KAHDEKSAN HANKEIDEAA JATKOON VALTAKUNNALLISTEN MAASEUTUHANKKEIDEN IDEAHAUSSA

Kesäkuun 27. päivänä päättyneeseen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman valtakunnallisten maaseutuhankkeiden vuoden 2012 ideahakuun lähetettiin kaikkiaan 72 hankeideaa. Valmisteluryhmä valitsi kahdeksan ehdotusta jatkovalmisteluun ja varsinaiseen hankehakuun.

Jatkovalmisteluun valitut ehdotukset:

Hajautetun energiantuotannon ja biomassan jatkojalostuksen verkostomaisen innovaatioympäristön kehittämisohjelma. Hankkeessa suunnitellaan maaseudun yrittäjyyttä aktivoivan ja tukevan innovaatioprosessin ja -ympäristön kehittämisohjelma, joka edistää yhdistetyn lämmön- ja sähköntuotannon (CHP) käyttöönottoa ja kannattavuutta sekä maaseudun biomassojen tehokasta hyödyntämistä ja jatkojalostamista.

Metsäbioenergian arvoketjun kehittäminen - haasteiden tunnistaminen, tietotarpeet ja yhteistyö energiapuu- ja lämpöliiketoiminnassa. Hankkeessa kartoitetaan metsäbioenergiaan pohjautuvan toiminnan ja toimijoiden tilanne ja kehittämistarpeet. Hankkeen tuloksena syntyy arvoketjulähtöinen, metsäbioenergiaan kytkeytyvän yrittäjyyden kehittämisohjelma, jota on tarkoitus toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa kaudella 2014-2020.

Kasvot luomulle - Yrittäjien ja kuluttajien kohtaaminen uudella toimintamallilla. Hankkeen päätavoitteena on kehittää luomuyrittäjien markkinointi- ja viestintätaitoja ja lisätä luomuyrittäjien ja kuluttajien kohtaamisia uusilla toimintamalleilla. Hanke järjestää valmennuskokonaisuuden, jonka tavoitteena on parantaa luomuyrittäjien markkinointi- ja viestintävalmiuksia. Valmennus toteutetaan verkkovalmennuksena, jota tukevat lähikokoontumiset.

Paikallisruoan tuottajat esiin. Paikallisruoan tuottajat esiin -hanke lisää alkutuottajien löydettävyyttä ja näkyvyyttä sekä mahdollistaa tuottajien ja kuluttajien kohtaamista ja tukee alkutuotannon tuotteiden suoramyynnin toimintaedellytyksiä. Samalla laajennetaan olemassa olevia verkostoja ja niiden yhteistyötä viestimällä yhteisestä aitojamakuja.fi -sivustosta.

Pilottihanke: Kyläkaupasta yksityisten ja julkisten verkkopalveluiden käyttöliittymä. Kantavana ideana on rakentaa kyläkaupasta erilaisia logistisia virtoja yhdistävä solmukohta eli hubi omalla toimialueellaan. Tämä vahvistaa sekä kyläkaupan toimintaedellytyksiä että tarjoaa haja-asutusalueen asukkaille nykyistä huomattavasti kattavammat yksityiset ja julkiset palvelut lähellä omaa kotiaan.

Maaseudun matkailuelinkeinon tilastointi ja seuranta. Hankkeessa tuotetaan tietoa maaseudun matkailuelinkeinon merkityksestä, alueellisista eroista ja kehittymisestä. Hankkeen päätavoitteena on tuottaa ja analysoida tietoa maaseudulle sijoittuvasta matkailutoiminnasta, sekä sen vaikutuksista ja merkityksestä.

Nuorten maaseutu: nuorten tulevaisuuskuvat maaseudun kehittämistyön lähtökohtana. Hankkeen päätavoitteena on selvittää, millaiset vaihtoehtoiset maaseudun asumisen ja liiketoiminnan tulevaisuudet houkuttavat nykynuorisoa.

Liikkuvat palvelut Suomen maaseudulla. Hankkeen tavoitteena on kiihdyttää liikkuvien palvelujen markkinoiden ja liiketoiminnan kehittymistä Suomen maaseudulla. Hanke tuottaa liikkuvien palvelujen liiketoiminnan kehittämissuunnitelman ja aktivoi monialaisen toimijajoukon kehittämään maaseudun elinvoimaisia asumisedellytyksiä sekä monipuolista ja tasavertaista palvelurakennetta.

Varsinainen hankehaku päättyy 12.10.2012. Valintaryhmä päättää rahoitettavista hankkeista sen jälkeen, kun maa- ja metsätalousministeriö on antanut niistä lausuntonsa.

Lisätietoja:

asiantuntija Lassi Hurskainen, lassi.hurskainen@ely-keskus.fi p.040 842 0306 (lomalla 28.8. asti)

ryhmäpäällikkö Timo Kukkonen, timo.kukkonen@ely-keskus.fi, p.050 584 8116

asiantuntija Antti Pitkänen, antti.pitkanen@ely-keskus.fi, 050 387 8125