1. Valitse etsimäsi sisällön teema(t)


2. Minkä tyyppistä sisältöä etsit?
Valitse hakukriteerit

Etsi sisällöstä (esim. hakusanalla 'viestintäohje'):

Biotalous

Maaseutuohjelma
maaseudun kehittäminen

Suomen kansantalous perustuu poikkeuksellisen vahvasti luonnonvaroista saatavaan arvonlisään. Asukasta kohden Suomessa on Euroopan unionin alueella korkein biokapasiteetti. Biotalouden avulla pyritään löytämään uusia ratkaisuja, joilla voidaan vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista, ehkäistä ekosysteemien köyhtymistä, edistää talouskehitystä ja saada aikaan uusia työpaikkoja.

 

Maataloudella, metsätaloudella ja vesivaroilla on merkittävä rooli biotaloudessa. Biotalouden kasvu edellyttää, että biopohjaisten raaka-aineiden saatavuus varmistetaan ja että niitä käytetään kestävällä tavalla. 

 

Biotalouden edistämiseksi ja uusien toimintatapojen/teknologioiden luomiseksi tarvitaan riittävä panostus tutkimukseen ja kehittämistoimintaan. Biotalous ei myöskään lähde nousuun ilman riittävää panostusta koulutukseen ja neuvontaan. Lisäksi kuluttajia tulee ohjata lisäämään biotaloustuotteiden ja -palveluiden käyttämistä. 

Maaseutuohjelma biotalouden edistäjänä
 

Biotalouden edistämiseksi on monia keinoja. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet biotalouden edistämiseksi ovat myös moninaiset. Ratkaisuja löytyy niin maatilojen, yritysten, kehittäjäorganisaatioiden kuin muidenkin toimijoiden tarpeisiin.


Ravinteiden kierrätys
Ruuan tuotanto on riippuvainen kasvinravinteiden, kuten fosforin ja typen, saatavuudesta. Ravinteiden kierrätys vähentää neitseellisten raaka-aineiden tarvetta ja vähentää ravinnevuotoja vesistöihin ja ilmaan. Ravinteiden kierrätys säästää lannoitteiden valmistuksessa tarvittavaa energiaa. Kierrätyksellä voidaan myös luoda uutta liiketoimintaa. EU-komissio on nimennyt raakafosfaatin 20 kriittisen raaka-aineen listalle. Suurimmat fosforin ja typen virrat liikkuvat maataloudessa, jossa kierrätys jo nyt on olennainen osa toimintaa. Käytetyt kierrätysravinteet ovat pääosin peräisin maatalouden, elintarvike- ja rehuteollisuuden sekä yhdyskuntien eri tavoin käsitellyistä sivutuotteista, biojätteistä ja lietteistä sekä kalastuksen saaliista.
 

Ravinteiden kierrätykseen on jo käytössä erilaisia teknologioita, mutta uusia innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyömalleja (esim. teolliset symbioosit) tarvitaan kierrätyksen tehostamiseen ja kustannusten alentamiseen. Ravinteiden kierrätyksen lisääminen edellyttää toimijoilta esimerkiksi yhteistyön lisäämistä ja arvoketjuajattelun kehittämistä, jotta siitä saataisiin aikaan liiketoimintakokeiluja ja kannattavaa liiketoimintaa. Tällä tavoin voidaan luoda edellytyksiä teknologian kehittymiselle aina vientituotteiksi asti.

 

Maaseutuohjelmasta on korvamerkitty 6.5  miljoonaa euroa hanke- ja yritystukirahoitusta ravinteiden kierrätykseen ja vesiensuojeluun alueille, joilla maatalouden paine ja vesistöjen tila edellyttää erityistoimenpiteitä.

 

Tutustu vesiensuojelun ja ravinteiden kierrätyksen erillisrahoitukseen!

 
Biotalouden innovaatiot
 

Biotalous kehittyy asteittain ja biopohjaisten raaka-aineiden valmistus ja kysyntä lisääntyvät lähivuosina, sillä ravinnoksi kelpaamattomia raaka-aineita jalostetaan entistä enemmän. Biomateriaaliin, resurssitehokkuuteen, ravinnekiertoon ja uusiutuvaan energiaan liittyvien innovaatioiden määrän odotetaan lisääntyvän ja edesauttavan kestävää kehitystä, maaseudun toimeentuloa ja vahvojen klustereiden syntyä. Biomassavarat ja biotalouden mahdollisuuksien käyttöönotto sekä innovatiiviset, paikalliset ja hajautetut energiaratkaisut luovat toimeentulon mahdollisuuksia maaseudulle.

 

Biotalouden yrittäjyys

 

Biotalouden kehittyminen ei ole kiinni vain suurista yrityksistä vaan niiden oheen tarvitaan lisää pk-yrityksiä, joilla on potentiaalia luoda liiketoimintaa, jotta biokapasiteetti saadaan tehokkaasti ja kestävästi käyttöön. Tämä edellyttää yritysten kilpailukyvyn kehittämistä, jolloin saadaan aikaan investointeja ja löydetään kasvun lähteitä uusista tuotteista ja palveluista.

 

Lisätietoa yritystuista (mavi.fi)
Lisätietoa hanketuista (mavi.fi)
Lisätietoa innovaatioiden tukemisesta​ (maaseutu.fi)​