ETELÄ-SAVOSTA TILAA ELÄMÄLLE: Hyvä Kylä –hanke, Joroinen

Hyvä Kylä –hanke on intensiivinen, reilun vuoden mittainen yhteisöllinen kehittämis- ja koordinointiprojekti, jota hallinnoi Joroisten kunta. Hankkeen tavoitteena on löytää yhteinen kehittämissuunta, johon koko Joroinen: kunta, yritykset, yhteisöt ja tavalliset kansalaiset, uskovat. Hankkeen toiminta alkoi varsinaisesti 5.11.2010, kun projektipäällikkö Anne Vänttinen aloitti työnsä. Hanke kestää vuoden 2011 loppuun. Lopputuotoksena valmistuu Joroisten Hyvä Kylä –suunnitelma, joka profiloi kehittämistoimet asumisen, yrittämisen, vapaa-ajan ja matkailuteemojen kautta, niin että Joroisten työpaikka- ja väestökehitys, palvelut, infrastruktuuri ja yhteisöllisyys saadaan myönteiselle kehitysuralle.

Hankkeen kehittämis- ja ideointityö toteutetaan teemaryhmissä, joiden teemoina ovat yrittäminen, asuminen, matkailu ja vapaa-aika. Teemaryhmien toimintaa vetää asiantunteva ”sparraaja”, jonka tehtävänä on innostaa ryhmien toimintaa ja viedä sitä eteenpäin. Teemaryhmien ohessa selvitetään nuorten näkemyksiä kirkonkylän kehittämiseksi. Lisäksi laaditaan kyläsuunnitelmia eri puolilla kuntaa.

Toteutuneet ja tulevat toimenpiteet

Hankkeen teemaryhmiin pyydettiin mukaan jäseniä joroislaisista kyläyhteisöistä, yhdistyksistä ja yrityksistä, tarkoituksena se, että työryhmän jäsenet tuovat omien taustaryhmiensä mielipiteet tietoisuuteen. Jokaisessa teemaryhmässä oli mukana myös kunnanhallituksen nimeämä edustaja sekä teemaryhmän aiheeseen sopiva virkamies. Teemaryhmät kokoontuivat kerran yhteiseen tapaamiseen ja 3 kertaa erillisiin teemaryhmätapaamisiin kevään 2011 aikana työstäen aihepiirinsä kehittämisideoita. Teemaryhmätyöskentelyyn osallistui kaikkiaan yli 70 Joroisten kehittämisestä kiinnostunutta ihmistä. Tällä hetkellä teemaryhmätyöskentely on siinä vaiheessa, että ryhmien kehittämisideat ja hankeaihiot on koottu ja niiden muokkaaminen varsinaiseksi ”Hyvä Kylä- suunnitelmaksi” toimenpiteineen ja toteuttamissuunnitelmineen on aloitettu. Syksyllä on vielä yksi teemaryhmien yhteinen tapaaminen, jossa käydään suunnitelma yhdessä lävitse. Lopullinen ”Hyvä Kylä –suunnitelma” valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Hankkeessa toteutettiin kunnan www-sivuston kautta kuntalaiskysely Joroisten palveluista ja kehittämiskohteista. Nettikyselyyn pystyi vastaamaan myös paperiversiona, joita oli jaossa Joroisten kunnanvirastolla, kirjastossa sekä terveyskeskuksessa. Vastauksia tuli yhteensä 283 kpl. Kysely toteutettiin tammi-maaliskuun aikana. Nuorisolle toteutettiin oma nettikysely, johon houkuteltiin vastaamaan mm. Joroisten nuorisopalvelujen Facebook-profiilin kautta. Paperiversioita oli jaossa nuorisotiloilla kirkonkylässä ja Kuvansissa. Nuorisokysely oli avoinna tammi-maaliskuun ajan ja siihen tuli 44 vastausta. Kyselyjen analysointi ja tulosten raportointi on meneillään.

Kehittämishankkeelle perustettiin asiantuntijaryhmä, jonka vastuulla on hankkeen kokonaisuuden etenemisen seuraaminen ja ohjaus. Ryhmä koostuu hankkeelle tärkeiden sidosryhmien edustajista: kyläyhteisöjen, yhdistysten, elinkeinojaoksen ja yritysten edustajista. Lisäksi asiantuntijaryhmässä ovat mukana kunnanjohtaja ja kehitysjohtaja.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on kyläyhteisöjen aktivointi sekä yhteisöllisyyden lisääntyminen. Projektipäällikkö vieraili kevään aikana usealla kylällä kertomassa hankkeesta ja useimmasta kylästä oli jäseniä teemaryhmissä. Loppuvuoden aikana projektipäällikkö tulee käynnistämään ja ohjaamaan kyläsuunnitelmien laatimisia. Elokuussa hanke järjestää Kainuuseen opintomatkan, jossa tutustutaan kainuulaiseen tapaan tehdä kehittämistoimintaa ja kuullaan osuuskuntatoiminnasta sekä sikäläisestä kylätoiminnasta. Vapaa-ajanasukkaat on kutsuttu kesän alussa info- ja keskustelutilaisuuteen, jossa kerrotaan kunnan ja hankkeen ajankohtaisista asioista sekä kysytään heidän mielipiteitään Joroisista.

Hanke on onnistunut kohtalaisen hyvin saamaan ihmisiä mukaan kehittämistoimintaan, sillä teemaryhmissä on ollut yhteensä yli 70 eri ihmistä mukana. Hanke on ollut hyvin esillä paikallisissa ja alueellisissa lehdissä ja saanut pääasiassa positiivista julkisuutta. Hankkeella on omat sivut Joroisten kunnan www-sivujen alla, joita projektipäällikkö päivittää jatkuvasti. Hankkeeseen pääsee tutustumaan tarkemmin sivulla http://www.joroinen.fi/component/content/article/638-hyvae-kylae-hanke. Tiedottamiseen ja viestintään tullaan kiinnittämään jatkossakin huomiota.

Lisätietoja

Anne Vänttinen

Projektipäällikkö, Hyvä Kylä –hanke, Joroisten kunta

Mutalantie 2, 79600 Joroinen

Puh. 040 138 9265

E-mail: anne.vanttinen@joroinen.fi