Elintarvikealan pk-yritysten ja mikroyritysten neuvonnan tarve suurta

Elintarvikealan pk-yritysten ja erityisesti mikroyritysten elintarvikelainsäädäntöön liittyvä neuvonnan tarve on suuri. Tämä tulee ilmi maa- ja metsätalousministeriön ja maaseutuverkoston tilaamasta selvityksestä, jonka on tehnyt ryhmäpäällikkö Marjatta Rahkio Lihateollisuuden tutkimuskeskuksesta. Tilanteen parantamiseksi selvityksessä ehdotetaan, että elintarvikelainsäädäntöä ja sen tulkintaa alettaisiin opettaa toimialajärjestöjen neuvojille ja yleensä hankeneuvojille yhteisen malliohjelman mukaisesti. Keskeistä tässä koulutuksessa olisi riskiperusteisuus sekä käytännönläheisten, ala- ja tuoteryhmä tai yrityskohtaisten hyvän käytännön ohjeiden ja esimerkkien laatiminen.

Selvityksen mukaan pk-yritykset näkevät ensisijaisina neuvojina valvontatyötä tekevät viranomaiset. Vaikka lainsäädäntöön liittyvä neuvonta osittain kuuluukin valvontaviranomaisen rooliin, viranomaiset eivät pysty ajallisten resurssien ja lisääntyvien valvontatehtävien sekä EU:n asettamien valvonnan linjausten ja tasapuolisuusvaatimusten takia täyttämään pienten elintarvikealan yritysten neuvonnan tarpeita. Eri alojen toimialajärjestöt, osaamisverkostot kuten Ruoka-Suomi-teemaryhmäja eri neuvontajärjestöt järjestävät koulutusta ja järjestöjen omilla neuvojilla on omasta toimialastaan laaja kokemus ja käytännön näkemystä. Lainsäädännön tulkintaongelmiin liittyen neuvojilla ei kuitenkaan ole ollut tietoa olemassa olevista virallisista ohjeista tai valvonnan käytännöistä.Järjestöissä on neuvontapotentiaalia, jonka lainsäädäntötulkintataitoa kehittämällä voidaan paikata viranomaisneuvontaa.

Toimialajärjestöjen ja asiantuntijaorganisaatioiden toivotaan lähtevän kehittämään ja toteuttamaan neuvojien kouluttajakoulutusta. Pienten yritysten ja mikroyritysten määrään ja toimialaan nähden elintarvikelainsäädäntöneuvojia tulisi olla alueellisesti riittävästi. Kouluttajien koulutukseen tulisi panostaa ja erilaisia koulutushankkeita tulisi edelleen rahoittaa. Rahoitusvälinein tulisi lisäksi kannustaa toimialajärjestöjä ja neuvonta-alan yrityksiä sekä neuvojia edelleen kehittämään verkko-opiskelumateriaaleja ja verkko-opiskelumahdollisuutta ja uuden tekniikan käyttöön ottoa neuvonnassa ja koulutuksessa. Myös neuvojien välistä yhteistyötä ja viranomaisten ja neuvojen välistä yhteistyötä tulisi kannustaa.

Lisäksi selvityksessä ehdotetaan, että elintarvikelainsäädäntökoulutus tulisi sisällyttää myös niihin alan ammatillisiin perustutkintoihin, joissa sitä ei ole vielä riittävästi huomioitu. Lisäksi tulisi edistää vapaaehtoista kouluttautumista.

Selvitystyön yhteydessä järjestettiin neljä alueellista koulutustilaisuutta eri puolilla Suomea. Nämä tilaisuudet oli suunnattu sekä yrittäjille että neuvojille. Tilaisuuksien opetusmateriaali ja selvitysraportti ovat käytettävissä Maaseutu.fi-sivustolla osoitteessa http://www.maaseutu.fi/fi/index/kalenteri/koulutusmateriaalit/pk_yrittajien_koulutus_elintarvikelainsaadannosta2011.html.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, p. (09) 1605 2211, 050 367 1039

johtaja Päivi Kujala, maaseutuverkostoyksikkö, p. 040 548 9227

selvityshenkilö, ryhmäpäällikkö Marjatta Rahkio, LTK, p. 040 564 0516