Valtakunnalliset hankkeet kaudella 2014-2020

Valtakunnalliset hankkeet kaudella 2014-2020

ELY-keskukset valitsevat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavat valtakunnalliset hankkeet. Tutustu rahoitettavaksi valittuihin hankkeisiin.

 Käynnissä olevat valtakunnalliset hankkeet (klikkaa esittelyihin)

 

Päättyneet valtakunnalliset hankkeet

 

Tutustu hankkeisiin:
 

SUPERHYVÄ - Uusilla avauksilla menestykseen

Tavoitteena on auttaa elintarvikealan yrityksiä kehittämään hyvinvointituotteisiin liittyvän markkinatiedon, uuden raaka-ainetietouden, tuotekehityksen ja valmistusteknologioiden avulla uusia tuotteita ja ratkaisuja, joiden avulla yritykset voivat saavuttaa uutta liiketoimintaa ja parantaa kannattavuuttaan. Hyvinvointituotteita ovat mm. kasvistuotteet, erityisruokavaliotuotteet, ravintolisät, funktionaaliset tuotteet, superfood-tyyppiset tuotteet, hyönteistuotteet sekä luonnonkosmetiikka ja syötävä kosmetiikka. Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudulla sijaitsevat pienyritykset.

Hakija: Foodwest Oy,
Hankeaika: 

Yhteyshenkilö Eeva-Liisa Häkli

 

Luomubuumi -Lisää luomutuotteita rohkeilla kokeiluilla ja paremmalla osaamisella

Kasvava luomukysyntä tarjoaa paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia sekä maatiloille että kotimaisille elintarvikeyrityksille, joista valtaosa on maaseudun pieniä toimijoita. Päätavoitteena on rohkaista maaseudun yrittäjiä ja yritystoiminnan aloittamista suunnittelevia näkemään luomun kasvava kysyntä ja sen tarjoamat mahdollisuudet sekä lisätä suomalaisten luomuelintarvikkeiden ja luomuluonnontuotteiden tuotantoa.

Hakija: Luonnonvarakeskus, yhteyshenkilö Sari Iivonen

 

Tiedolla hyönteisalan tulevaisuuteen

Hankkeessa haetaan uusinta tietoa hyönteisalan yrittäjyyteen liittyen. Saatua tietoa jaetaan alueilla tarkoituksena lisätä hyönteisalalla aloittavien tai uutta liiketoimintaa suunnittelevien yritysten ymmärrystä hyönteisalan erityispiirteistä sekä mahdollisuuksia hyödyntää alueellisia vahvuuksia sekä arvoverkkoja.

Hakija: Luonnonvarakeskus 

yhteyshenkilö Susanne Heiska

 

More than honey / Muutakin kuin hunajaa

Tavoitteena on tuottaa Suomen oloihin sopeutuneiden mehiläisemojen kasvattamiseen sekä mehiläispesän muiden tuotteiden (kuhnuritoukat, perga, siitepöly, propolis, emomaito, mehiläisvaha) laadukkaaseen tuottamiseen ja kaupallistamiseen liittyvää osaamista. Hankkeessa syntyy yhteistoimintaa, jonka ansiosta Suomen mehiläistarhauksen kannattavuus ja kilpailukyky paranevat ja alan koulutuskanavat monipuolistuvat.

Hakija: Suomen Mehiläishoitajain Liitto SML ry
Hankeaika: 1.9.2018 - 28.2.2021

yhteyshenkilö Stanislav Jas

 

Export Factory for Bio-Forestry

Tarkoituksena on koota osaajia EXPORT FACTORY - vientitoiminnan kiihdyttämöön, joka auttaa metsäbiotalouden yrityksiä kansainvälistymään. Tavoitteena on tuottaa yrityksille merkittävää tiedon ja osaamisen lisäystä yritysten oman toiminnan, uusien tai parannettujen tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi. Hankkeessa tämä tieto jaetaan neuvontaan ja koulutukseen osallistuvien yritysten kanssa ja sovitetaan se yhdessä liiketoiminnan tarpeisiin.

Hakija: Suomen metsäkeskus, yhteyshenkilö Jouni Silvast

 

MarketWise -kansainvälisen markkinatiedon välityshanke

Hanke välittää kansainvälistä markkinatietoa elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksille. Tavoitteena on yritysten tuotekehityksen, innovoinnin ja kansainvälistymisvalmiuksien edistäminen tiedonvälityksen keinoin. MarketWise -hanke seuraa vientimarkkinoiden kehitystä, analysoi ja välittää tietoa yrityksille helposti saatavilla olevassa muodossa. Hankkeen tuloksena elintarvikealan yleinen kansainvälisen markkinaymmärryksen taso nousee ja yritykset saavat paremmat valmiudet korkean lisäarvon tuotteiden kehittämiseen kansainvälisille markkinoille. Hanke aktivoi yrityksiä viennin uralle ja parantaa siten etenkin maaseudun yritystoiminnan harjoittamisen edellytyksiä.

Hakija: Fennopromo Oy
Hankeaika: 1.9.2018 - 31.8.2020

yhteyshenkilö Eeva-Liisa Lilja

 

Hungry for Finland - Ruokamatkailun tuotteistaminen

Tavoitteena on saada ruokamatkailu alueellisesti näkyvämpään rooliin niin kotimaassa kuin kv-markkinoilla ja tuottaa yhdistelmätuotteita, joissa ruoka on houkutteleva tekijä. Hungry for Finland - ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden yhtenäisiä työkaluja ja sparrausta. Hanke tehostaa asiakas- ja markkinaymmärrystä, kansainvälistymis- ja vientiosaamista, kestävää kehitystä ruokamatkailussa sekä avauksia kansainvälisille markkinoille elämyksellisten ruokamatkailutuotteiden myötä.

Hakija: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, yhteyshenkilö Kristiina Havas

Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA)

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista julkisista hankinnoista pk-yrityksissä ja hankintoja tekevissä yksiköissä, jotta maaseudun yritysten kilpailukyky kasvaisi. Hanke haluaa luoda ja vahvistaa yhteistyötä ja kumppanuuksia pk-yrittäjien kesken sekä edistää vuoropuhelun syntymistä pk-yritysten ja hankintoja tekevien välillä. Hankkeessa keskitytään neljään maaseudun yritystoiminnan näkökulmasta keskeiseen teemaan: kuljetus, ympäristöpalvelut, energia ja ruoka.

Hakija: Turun yliopisto, yhteistyökumppaneina Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ja Savon koulutuskuntayhtymä. 
Hankeaika: 1.1.2018 - 30.6.2020

Yhteyshenkilö: Päivi Töyli, Turun yliopisto, etunimi.sukunimi@utu.fi, p. 040 189 1929

 
Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi

Hankkeessa kerätään, työstetään ja jaetaan tietoa, kuinka 1.7.2018 voimaan astuva laki liikenteen palveluista vaikuttaa maaseudulla kuljetuksiin ja liikkumiseen. Tärkeää on viestiä siitä, kuinka muutos voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla erilaisissa maaseudun pk-yrityksissä. Hankkeen tavoitteena on lisätä maaseudun pk-yritysten valmiuksia liikenteen ja kuljetusten muutokseen sekä digitaalisuuden hyödyntämiseen.

Tutustu hankkeen kotisivuihin: www.vtt.fi/maasdigiboksi

Hakija: Vaasan yliopisto, yhteistyökumppanina VTT Oy
Hankeaika: 1.1.2018 - 29.2.2020

Yhteyshenkilö: Heli Siirilä, Vaasan yliopisto, etunimi.sukunimi@uva.fi, p. 029 4498 557
 

Virtuaaliluonto

Hankkeen tavoitteena on lisätä matkailijamääriä suomalaisissa luonto- ja maaseutumatkailukohteissa ja kehittää matkailun digitaalista osaamista Suomessa. Virtuaaliluonto on digitaalinen palvelukokonaisuus, joka yhdistää suomalaisen luonnon vahvuudet ja mahdollisuudet sekä verkossa että matkailukohteessa houkuttelevaksi digitaalisesti elettäväksi ja koettavaksi elämykseksi. Hankkeessa pilotoidaan virtuaalisia, digitaalisia ja "pelillistettyjä" luontoelämyksiä ja kehittävän arvioinnin kautta skaalataan ne valtakunnallisesti siten, että samanlaisen virtuaalisen luontokokemuksen voi kokea luonnossa eri puolilla Suomea.

Kotisivu: http://virtual.outdoorsfinland.com/

Hakija: Lahden ammattikorkeakoulu
Yhteistyössä: Itä-Suomen yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu
Hankeaika: 1.3.2016 - 28.2.2019

Yhteyshenkilö: Pirjo Räsänen, Lahden ammattikorkeakoulu, p. 044 708 1242


Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä - Arktisen ruuantuotannon lisäarvotekijät, konseptointi ja hyödyntäminen vientimarkkinoilla

Hankkeen tavoitteena on kehittää elintarvikealan vientiedellytyksiä rakentamalla arktisuudesta ja sen tuomasta lisäarvosta kilpailuvaltti suomalaiselle elintarvikeviennille. Hanke kokoaa pohjoiseen sijaintiimme perustuvat ruuantuotannon lisäarvotekijät ja vahvuudet arktisuuskonseptiksi, jota hyödyntäen maaseudulla toimivat maa- ja elintarvikealan yrittäjät voivat erilaistaa tuotteitaan, tehostaa markkinointiaan ja tunnistaa uusia liiketoiminta- ja markkinamahdollisuuksia. Hankkeessa tuotetaan ja välitetään tietoa sekä työstetään yrityksille välineitä siihen, miten hyödyntää arktisuutta sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla.

Kotisivu: https://www.arcticfoodfromfinland.fi/

Hakija: Luonnonvarakeskus​
Yhteistyössä: Ruokatieto Yhdistys ry, Reilua.fi
Hankeaika: 1.1.2016 - 31.3.2019

Yhteyshenkilö: Jaana Kotro, Luonnonvarakeskus, p. 029 532 6703, etunimi.sukunimi@luke.fi


Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (Vilma)

Hankkeen päätavoite on edistää maaseudun tarpeista lähtevää ilmastotyötä, sekä ilmastonmuutoksen hillintää että ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista. Hanke tiedottaa käytännönläheisesti ja monipuolisesti ilmastotoimista, jotka auttavat maatiloja varautumaan ilmastonmuutokseen ja edistävät sopeutumiskyvyn tietotaitoa suomalaisilla maatiloilla. Hanke jalostaa ja välittää tietoa sekä vahvistaa tietopohjaa ja toimintahalua maaseudun ja maatalouden ilmastoviisaiden ratkaisujen edistämiseksi. Hanke tukee sekä maatalouden ilmastoviisaiden ratkaisujen kehittämistä että myös laajemmin maaseutua elinympäristönä, sen elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän kestävyyttä

Hakija: Luonnonvarakeskus
Hankeaika: 1.11.2015 - 31.10.2018

Yhteyshenkilö: Riitta Savikko, Luonnonvarakeskus, etunimi.sukunimi@luke.fi, 0295326778
www.ilmase.fi/


Puutarhatuotannon uusi kiertotalous – uutta arvoa ja liiketoimintaa (ArvoBio)

Hankkeen tavoitteena on uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen puutarhatuotannon hävikin vähentämiseksi ja sivutuotteiden hyötykäytön tehostamiseksi. Kiertotalouteen pohjautuvat uudet ratkaisut ja toimintamallit tuovat hyötyä useille toimijoille; tuottajat saavat aiemmin myymättä jääneille ja huonompilaatuisille tuotteilleen ja sivutuotteilleen uusia markkinakanavia ja lisäarvoa, käyttäjät/jalostajat saavat raaka-ainevaihtoehtoja ja uusia tuotemahdollisuuksia, ja samalla luodaan hyödyntämisketjun eri vaiheisiin sijoittuvia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kotisivu

Hakija: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Hankeaika: 1.12.2015 - 31.5.2019

Yhteyshenkilö Maritta Kymäläinen


Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin

Hanke parantaa valtakunnallisesti hajallaan olevien pienteurastamoiden ja niiden yhteydessä toimivien myyntipisteiden tuottavuutta ja kilpailukykyä. Hankkeen keskeisinä tavoitteina on pienteurastamojen ja niiden yhteydessä toimivien myyntipisteiden laadullisen osaamisen, tehokkuuden ja elinvoimaisuuden parantaminen. Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti elintarvike- ja pakkauslainsäädäntöön liittyvän osaamisen lisäämiseen ja Oiva-järjestelmän sisäistämiseen, lopetusasetukseen liittyvien velvoitteiden täyttämiseen ja sitä kautta eläinten hyvinvoinnin lisäämiseen, talous-, verkkokauppaosaamisen tehostamiseen ja siihen liittyvien logististen mahdollisuuksien laajempaan hyödyntämiseen sekä tiedon lisäämiseen ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvistä kysymyksistä.

Kotisivu: http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/tietoa-ja-tuottoa-pienteurastamoihin/Sivut/default.aspx

Hakija: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Hankeaika: 1.10.2015 - 31.12.2018

Yhteyshenkilö: Liisa Mikkola


Uudistuva hevostalous

Uudistuva hevostalous-hankkeessa edistetään elinkeinotoimintaa ja vahvistetaan toimialan yhteiskunnallisen merkityksen tunnettuutta. Yrittäjiä kannustetaan kysyntälähtöiseen ajatteluun ja tarttumaan trendien tuomiin mahdollisuuksiin, uudistumaan ja näin parantamaan liiketoiminnan kilpailukykyä. Läpileikkaavina aiheina ovat vastuullisuus ja kestävyys: hevosista, ihmisistä ja ympäristöstä huolehtiminen.

Kotisivu: http://www.hippolis.fi/uusihevostalous

Hakija: Hämeen ammattirkorkeakoulu Oy
Hankeaika: 1.10.2015 - 31.12.2018

Yhteyshenkilö: Sirpa Pussinen

Päättyneet valtakunnalliset hankkeet


Outdoors Finland (OF) kansainvälistymisohjelma 2015-2018 (Päättynyt)

OF kansainvälistymisohjelma koordinoi teeman mukaista kehittämistä pysyvistä matkailutoimijoista koostuvan koordinaattoriverkoston kanssa sekä tarjoaa kansainvälistymisohjelman, joka auttaa maaseudun mikro- ja pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille, mistä matkailualan suurin kasvu on odotettavissa. Hankkeen toimenpiteet toteuttavat kaikilta osin matkailun tiekartan strategisia painopisteitä. Hankkeessa rakennetaan matkailun luontoreitistöjen koordinointiverkosto ja valmennetaan alueet kehittämään matkailullisesti vetovoimaisia luontoreittejä.

Kotisivu: http://www.outdoorsfinland.fi/

Hakija: Finpro Oy
Hankeaika: 1.11.2015 - 30.6.2018

Yhteyshenkilö Heli Saari


ERIHYVÄ – erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia (Päättynyt)

Hankkeen tavoitteena on auttaa osallistuvia yrityksiä ja alkutuotannon edustajia sekä muita kohderyhmien edustajia kehittämään osaamistaan tuotekehitykseen ja tutkimukseen, elintarviketurvallisuuteen ja laatujärjestelmiin, kaupallistamiseen ja kansainvälistymiseen, raaka-aineiden tuottamiseen sekä erityisruokavalioita noudattavien kuluttajien tarpeisiin liittyen. Hankkeessa toteutetaan yhteensä 10 tilaisuutta työpajoineen, joissa eri osaamisalueita tuodaan monipuolisesti ja käytännönläheisesti esille.

Kotisivu: https://www.erihyva.fi/

Hakija: Foodwest Oy
Hankeaika: 1.1.2016 - 30.6.2018

Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Lehto

Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun (Päättynyt)

Hankkeen tavoitteena on metsäpalveluyrittäjyyden edistäminen metsäpalveluyrittäjien osaamista kehittämällä sekä hakemalla ja kehittämällä metsäpalveluyrittäjyyden kasvun lähteitä. Hankkeen toimenpiteitä ovat metsäpalveluyrityksille räätälöidyt ajankohtaisseminaarit, metsäpalveluyritysten havaintometsät, metsäpalveluyritysten ja niiden asiakkaiden kontaktipäivät, varamiespalvelu -konseptin testaus ja käyttöönoton valmennus sekä toimivien yhteistyösuhteiden luominen alueiden kehittämisorganisaatioihin ja kehityshankkeisiin.

Hakija: Suomen metsäkeskus
Hankeaika: 1.1.2016 - 31.12.2017

Yhteyshenkilö: Jorma Vierula
https://www.metsakeskus.fi/​   

Finnish food innovations 2.0 (Päättynyt)

Hanke ohjaa suomalaisia elintarvikealan mikro-, pieniä ja keskisuuria yrityksiä innovoimaan asiakaslähtöisiä lisäarvotuotteita kansanvälisille markkinoille. Hanke auttaa yrityksiä hankkimaan tietoa ulkomaisista markkinamahdollisuuksista ja luomaan tiedon pohjalta uusia tuotekehitysideoita sekä kokoaa poikkitieteellisen osaajaverkoston yritysten tekemän tuotekehityksen tueksi. Hankkeen päätavoitteena on lisätä ja monipuolistaa vientituotteiden määrää, jota suomalaiset elintarvikeyritykset tarjoavat kansainvälisille markkinoille.

http://finnishfoodinnovations.fi/

Hakija: Fennopromo Oy
Hankeaika: 1.5.2016 - 30.6.2018

Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Lilja, eeva-liisa.lilja@fennopromo.com

 


Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksesta:
kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, 0295 025 065
asiantuntija Lassi Hurskainen, 0295 025 046
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeista saa lisätietoja myös suoraan hankkeiden yhteyshenkilöiltä.