Tienvarsitaulu Kiesilässä: Tälle alueelle rakennetaan valokuituverkko

Valokuituverkko Suomenniemelle - yhteistyöllä tuloksia

Yhteiskunnan toimintojen ja palvelujen digitalisoituessa vuosi vuodelta kiihtyvään tahtiin, tarve nopeille tietoliikenneverkoille kasvaa. Kaupungeissa ja tiheään asutuissa taajamissa markkinalähtöinen tietoliikenneverkkojen rakentaminen on pystynyt vastaamaan suurelta osin kasvaneisiin tarpeisiin, mutta harvaan asutulla maaseudulla tilanne alkaa olla jo kestämätön. Suuressa osassa maaseutualueita on jääty hitaiden mobiiliverkkojen varaan, mutta lukuisia poikkeuksiakin on.

Yksi näistä poikkeuksista on entinen Suomenniemen kunta, joka on ollut osa Mikkelin kaupunkia vuoden 2013 alusta lähtien. Suomenniemen kyläaktiivit päättivät keväällä 2017 laittaa toimeksi, kun näköpiirissä ei ollut helpotusta heikkoihin tietoliikenneyhteyksiin.

Teleoperaattorien ja muille haja-asutusalueille nopeita tietoliikenne verkkoja rakentaneiden yhdistysten ja osuuskuntien kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta syntyi ajatus kyläyhdistyksen aktiivisesta roolista asian eteenpäin viemiseksi. Kauriansalmen kylät ry:n aktiivit aloittivat nopeita tietoliikenneyhteyksiä koskevista tarpeista ja mahdollisuuksista tiedottamisen Suomenniemen vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille sekä yrityksille. Tiedotuskampanjaan sisältyi infotilaisuuksien ja lehtijuttujen ohella kysely, jolla selvitettiin mm. alustavaa kiinnostusta liittyä alueelle mahdollisesti rakennettavaan valokuituverkkoon.

Saadun tiedon pohjalta kyläyhdistyksessä päätettiin hakea maaseuturahastolta rahoitusta hankkeelle, jossa tiedotettaisiin hankkeesta ja sen toimenpiteistä sekä kerättäisiin alustavia liittymäsopimuksia, ja teetettäisiin luotettavalla asiantuntijalla kattava selvitystyö ja suunnitelma, jonka pohjalta valokuituverkko voidaan rakentaa koko Suomenniemen alueelle. Rahoitus saatiin, ja suunnitelmahanke toteutettiin vuoden 2018 helmi – elokuun aikana.

Hankkeen tulosten pohjalta syksyllä 2018 yhdistyksen kyläaktiivit kävivät uuden keskustelukierroksen teleoperaattoreiden, paikallisen puhelinyhdistyksen, Saimaan Kuidun, Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Mikkelin kaupungin kanssa. Teleoperaattorit ja puhelinyhdistys eivät kiinnostuneet alueen verkon rakentamisesta, sillä kustannusten takaisinmaksuaika nähtiin liian pitkänä, riskit liian suurina ja hyödyt liian pieninä. Myöskään ELY-keskus ei ollut valmis rahoittamaan koko suunnitellun alueen valokuituverkon rakentamista kerralla, vaan esitti alueen jakamista useampaan pienempään hankealueeseen. Mikkelin kaupunki puolestaan ilmoitti varautuvansa 10 %:n kuntarahoitusosuuteen hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Kauriansalmen kylät ry:n aktiivit ja Saimaan Kuitu Oy kävivät keskenään jatkoneuvotteluja, joissa selkeytettiin mahdollinen yhteistyö valokuituverkon saamiseksi Suomenniemen haja-asutusalueelle. Neuvottelujen tulosten pohjalta Savitaipaleen, Lemin ja Taipalsaaren kuntien omistama Saimaan Kuitu Oy haki kuntapäättäjiltään hyväksynnän, jonka turvin se haki keväällä 2019 Etelä-Savon ELY-keskukselta maaseuturahaston rahoitusta Suomenniemen valokuituverkon vaiheen 1 rakentamiselle.

Rahoituksen varmistuttua kyläyhdistys ja Saimaan Kuitu laativat hankealuetta koskevan yhteistyösopimuksen, jossa sovittiin liittymien tavoitemäärästä sekä tiedotus-, markkinointi- ja liittymien myyntitehtävistä. Sopimuksessa kyläyhdistys sitoutui näiden hankkeen tukikelvottomien tehtävien hoitamiseen talkootyönä.

Joulukuussa 2020 päättynyt Suomenniemen valokuituverkko vaiheen 1 hanke onnistui, kuituliittymiä saatiin lähes tavoitteena ollut kokonaismäärä, eivätkä rakentamiskustannuksetkaan tuottaneet negatiivista yllätystä. Onnistumisen edellytyksinä voidaankin pitää hyvää ja asiantuntevaa suunnittelua, vankkaa kokemusta verkon rakentamistyöstä, paikallistuntemusta, aktiivista tiedottamista ja luotettavaa eri osapuolten välistä yhteistyötä. Hyvät kokemukset ovat jo johtaneet Suomenniemen valokuituverkon vaiheen 2 käynnistymiseen maaseuturahaston tuella: mm. urakoitsijat on jo kilpailutettu, liittymien myyntityö on käynnissä, ja keväällä 2021 lumien sulettua kaapelien maa-asennus uusille asiakkaille pääsee vauhtiin.

Muokkauspäivämäärä: 4.3.2021
Teksti: Taisto Hirvonen, Kauriansalmen kylät ry

Tämä on karuselli, jossa on artikkeleita. Navigoi edellisen ja seuraavan painikkeen avulla.