakuun voi esittää maaseudun kehittämiseen liittyviä ja valtakunnalliseen hankerahoitukseen soveltuvia ideoita. Hankkeet voivat osaltaan olla rakentamassa siltaa uuden ohjelmakauden työkalujen hyödyntämiseen. Hankkeet voivat sisältää myös pilotointia.

Teema 2: Kestävän matkailun verkostoyhteistyö

Matkailualan toimintaympäristö muuttuu, jolla on heijastuksia matkailupalveluihin maaseudulla. Matkailu on maaseudun elinvoiman ja vetovoiman kannalta tärkeä ala. Koronapandemian vaikutuksesta kotimaan markkinoiden ja lähimatkailun tärkeys on korostunut, ja se on tuonut uusia tarpeita palveluiden kehittämiseen.

Matkailupalvelujen laatu, kestävyys, ympärivuotisuus ja terveysturvallisuus korostuvat jatkossa entistä enemmän. Uusien kohderyhmien tavoittamiseksi ja asiakasymmärryksen lisäämiseksi digitalisaation ja verkostoyhteistyön tuomia mahdollisuuksia on hyödynnettävä entistä tehokkaammin. Matkailun kehittämisessä korostuvat osaaminen ja verkostoyhteistyö.

Ideahaussa haetaan monipuolisesti yhteistyötä ja osaamista lisääviä ja kehittäviä valtakunnallisia hankkeita, jotka antavat yrityksille ja matkailun kehittäjille työkaluja kohdata haasteita ja vastata maaseudun matkailumarkkinoiden muutokseen ja koronapandemian luomaan uudenlaiseen kysyntään. Hankkeiden tulee edistää taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää matkailua.

Esimerkkejä hankkeissa toteutettavista toimenpiteistä:

 • Alan yhteisten tarpeiden kokoaminen
 • Lisätään yrittäjien osaamista digitaalisesta saavutettavuudesta
 • Verkostoyhteistyön kehittäminen; tulosten ja hyvien käytäntöjen levittäminen, yritysten ja matkailun kehittäjien entistä tiiviimpi yhteistyö, maaseutu- ja kaupunkirajat ylittävä verkostoituminen
 • Vahvistetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ilmastotyössä sekä lisätään maaseudun matkailutoimijoiden ympäristöosaamista
 • Työntekijöiden saatavuusongelmiin ja yritystoiminnan kannattavuuden haasteisiin vastaaminen
 • Palveluiden laadun kehittäminen ja uudet palvelutuottajat maaseudulle; miten asiakkaiden arvojen muutokset otetaan huomioon palveluiden kehittämisessä
 • Matkailupalveluiden ja markkinoinnin yhteinen, toimialojen välinen kehittäminen; muutostekijöiden ja trendien tunnistaminen ja niihin vastaaminen
 • Edistetään vähähiilisyyttä ja taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä maaseudun matkailukohteissa

Valmistelussa tulee ottaa huomioon jo käynnissä olevat kehittämistoimenpiteet sekä tarvittaessa sovittaa ne yhteen tarkoituksenmukaisella tavalla. Hankkeiden valmistelussa tulee ottaa huomioon Suomen matkailustrategian 2019–2028 tavoitteet. Suomen matkailustrategia vuosille 2019-2028 - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi). Hankkeiden tulee vahvistaa maaseudun elinvoimaisuutta. Hakuun voi esittää maaseudun kehittämiseen liittyviä ja valtakunnalliseen hankerahoitukseen soveltuvia ideoita. Hankkeet voivat osaltaan olla rakentamassa siltaa uuden ohjelmakauden työkalujen hyödyntämiseen. Hankkeet voivat sisältää myös pilotointia.

Hakuun voi esittää maaseudun kehittämiseen liittyviä ja valtakunnalliseen hankerahoitukseen soveltuvia ideoita. Esitettävän hankeidean tulee soveltua Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014–2020. www.maaseutu.fi.

Tukimuodot ja tukitasot

Ideahaku kohdentuu vain hanketukiin.

Tukea tiedonvälityshankkeeseen voidaan myöntää muu julkinen rahoitus mukaan lukien 100 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Tukea koulutukseen voidaan myöntää muu julkinen rahoitus mukaan lukien 60, 70, 75 tai 90 % hyväksyttävistä kustannuksista valtioneuvoston asetuksessa maaseudun hanketoiminnan tukemisesta 18.12.2014/1174 10 a § (23.4.2015/539) määrätyllä tavalla.

Yhteistyöhankkeeseen voidaan myöntää tukea muu julkinen rahoitus mukaan lukien 60, 75, 80 tai 100 % hyväksyttävistä kustannuksista valtioneuvoston asetuksessa maaseudun hanketoiminnan tukemisesta 18.12.2014/1174 10 b § (23.4.2015/539) määrätyllä tavalla.

Valintakriteerit

Hyväksyttävien hankkeiden valinnassa noudatetaan yhtenäisiä maaseutuohjelman valintakriteereitä. Lisäksi valtakunnallisten hankkeiden tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 1. Hanke toteutetaan koko maassa tai laajempana kuin alueiden välinen hanke, ja hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä koko maassa.
 1. Hanke on tarkoituksenmukaista toteuttaa valtakunnallisena. Samansisältöinen hanke voidaan toteuttaa laajalla alueella yhdellä päätöksellä, eikä sitä ole tarkoituksenmukaista rahoittaa alueellisena tai alueiden välisenä.

Hankkeen arvioinnissa otetaan huomioon puoltavina seikkoina seuraavat valintakriteerit:

 1. Hankkeen toteuttamiseksi on olemassa valtakunnallinen yhteistyöverkosto tai se luodaan hankkeen aikana tai se syntyy hankkeen tuloksena myöhemmin.
 2. Hanke kokoaa eri puolella maata olevia kohderyhmiä ja edunsaajia yhden hankkeen piiriin.
 3. Hanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita: Hanke luo lisäarvoa alueellisiin hankkeisiin sekä alueellisiin ja paikallisiin ohjelmiin/suunnitelmiin tai hanke luo lisäarvoa toimimalla valtakunnallisena pilottina.

Hakumenettely

Haku toteutetaan kaksivaiheisena:

1. Ideahaku

  Ensimmäisessä vaiheessa hakijoita pyydetään esittämään hankeideansa tiivistetysti, erityisellä ideahakua varten laaditulla hakulomakkeella.

  Tulosta ideahakulomake tästä.

  Ideahakuvaiheessa hankeidean ei tarvitse olla vielä valmis hanke, vaan jatkovalmisteluun valituista ideoista jalostetaan varsinainen hankesuunnitelma ja hakemus (haun 2. vaihe). Ideahakuvaiheessa tärkeintä on esittää konkreettisesti se, mikä on hankkeen tarkoitus.

  Allekirjoitettu ideahakulomake toimitetaan 14.4.2022 mennessä sähköpostitse pdf-muodossa: ideahaku.valtakunnallinen@ely-keskus.fi

  Ideahakulomake on mahdollista palauttaa myös postitse osoitteeseen:
  Hämeen ELY-keskus, Maaseutuyksikkö, PL 29, 15141 LAHTI

  Viimeinen postituspäivä on 14.4.2022

  Hämeen ELY-keskuksen nimeämä arviointiryhmä arvioi hankeideat. Arviointiryhmään kuuluu edustajia ELY-keskuksista, maa- ja metsätalousministeriöstä sekä ruokavirastosta. Arviointiryhmä valitsee jatkovalmisteluun valittavat hankeideat. ELY-keskus ei tee hankeideoista erillistä päätöstä.

  Hämeen ELY-keskus tiedottaa arviointiryhmän kokouksen jälkeen osoitteessa www.maaseutu.fi ideoista, jotka tulivat valituiksi varsinaiselle hakukierrokselle.

  2. Varsinainen haku

   Ideahakuvaiheesta jatkovalmisteluun valituista ideoista laaditaan varsinainen hankesuunnitelma ja hankehakemus. Varsinaisen haun käynnistymisestä tiedotetaan erikseen jatkovalmisteluun valituille.

   Arviointiryhmä käsittelee hankehakemukset ja tekee valintaryhmälle esityksen rahoitettavista hankkeista. Hankkeista voidaan pyytää tarvittaessa asiantuntijalausuntoja. Valintaryhmään kuuluu yksi edustaja jokaisesta ELY-keskuksesta. Valintaryhmä valitsee rahoitettavat hankkeet.

   Hämeen ELY-keskus tekee rahoitettaviksi valituista hankkeista päätöksen sen jälkeen, kun maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut myöntövaltuutta näiden hankkeiden rahoittamiseen. Rahoitettavien hankkeiden toteutusaika päättyy viimeistään 31.12.2024.

   Lisätietoja

   Lisätietoja valtakunnallisten kehittämishankkeiden hausta antavat Hämeen ELY-keskuksessa:

   Lassi Hurskainen, maaseudun kehittämisen asiantuntija
   0295 025 046, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

   Timo Kukkonen, kehittämispäällikkö
   0295 025 065, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

   Muokkauspäivämäärä: 24.2.2022