Valtakunnalliset hankkeet kaudella 2014-2020

Valtakunnalliset hankkeet kaudella 2014-2020

ELY-keskukset valitsevat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ohjelmakaudella 2014-2020 rahoitettavat valtakunnalliset hankkeet. Seuraavat hankkeet on valittu rahoitettavaksi:

Maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi (MAHVA)

Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista julkisista hankinnoista pk-yrityksissä ja hankintoja tekevissä yksiköissä, jotta maaseudun yritysten kilpailukyky kasvaisi. Hanke haluaa luoda ja vahvistaa yhteistyötä ja kumppanuuksia pk-yrittäjien kesken sekä edistää vuoropuhelun syntymistä pk-yritysten ja hankintoja tekevien välillä. Hankkeessa keskitytään neljään maaseudun yritystoiminnan näkökulmasta keskeiseen teemaan: kuljetus, ympäristöpalvelut, energia ja ruoka.

Hakija: Turun yliopisto, yhteistyökumppaneina Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ja Savon koulutuskuntayhtymä. 

Yhteyshenkilö: Päivi Töyli, Turun yliopisto, etunimi.sukunimi@utu.fi, p. 040 189 1929

 

Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi

Hankkeessa kerätään, työstetään ja jaetaan tietoa, kuinka 1.7.2018 voimaan astuva laki liikenteen palveluista vaikuttaa maaseudulla kuljetuksiin ja liikkumiseen. Tärkeää on viestiä siitä, kuinka muutos voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla erilaisissa maaseudun pk-yrityksissä. Hankkeen tavoitteena on lisätä maaseudun pk-yritysten valmiuksia liikenteen ja kuljetusten muutokseen sekä digitaalisuuden hyödyntämiseen.

Tutustu hankkeen kotisivuihin: www.vtt.fi/maasdigiboksi

Hakija: Vaasan yliopisto, yhteistyökumppanina VTT Oy

Yhteyshenkilö: Heli Siirilä, Vaasan yliopisto, etunimi.sukunimi@uva.fi, p. 029 4498 557

 

Virtuaaliluonto

Hankkeen tavoitteena on lisätä matkailijamääriä suomalaisissa luonto- ja maaseutumatkailukohteissa ja kehittää matkailun digitaalista osaamista Suomessa. Virtuaaliluonto on digitaalinen palvelukokonaisuus, joka yhdistää suomalaisen luonnon vahvuudet ja mahdollisuudet sekä verkossa että matkailukohteessa houkuttelevaksi digitaalisesti elettäväksi ja koettavaksi elämykseksi. Hankkeessa pilotoidaan virtuaalisia, digitaalisia ja "pelillistettyjä" luontoelämyksiä ja kehittävän arvioinnin kautta skaalataan ne valtakunnallisesti siten, että samanlaisen virtuaalisen luontokokemuksen voi kokea luonnossa eri puolilla Suomea.

Kotisivu: http://virtual.outdoorsfinland.com/

Hakija: Lahden ammattikorkeakoulu
Yhteistyössä: Itä-Suomen yliopisto, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilö: Pirjo Räsänen, Lahden ammattikorkeakoulu, p. 044 708 1242

Arktisuus elintarvikeviennin kärkenä - Arktisen ruuantuotannon lisäarvotekijät, konseptointi ja hyödyntäminen vientimarkkinoilla

Hankkeen tavoitteena on kehittää elintarvikealan vientiedellytyksiä rakentamalla arktisuudesta ja sen tuomasta lisäarvosta kilpailuvaltti suomalaiselle elintarvikeviennille. Hanke kokoaa pohjoiseen sijaintiimme perustuvat ruuantuotannon lisäarvotekijät ja vahvuudet arktisuuskonseptiksi, jota hyödyntäen maaseudulla toimivat maa- ja elintarvikealan yrittäjät voivat erilaistaa tuotteitaan, tehostaa markkinointiaan ja tunnistaa uusia liiketoiminta- ja markkinamahdollisuuksia. Hankkeessa tuotetaan ja välitetään tietoa sekä työstetään yrityksille välineitä siihen, miten hyödyntää arktisuutta sekä kotimaassa että vientimarkkinoilla.

Kotisivu: https://www.arcticfoodfromfinland.fi/

Hakija: Luonnonvarakeskus​
Yhteistyössä: Ruokatieto Yhdistys ry, Reilua.fi
Yhteyshenkilö: Jaana Kotro, Luonnonvarakeskus, p. 029 532 6703, etunimi.sukunimi@luke.fi

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (Vilma)

Hankkeen päätavoite on edistää maaseudun tarpeista lähtevää ilmastotyötä, sekä ilmastonmuutoksen hillintää että ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista. Hanke tiedottaa käytännönläheisesti ja monipuolisesti ilmastotoimista, jotka auttavat maatiloja varautumaan ilmastonmuutokseen ja edistävät sopeutumiskyvyn tietotaitoa suomalaisilla maatiloilla. Hanke jalostaa ja välittää tietoa sekä vahvistaa tietopohjaa ja toimintahalua maaseudun ja maatalouden ilmastoviisaiden ratkaisujen edistämiseksi. Hanke tukee sekä maatalouden ilmastoviisaiden ratkaisujen kehittämistä että myös laajemmin maaseutua elinympäristönä, sen elinvoimaisuutta ja elinkeinoelämän kestävyyttä

Hakija: Luonnonvarakeskus
Yhteyshenkilö: Riitta Savikko, Luonnonvarakeskus, etunimi.sukunimi@luke.fi, 0295326778
www.ilmase.fi/

Puutarhatuotannon uusi kiertotalous – uutta arvoa ja liiketoimintaa (ArvoBio)

Hankkeen tavoitteena on uusien innovatiivisten ratkaisujen kehittäminen puutarhatuotannon hävikin vähentämiseksi ja sivutuotteiden hyötykäytön tehostamiseksi. Kiertotalouteen pohjautuvat uudet ratkaisut ja toimintamallit tuovat hyötyä useille toimijoille; tuottajat saavat aiemmin myymättä jääneille ja huonompilaatuisille tuotteilleen ja sivutuotteilleen uusia markkinakanavia ja lisäarvoa, käyttäjät/jalostajat saavat raaka-ainevaihtoehtoja ja uusia tuotemahdollisuuksia, ja samalla luodaan hyödyntämisketjun eri vaiheisiin sijoittuvia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kotisivu: http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/puutarhatuotannon-uusi-kiertotalous/Sivut/default.aspx

Hakija: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Yhteyshenkilö Maritta Kymäläinen

Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin

Hanke parantaa valtakunnallisesti hajallaan olevien pienteurastamoiden ja niiden yhteydessä toimivien myyntipisteiden tuottavuutta ja kilpailukykyä. Hankkeen keskeisinä tavoitteina on pienteurastamojen ja niiden yhteydessä toimivien myyntipisteiden laadullisen osaamisen, tehokkuuden ja elinvoimaisuuden parantaminen. Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti elintarvike- ja pakkauslainsäädäntöön liittyvän osaamisen lisäämiseen ja Oiva-järjestelmän sisäistämiseen, lopetusasetukseen liittyvien velvoitteiden täyttämiseen ja sitä kautta eläinten hyvinvoinnin lisäämiseen, talous-, verkkokauppaosaamisen tehostamiseen ja siihen liittyvien logististen mahdollisuuksien laajempaan hyödyntämiseen sekä tiedon lisäämiseen ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyvistä kysymyksistä.

Kotisivu: http://www.hamk.fi/tyoelamalle/hankkeet/tietoa-ja-tuottoa-pienteurastamoihin/Sivut/default.aspx

Hakija: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
Yhteyshenkilö: Liisa Mikkola

Outdoors Finland (OF) kansainvälistymisohjelma 2015-2018

OF kansainvälistymisohjelma koordinoi teeman mukaista kehittämistä pysyvistä matkailutoimijoista koostuvan koordinaattoriverkoston kanssa sekä tarjoaa kansainvälistymisohjelman, joka auttaa maaseudun mikro- ja pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille, mistä matkailualan suurin kasvu on odotettavissa. Hankkeen toimenpiteet toteuttavat kaikilta osin matkailun tiekartan strategisia painopisteitä. Hankkeessa rakennetaan matkailun luontoreitistöjen koordinointiverkosto ja valmennetaan alueet kehittämään matkailullisesti vetovoimaisia luontoreittejä.

Kotisivu: http://www.outdoorsfinland.fi/

Hakija: Finpro Oy
Yhteyshenkilö Heli Saari

ERIHYVÄ – erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia

Hankkeen tavoitteena on auttaa osallistuvia yrityksiä ja alkutuotannon edustajia sekä muita kohderyhmien edustajia kehittämään osaamistaan tuotekehitykseen ja tutkimukseen, elintarviketurvallisuuteen ja laatujärjestelmiin, kaupallistamiseen ja kansainvälistymiseen, raaka-aineiden tuottamiseen sekä erityisruokavalioita noudattavien kuluttajien tarpeisiin liittyen. Hankkeessa toteutetaan yhteensä 10 tilaisuutta työpajoineen, joissa eri osaamisalueita tuodaan monipuolisesti ja käytännönläheisesti esille.

Kotisivu: https://www.erihyva.fi/

Hakija: Foodwest Oy
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Lehto

Uudistuva hevostalous

Uudistuva hevostalous-hankkeessa edistetään elinkeinotoimintaa ja vahvistetaan toimialan yhteiskunnallisen merkityksen tunnettuutta. Yrittäjiä kannustetaan kysyntälähtöiseen ajatteluun ja tarttumaan trendien tuomiin mahdollisuuksiin, uudistumaan ja näin parantamaan liiketoiminnan kilpailukykyä. Läpileikkaavina aiheina ovat vastuullisuus ja kestävyys: hevosista, ihmisistä ja ympäristöstä huolehtiminen.

Kotisivu: http://www.hippolis.fi/uusihevostalous

Hakija: Hämeen ammattirkorkeakoulu Oy
Yhteyshenkilö: Sirpa Pussinen

Metsäpalvelumarkkinat uudistuvat – metsäpalveluyrittäjyys kasvuun

Hankkeen tavoitteena on metsäpalveluyrittäjyyden edistäminen metsäpalveluyrittäjien osaamista kehittämällä sekä hakemalla ja kehittämällä metsäpalveluyrittäjyyden kasvun lähteitä. Hankkeen toimenpiteitä ovat metsäpalveluyrityksille räätälöidyt ajankohtaisseminaarit, metsäpalveluyritysten havaintometsät, metsäpalveluyritysten ja niiden asiakkaiden kontaktipäivät, varamiespalvelu -konseptin testaus ja käyttöönoton valmennus sekä toimivien yhteistyösuhteiden luominen alueiden kehittämisorganisaatioihin ja kehityshankkeisiin.

Hakija: Suomen metsäkeskus
Yhteyshenkilö: Jorma Vierula
https://www.metsakeskus.fi/​   

Finnish food innovations 2.0

Hanke ohjaa suomalaisia elintarvikealan mikro-, pieniä ja keskisuuria yrityksiä innovoimaan asiakaslähtöisiä lisäarvotuotteita kansanvälisille markkinoille. Hanke auttaa yrityksiä hankkimaan tietoa ulkomaisista markkinamahdollisuuksista ja luomaan tiedon pohjalta uusia tuotekehitysideoita sekä kokoaa poikkitieteellisen osaajaverkoston yritysten tekemän tuotekehityksen tueksi. Hankkeen päätavoitteena on lisätä ja monipuolistaa vientituotteiden määrää, jota suomalaiset elintarvikeyritykset tarjoavat kansainvälisille markkinoille.

http://finnishfoodinnovations.fi/

Hakija: Fennopromo Oy
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Lilja, eeva-liisa.lilja@fennopromo.com

 


Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksesta:
kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, 0295 025 065
asiantuntija Lassi Hurskainen, 0295 025 046
sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeista saa lisätietoja myös suoraan hankkeiden yhteyshenkilöiltä.